Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Minipivovar – Nitrianske Pravno - oznámenie o začatí konania Vytlačiť
 

Naše číslo
OU-PD-OSZP-2017/015131-002

Vybavuje/linka
RNDr. Elena Tulisová

Prievidza
19.06.2017

 

Vec

Minipivovar – Nitrianske Pravno

- oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru

 

Navrhovateľ, Mgr. Robert Švejda – Spektrum, Stavbárov 17, 971 01 Prievidza, IČO 37 463 888 predložil dňa 15.06.2017 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Minipivovar – Nitrianske Pravno (spracovateľ RNDr. Dagmar Hullová – environmentálne poradenstvo Martin, Ing. Mariana Kohútová, marec 2017) na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní predmetnej navrhovanej činnosti.

Uvedeným dňom bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté konanie v predmetnej veci.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, oznamuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku začatie správneho konania v predmetnej veci. 

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na internetovej adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/minipivovar-nitrianske-pravno a  tiež na webovom sídle tunajšieho úradu na internetovej adrese http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22.

Zámer navrhovanej činnosti Vám podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci a súčasne povoľujúcemu orgánu zasielame a  žiadame Vás, aby ste písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doručili najneskôr do 21 dní od jeho doručenia na adresu: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.

V prípade, že Vaše stanovisko nebude doručené tunajšiemu úradu v uvedenej lehote, považuje sa v zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní za súhlasné.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj  elektronicky na e-mailovú adresu: elena.tulisova@minv.sk.

Predmetná navrhovaná činnosť je na základe svojich parametrov podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, zaradená do kapitoly č. 12 Potravinársky priemysel, položky č. 1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov, časti B – bez limitu, podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní. Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti tunajší úrad vykoná v zmysle § 29 zákona o posudzovaní a  rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Nakoľko Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada v zmysle § 29 ods. 3 aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili aj názor, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa vyššie uvedeného zákona.

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste tunajší úrad písomne informovali o mieste, spôsobe a čase zverejnenia zámeru.

S pozdravom

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Príloha

Zámer – 1 ks

 

 

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.4.2018

meniny má: Vojtech

Boli ste na Silvestra na námestí?
 
 
40%

 
 
 
60%

 
Počet hlasujúcich: 86

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka