Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Úradná tabuľa

Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatinyVytlačiť
 

 

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. ponúka na predaj čerstvú ihličnatú guľatinu v lokalite :

Pravňanská - SMREK (230 m3), trieda 3 A,B,C


Minimálna cena je stanovená lesníkom na sumu 50,-€ bez DPH


Svoje cenové ponuky môžete posielať :

 • na adresu spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno alebo
 • na emailovú adresu sujan@nitrianskepravno.sk
 • alebo sa zúčastniť výberového konania, ktoré sa uskutoční dňa 26.5.2017 o 9:00 hod v kancelárii spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o.


Bližšie informácie o výberovom konaní, možnosti obhliadky a drevnej hmote na telefónnom čísle 0918 879 575.

Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny
Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny
Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny
Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny
Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny
Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny
Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny
Ponuka: predaj čerstvej ihličnatej guľatiny


 


 
 

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvieratVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
Tel.: +421/5422247, Fax: +421/5425710,e – mail: ZdravieZvierat.PD@svps.sk
Č.j.: 309/2017 V Prievidzi, dňa 3.2.2017

 

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len „RVPS Prievidza“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“)

 

n a r i a ď u j e

 

vo vymedzenom pásme dohľadu vtáčej chrípky

právnickým osobám:

 • Mesto Prievidza, MsÚ Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
 • Mesto Nováky, MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
 • Obec Diviacka Nová Ves, OÚ č1. Diviacka Nová Ves, 972 27 Diviacka Nová Ves
 • Obec Diviaky nad Nitricou, OÚ Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou
 • Obec Nitrianske Rudno, OÚ Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Rudnianska Lehota, OÚ Rudnianska Lehota 225, 972 26
 • Obec Kostolná Ves, OÚ Kostolná Ves č.136, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Liešťany, OÚ Liešťany 1, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Nevidzany, OÚ Nevidzany 49, 972 27
 • Obec Seč, OÚ Seč č. 133, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Dlžín, OÚ Dlžín č.70, 972 26
 • Obec Šútovce, OÚ Šútovce č.39, 972 01
 • Obec Poruba, OÚ Poruba 95,972 11 Lazany
 • Obec Lazany, OÚ Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
 • Obec Nedožery- Brezany, OÚ Nedožery- Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery - Brezany
 • Obec Poluvsie, OÚ Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
 • Obec Malinová, OÚ Malinová č.115, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Obec Pravenec, OÚ Pravenec č. 208, 972 16
 • Obec Chvojnica, OÚ Chvojnica 24, 972 13
 • Obec Nitrianske Pravno, OÚ Nitrianske Pravno, SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Obec Malá Čausa, OÚ Malá Čausa č. 175, 971 01
 • Obec Veľká Čausa, OÚ Veľká Čausa 83, 971 01
 • Obec Chrenovec – Brusno, OÚ Chrenovec – Brusno 972 32
 • Obec Cigeľ, OÚ Cigeľ 192, 971 01
 • Obec Sebedražie, Hlavná 471/8, 972 05 Sebedražie
 • Obec Koš, OÚ Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
 • Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom
 • Poľovná spoločnosť Stanište, Ing Rudolf Trgiňa, Chrenovec Brusno 559, 972 32
 • Poľovná spoločnosť pri urbár. Koš, Cigeľ, Sebedražie, Ľudovít Benko, Cigeľ 353, 971 01
 • Poľovné združenie Rokoš, Miloš Križan, Diviacka Nová Ves 46, 972 24
 • Poľovná spoločnosť Čierny Vrch, Peter Motúz, Rudnianska Lehota 230, 972 26
 • Poľovná spoločnosť Roveň, Štefan Lojka, Partizánska 298/19, 972 71 Nováky
 • Poľovná spoločnosť Vjarpol, Ing. Tomáš Gatial, Na Stanište 248/31, 971 01 Prievidza
 • Poľovná spoločnosť Breza, Ing. Dušan Mošať, Lesná 424/1, 958 01 Partizánske
 • Poľovná spoločnosť Žiar Nedožery, Miroslav Mendel, Mladých 431/4,Nedožery Brezany 972 12

 

fyzickým osobám:

vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach ochranného pásma vtáčej chrípky (ďalej len „chovatelia“) vykonať nasledovné

 

opatrenia

 

pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy), ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

 

Chov hydiny p. Roman Kočner, Hečkova 2/1164, Bojnice, 972 01 Bojnice
GPS: 48.789133, 18.587968
Dátum zistenia choroby: 30.1.2017
Dátum potvrdenia choroby: 1.2.2017

Vymedzuje pásmo dohľadu – minimálne 10 km od ohniska nákazy:

katastrálne územia mesta : Nováky, Prievidza

katastrálne územia obcí: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Liešťany, Nevidzany, Seč, Dlžín, Šútovce, Poruba, Lazany, Nedožery Brezany, Poluvsie, Malinová, Pravenec, Chvojnica, Nitrianske Pravno, Malá Čausa, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa, Cigeľ, Sebedražie, Koš, Lehota pod Vtáčnikom

Za týmto účelom RVPS Prievidza nariaďuje v pásme dohľadu:

 

 1. Vykonať do 15.2.2017 súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obciach v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Prievidza do 17.2.2017.
  Zodpovední: uvedené obce a chovatelia
   
 2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
  Zodpovední: chovatelia
   
 3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  a) dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  b) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  c) voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  d) bezodkladne oznámiť na RVPS Prievidza (tel. 046/5422247, 0918 630 905, 0918 630 906) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  - pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
  - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
  - akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
  Zodpovední: chovatelia
   
 4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
  Zodpovední: chovatelia
   
 5. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
  Zodpovední: obce
   
 6. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Prievidza.
  Zodpovední: poľovné združenia

 

Ďalej RVPS Prievidza zakazuje:

 • Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených
  obciach.
   
 • Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
   
 • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Prievidza.
   
 • Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.

        Zodpovední: obce a chovatelia

 

 • Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.
  Zodpovední: poľovné združenia

 

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Dňa 30 1. 2017 bol na RVPS Prievidza nahlásený úhyn 4 ks hydiny majiteľa p. Roman Kočner, Hečkova 2/1164, 972 01 Bojnice. Úradný veterinárny lekár RVPS Prievidza odobral 2 kadávery kury domácej, jedna perlička, jedna hus domáca a zaslal ich do Národného referenčného laboratória – Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, Veterinárneho ústavu vo Zvolene (ďalej len NRL) za účelom vylúčenia/potvrdenia aviárnej influenzy.

Dňa 1.2.2017 v poobedňajších hodinách informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovaných vzoriek na vírus aviárnej influenzy subtypu H5N8 (CP 4686/2017).

Orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle § 9 a  §12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 o opatreniach na kontrolu moru hydiny sa nariaďujú opatrenia po potvrdení vysokopatogénnej formy vtáčej chrípky a vymedzuje sa ochranné pásmo a pásmo dohľadu.

Na základe uvedeného RVPS Prievidza prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z..

Opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

P o u č e n i e

 

Podľa § 52 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.

 

 

MVDr. Milan Šima

regionálny veterinárny lekár
riaditeľ RVPS Prievidza

 

 

 

Doručuje sa:

Mesto Prievidza, MsÚ Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
Mesto Nováky, MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Obec Diviacka Nová Ves, OÚ č1. Diviacka Nová Ves, 972 27 Diviacka Nová Ves
Obec Diviaky nad Nitricou, OÚ Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou
Obec Nitrianske Rudno, OÚ Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Rudnianska Lehota, OÚ Rudnianska Lehota 225, 972 26
Obec Kostolná Ves, OÚ Kostolná Ves č.136, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Liešťany, OÚ Liešťany 1, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Nevidzany, OÚ Nevidzany 49, 972 27
Obec Seč, OÚ Seč č. 133, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Dlžín, OÚ Dlžín č.70, 972 26
Obec Šútovce, OÚ Šútovce č.39, 972 01
Obec Poruba, OÚ Poruba 95,972 11 Lazany
Obec Lazany, OÚ Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
Obec Nedožery- Brezany, OÚ Nedožery- Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery - Brezany
Obec Poluvsie, OÚ Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
Obec Malinová, OÚ Malinová č.115, 972 13 Nitrianske Pravno
Obec Pravenec, OÚ Pravenec č. 208, 972 16
Obec Chvojnica, OÚ Chvojnica 24, 972 13
Obec Nitrianske Pravno, OÚ Nitrianske Pravno, SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Obec Malá Čausa, OÚ Malá Čausa č. 175, 971 01
Obec Veľká Čausa, OÚ Veľká Čausa 83, 971 01
Obec Chrenovec – Brusno, OÚ Chrenovec – Brusno 972 32
Obec Cigeľ, OÚ Cigeľ 192, 971 01
Obec Sebedražie, Hlavná 471/8, 972 05 Sebedražie
Obec Koš, OÚ Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom
Poľovná spoločnosť Stanište, Ing Rudolf Trgiňa, Chrenovec Brusno 559, 972 32
Poľovná spoločnosť pri urbár. Koš, Cigeľ, Sebedražie, Ľudovít Benko, Cigeľ 353, 971 01
Poľovné združenie Rokoš, Miloš Križan, Diviacka Nová Ves 46, 972 24
Poľovná spoločnosť Čierny Vrch, Peter Motúz, Rudnianska Lehota 230, 972 26
Poľovná spoločnosť Roveň, Štefan Lojka, Partizánska 298/19, 972 71 Nováky
Poľovná spoločnosť Vjarpol, Ing. Tomáš Gatial, Na Stanište 248/31, 971 01 Prievidza
Poľovná spoločnosť Breza, Ing. Dušan Mošať, Lesná 424/1, 958 01 Partizánske
Poľovná spoločnosť Žiar Nedožery, Miroslav Mendel,Mladých 431/4,Nedožery Brezany 972 12

 

Na vedomie:

ŠVPS SR, Botanicka 17, Bratislava 842 13
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská inšpekcia životného prostredia -ústredie, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Prievidza, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Prievidza
Zmluvní SVL


 
 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017Vytlačiť
 

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybratých viac ako 400 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených viac ako 4000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré budú Štatistickému úradu v rámci zisťovania domácnosťami poskytnuté, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

 

V prílohe článku je kópia oficiálneho listu ŠÚ SR, ktorým vyzýva obec na spoluprácu pri tomto projekte.


 
 

Služby občanom - miesto prvého kontaktuVytlačiť
 

  V súčasnej dobe je vo verejnej správe aktuálne riešenie problematiky elektronizácie, priblíženie a zjednodušenie vybavovania služieb pre občanov na jednotlivých úradoch. 

      Poslanci obecného zastupiteľstva  prišli na začiatku roka 2016 s návrhom na vytvorenie pracovného miesta prvého kontaktu na našom obecnom úrade  práve za týmto účelom. 

Takto sa priblíži obecný úrad k svojim občanom, zjednoduší a zrýchli sa vybavovanie ich úradných záležitostí.

V súčasnej dobe je to už realita. Z miestnosti na prízemí úradu bola  vytvorená kancelária prvého kontaktu a tak už pri vstupe do budovy  Vám informátor dá prvotné informácie k problematike, ktorú potrebujete vybaviť, poskytne potrebné tlačivá, prípadne Vás nasmeruje k pracovníkovi úradu, ktorý túto agendu vybavuje. V blízkej dobe (po spustení služieb IOMO na obciach) budete môcť  v kancelárii prvého kontaktu získať aj výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra a výpis z registra trestov. Počas nestránkového dňa v tejto kancelárii môžete vybaviť overenie podpisov a listín, zaplatiť dane a iné poplatky, poskytne Vám potrebné tlačivá, poradí, ako ich vyplniť a tiež poskytne služby IOMO.

Veríme, že táto novinka bude mať pozitívny ohlas medzi občanmi a aj takýmto spôsobom zlepšíme komunikáciu a služby pre našich obyvateľov ale aj pre širokú verejnosť.


 
 

Aktuality - oznamy

Pozvánka 4. ročník Gulášfestu na Fačkovskom sedle Vytlačiť
 

4. ročník Gulášfestu na Fačkovskom sedle sa bude konať 10.6.2017. Ten najlepší hornonitriansky guláš opäť navaria starostovia Hornonitria (Občianske združenie Hornonitrie). Konkurovať im bude handlovská a rudnianska dolina. O zábavu a atrakcie pre deti sa postará Salaš Kľak a Skiarena Fačkovské sedlo. Tešíme sa na vás!
Doprava na podujatie je zabezpečená zdarma.

Plagát

Autobus zadarmo - rozpis


 
 

Prázdninový tenisový kurz pre detiVytlačiť
 


DAJTE DETI NA TENIS !!!

PRAVNIANSKY tenisový kurz

Pre detských športových nadšencov Tenisový oddiel v Nitrianskom Pravne pripravil v auguste 2017 Pravniansky tenisový kurz. Ak chcete zistiť, či Vaše dieťa má tenisové vlohy, toto je ideálna príležitosť!

 

ČO: tenisový kurz pre deti vo forme tréningov vedených profesionálnym trénerom. Tréningy budú podľa záujmu 2 až 4-krát za týždeň 1 hod. denne. (v čase od 9.00 do 15.00 hod.)

KDE: tenisové kurty Nitrianske Pravno

KEDY: 31.7.–4.8. a 14.8.–31.8.2017 (okrem víkendov)

PRE KOHO: deti, ktoré navštevujú ZŠ Nitrianske Pravno

CENA: jednorazový poplatok 10,- Eur / dieťa. Poplatok zahŕňa tréningy vedené trénerom za celé obdobie, vrátane prenájmu tenisových kurtov. Cena je jednorazová bez ohľadu na to, koľko tréningov dieťa absolvuje.

AKO SA PRIHLÁSIŤ: na internetovej stránke obce je zverejnená prihláška, treba ju vyplnenú doručiť na Obecný úrad – miesto prvého kontaktu do 9. júna 2017 a zároveň na mieste aj uhradiť poplatok 10,- Eur za dieťa v hotovosti.

Kapacita kurzu je obmedzená. V prípade veľkého záujmu, rozhoduje trvalé bydlisko v Nitrianskom Pravne, dátum podania prihlášky a uhradenie poplatku do 9.6.2017. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny, o ktorých budú záujemcovia včas informovaní.

Bližšie informácie na: tenis@nitrianskepravno.sk

Prihláška na stiahnutie: tenisovy-kurz2017_prihlaska.pdf

Tenisový kurz - prihláška


 
 

Nakladanie s odpadmi v spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.Vytlačiť
 

Medzi hlavné činnosti obecnej spoločnosti patrí nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Nitrianske Pravno. S výnimkou zmesového komunálneho odpadu (z KUKA nádob) sa v skutočnosti zaoberáme a stretávame so všetkými druhmi odpadov. Dovolím si tvrdiť, že obyvatelia majú možnosť legálne sa zbaviť akéhokoľvek druhu odpadu. Odpad sa spracováva v obecnej prevádzke separovaného zberu v areáli HUPRO haly, mimo zastavaného územia obce.

V pracovných dňoch od 7:00 – 15 : 30 a v sobotu od 8:00 – 12:00 tu ľudia môžu odovzdať nasledovný odpad :

 • Papier, vrátane kartónov a lepenky,
 • sklo,
 • kovový odpad,
 • použitý textil,
 • veľkoobjemový odpad - starý drevený nábytok, matrace, sedačky, postele,...,
 • elektroodpad,
 • použité jedlé oleje,
 • odpad, ktorý sa spracováva uložením na skládke tuhého komunálneho odpadu.


Okrem toho, že obyvatelia majú možnosť kedykoľvek počas otváracích hodín odovzdať tento odpad priamo na separačnej hale, Obec Nitrianske Pravno s.r.o. zabezpečuje pravidelný zber :

 • Plastov, papiera, textilu – od domu v plastových vreciach,
 • skla (zvlášť biele a farebné)a kovových obalov – z farbou a označnemím odlíšených kontajnerov (s objemom 1100 l) z vyše 20 stanovísk,
 • veľkoobjemového odpadu vrátane elektrospotrebičov spred domu prostredníctvom vozidla Multicar,
 • použitého jedlého oleja – pred kanceláriou spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.


V porovnaní s okolitými obcami, sú v Nitrianskom Pravne vytvorené oveľa lepšie podmienky na odovzdanie a spracovávanie odpadov všetkého druhu. Stojí to obec ako aj spoločnosť Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. veľa úsilia a nemalé finančné prostriedky. Pre niektorých z nás je to zrejme nedostatočné.

Vytvárame neporiadok pri stanoviskách kontajnerov na sklo a kovové odpady, doslova „zakladáme“ smetisko pred bránami areálu separačnej haly mimo pracovných hodín, znečisťujeme verejné priestranstvá či priekopy. Ku predstave prikladám aj nasledovné fotografie :

Pri ihrisku

VyšehradnéBudovateľskáPred halou
Viac fotografií na konci článku.

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. žiada obyvateľov aby :

 • odovzdávali odpad na separačnú halu počas otváracích hodín,
 • neznečisťovali stanoviská veľkoobjemových 1100 l kontajnerov odpadom, ktorý tam nepatrí,
 • nevhadzovali do kontajnerov na sklo materiály, ktoré tam nepatria (sklo v igelitových taškách či vreciach),
 • nenechávali pri kontajneroch vrecia, tašky a nádoby so sklom a iný odpad (starú sanitu z kúpeľní, kartóny,....
 • sklené tabule, ktoré sa nevmestia do kontajnera a auto sklá priniesli priamo na separačnú halu,
 • dôsledne triedili a rozlišovali biele a farebné sklo,
 • do vriec s plastom vhadzovali spolu s plastami aj nápojové obaly (tzv. Tetra Pak),
 • nápojové obaly, kovové obaly, plastové fľaše pred vhodením do vreca alebo nádoby umyli vodou,
 • dodržiavať odvozné dni jednotlivých druhov odpadu od domu a pred svoje brány vyložili vždy len odpad, ktorý sa v daný deň zbiera a nie odpad všetkého druhu,
 • zaväzovali vrecia s odpadom, ktoré vykladajú pred dom ako triedený odpad,
 • si nemýlili separovaný zber so zberom zmesového komunálneho odpadu.
   

V neposlednom rade žiadame obyvateľov aby pamätali na to, že s vytriedeným odpadom z domácností, je potrebné v ďalšom procese spracovania manipulovať, dotrieďovať, lisovať a až potom je možné odovzdať ho ďalším spracovateľom. Všetky úkony sa uskutočňujú ručne, zamestnancami spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. a uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na ÚPSVaR v Prievidzi.

Do zelených kontajnerov na SKLO vhadzujeme :

 • Fľaše z alkoholických a nealkoholických nápojov,
 • tabuľové sklo napr. z okien a dverí,
 • vyprázdnené fľaše z kompótov, výživy,
 • sklenené poháre,
 • riad a nádoby zo skla – misky, podnosy,
   

Do zelených kontajnerov na SKLO nevhadzujeme :

 • Naplnené sklenené fľaše kvapalinami a zaváraninami,
 • zarámované tabuľové sklo,
 • auto sklá,
 • bezpečnostné sklá (drôtené, kalené, lepené),
 • výrobky z pálenej hliny (porcelánový rad, keramika, sanita – WC, umyvadlá),
 • kovové, plastové, korkové súčasti fliaš a pohárov (štuple, zaváraninové viečka),
 • obrazovky (televízory, monitory),
 • zrkadlá,
 • plastové vrecia a tašky naplnené skleneným odpadom,
 • sklenené nádoby znečistené od farieb a ropných produktov – olej, pohonné hmoty.
   

Do červených kontajnerov na Kovové obaly vhadzujeme :

 • Železné a hliníkové plechovky od alkoholických a nealkoholických nápojov,
 • železné a hliníkové konzervy -  prázdne, umyté vodou,
 • železné a hliníkové spreje od deodorantov – prázdne, bez obsahu tlaku,
 • kovové nádoby a obaly, ktoré nie sú znečistené ropnými produktami napr. olejom, pohonnými hmotami,
 • farebné kovy,
 • kúsky drôtu,
 • plech,
 • nepotrebné kovové náradie,
 • kovové riady – hrnce, príbory,
 • kovové časti nábytku.
   

Do červených kontajnerov na Kovové obaly nevhadzujeme :

 • Železné a hliníkové plechovky znečistené od farieb, náterových hmôt - lakov, riedidiel, tmelov,
 • železné a hliníkové konzervy so zvyškami potravín,
 • železné a hliníkové spreje, ktoré obsahovali farby, laky a spreje ktoré sú pod tlakom,
 • kovové nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – olej, pohonné hmoty,
 • plechové nádoby z montážnej peny,
 • olejové filtre,
 • akumulátory, monočlánky,
 • elektrozariadenia, ani ich časti,
 • hasiace prístroje,
 • plastové tašky a vrecia naplnené kovovým odpadom.


Ing. Tomáš Šujan

Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)
Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)
Vyšehradné:VyšehradnéVyšehradnéVyšehradné

Pri zdravotnom stredisku:Pri zdravotnom strediskuPri zdravotnom stredisku

Námestie:Námestie

Šturova ulica:Šturova ulica

Budovateľská ulica:Budovateľská ulicaBudovateľská ulicaBudovateľská ulica

Skládky pred separačnou halou:Pred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halou


 
 

Nové pohľadnice Nitriaskeho PravnaVytlačiť
 

Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si 4 nové pohľadnice našej obce.
V predaji sú na obecnom úrade - Miesto prvého kontaktu alebo kancelária kultúry. 
Cena 0,50€/ks

Nová pohľadnica obce Nitrianske Pravno (1)

Nová pohľadnica obce Nitrianske Pravno (2)

Nová pohľadnica obce Nitrianske Pravno (3)

Nová pohľadnica obce Nitrianske Pravno (4)


 
 

Verejné vyhlášky - stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania - Novostavba polyfunkčného domu na p.č.397Vytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno ,

Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 2020/2016
Podacie číslo SOcÚ: 766/2016/SP-5
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218
V Nitrianskom Pravne dňa 18.05.2017

 

Verejná vyhláška

 

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vedeného podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b/ a §-u 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania

 

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe výsledku štátneho stavebného dohľadu zo dňa 10.01.2017, ktorému predchádzala podaná žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia zo dňa 22.12.2016, zahájila konanie podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vo veci posúdenia stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Novostavba polyfunkčného domu na parcele č. 397 Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“), realizácia ktorej bola začatá na pozemku parc. č. 397 v katastrálnom území Nitrianske Pravno stavebníkmi Petrom Valentínom a manž. Gabrielou, obaja bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno bez stavebného povolenia.

Konanie bolo zahájenou výzvou dňa 11.01.2017, na základe ktorej mal stavebník v určenej lehote preukázať, že začatá stavba a jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Popis stavby: Predmetom povoľovania v tomto konaní je novostavba murovaného polyfunkčného objektu v existujúcej radovej zástavbe Prievidzskej ulice v pamiatkovo chránenej zóne, na mieste pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Pôvodný RD bol napojený na všetky dostupné inžinierske siete, ktorých prípojky využíva aj súčasný predmet povoľovania. Polyfunkčný objekt je dvojpodlažný s obytným podkrovím, nepodpivničený, prestrešený do ulice asymetrickou sedlovou strechou a časť do dvora sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 42, 40 a 35o. Na I.NP sú navrhované obchodné priestory. Na II.NP sú navrhované 3 dvojizbové byty a v podkroví jeden dvojizbový a jeden jednoizbový byt. Vykurovanie objektu je teplovodné, zdrojom vykurovania bude plynový kondenzačný kotol s výkonom 45 kW. Vstup do obytných priestorov z Prievidzskej ulice je z dvorovej časti domu cez podchod (dufart) a následne zo spoločných priestorov schodiska. Vstup na pozemok a do dvorovej časti bude zachovaný ako v pôvodnom objekte rodinného domu. Pre potreby objektu je statická doprava riešená pre parkovanie 7 stojísk, ktoré sú riešené na parkovisku spoločnosti Vjarspol, s.r.o. Nitrianske Pravno. Zásobovanie obchodnej jednotky na prízemí bude realizované odstavením zásobovacieho vozidla pre krátkodobé státie. Priestory v okolí objektu budú upravené zámkovou dlažbou a vegetačnými tvárnicami. Splaškové vody z objektu budú zachytávané do novej žumpy o objeme 17,8 m3, po zrealizovaní verejnej kanalizácie obce bude objekt napojený na verejnú kanalizáciu. Pripojenie na vodu je navrhované novou prípojkou z verejných rozvodov, vedených v chodníku, napojenie elektrinu a plyn je z existujúcej prípojky vody, elektriny a plynu, zachovanej z pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Odvádzanie dažďových vôd zo strešných rovín bude zaústené do jestvujúcej prípojky dažďovej kanalizácie. Objekt bude chránený bleskozvodom.

Obec Nitrianske Pravno, po posúdení podania, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska v Nitrianskom Pravne, ktorý vykonáva pre obec činnosť stavebného úradu, podľa ust. § 88a ods. 7 stavebného zákona, oznamuje začatie konania, ktoré je vedené v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona (na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ust. § 58 až 66 stavebného zákona) dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne za účelom prerokovania žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

 

deň 19. 06. 2017 o 10,00 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne.

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni - v pondelok a v stredu a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu k posudzovanej veci, k dodatočnému povoleniu rozostavanej stavby, uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote ako účastníci konania môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.

Ak sa nechá na ústnom pojednávaní niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie.

 

Najneskôr na ústne pojednávanie stavebník predloží:

 1. Kópiu z katastrálnej mapy na pozemok, na ktorom je stavba realizovaná,
 2. Kópiu obchodného registra zhotoviteľa, ktorým preukážete, že právnická osoba je oprávnená na podnikanie.
 3. Preukázať vlastnícke resp. iné právo k pozemku
 4. Chýbajúce záväzné stanoviská dotknutých orgánov (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa).
 5. Záväzné stanovisko obce Nitrianske Pravno k malému zdroju znečistenia ovzdušia.
 6. Podľa ust. § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods. 1 písm. d) citovaného zákona a stavebnému úradu doložiť jej odborné stanovisko.
 7. Zosúladiť projektovú dokumentáciu v časti „zdravotechnika“ s výkresom situácie a stanoviskom StVPS, a.s. o navrhovanej prípojke vody. K realizácii novej prípojky vody na pozemku KN registra „C“ parc. č. 136/1 preukázať iné vlastnícke právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona.

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno
zastúpený zamestnancom Ľubicou Boďovou
na základe poverenia zo dňa 02.03.2017

 

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. Peter Valentín, Prievidzská 1099/96, Nitrianske Pravno
 2. Gabriela Valentínová, Prievidzská 1099/96, Nitrianske Pravno
 3. Tibor Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 4. Terézia Baniarová, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 5. Marek Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 6. Martin Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 7. Lívia Balážová, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 8. Ivan Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 9. Filip Mušák, Kľačno č. 25
 10. Obec Nitrianske Pravno, ako vlastník susednej nehnuteľnosti (parc. č. KN-E 6962/1)
 11. Mária Balčiráková, Nám. SNP 154/37, Nitrianske Pravno
 12. Marek Balčirák, Nám. SNP 154/37, Nitrianske Pravno
 13. Ing. Jozef Balčirák, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 14. Peter Balčirák, Magurská 17, Prešov
 15. Katarína Chválová, Švermova 6, Banská Bystrica
 16. Slovenská správa ciest, IV a SC Žilina, Rázusa 104 A
 17. ARK, s.r.o., Jilemnického 18, Košice poštová adresa: Ing. arch. Richard Krajči, Prievidzská 28/33, Nitrianske Pravno
 18. San-Projekt – Ing. Ján Sandus, Nám. Sl. Republiky 10, 014 01 Bytča
 19. Ing. Marek Filin, Uhlištná 11, Prievidza
 20. Fire projekt, Ing. Dušan Trško, SNP 1473/121-11, 017 07 Považská Bystrica 7
 21. 3MConsulting, spol. s r.o. . Ing. Ignác Macík, Tatranská 6397/74, Banská Bystrica
 22. EL-PROJEKT, s.r.o., Pod Hrádkom 27, Prievidza 5
 23. Neznámym fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemku parc. č. 398 v k.ú. Nitrianske Pravno a ktorých pobyt nie je stavebnému úradu známy prostredníctvom verejnej vyhlášky

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom:

 1. OÚ OSŽP Prievidza – OH, OPK, ŠVS, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 2. OR HaZ, Vápenická 4, Prievidza
 3. RÚVZ Prievidza, so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, Bojnice
 4. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2
 5. OÚ Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, Trenčín
 6. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom
 7. Do spisu stavebného úradu

 

verejná vyhláška-novostavba polyfunkčného objektu na parcele 397

 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania - Turčianska ul. – zahustenie DTSVytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno ,

Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18

________________________________________________________________________

Podacie číslo obce: 1079/2017 V 
Podacie číslo SOcÚ: 251/2017/SP
Vybavuje : Mgr. Budayová, 046/5446218
Nitrianskom Pravne dňa 04.05.2017

 

Verejná vyhláška

 

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Navrhovateľ, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442 151 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 04.05.2017 prostredníctvom splnomocnenej osoby Márie Dubovcovej, trvale bytom Turie 502, 013 12 Žilina, na stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia vydaného pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), ktorým bola dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) do územia umiestnená stavba pod názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, umiestnenie ktorej sa navrhuje na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1282/1 (pozemky KN registra „E“ parc. č. 3709/3, 3709/4, 3710/2, 6971, 3746, 3745, 3710/1, 3711, 3744/4 (v mimozast. území obce), parc. č. 1701 a 1703 (v zastavanom území) - vzdušná + zemná prípojka VN, parc. č. 1701 – kiosková trafostanica s navrhovanými vývodmi W.1 až W.5, parc. č. 1381/1, 1330/1, 1329 , 1331 a 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – rekonštrukcia časti NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a 1331 – zemné NN rozvody do WRIS2, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – demontáž a znovumontáž NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1319 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6953), 1316, 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1514 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/2), 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1) – nové NN rozvody, prepájajúce Dlhú ulicu s Mlynskou, ukončené v PRIS7, parc. č. 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1701 – 5x navrhované NN káblové vývody z novej TS, parc. č. 1701, 1456/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7152/2), 1614/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/1) – vzdušné NN rozvody do existujúceho podperného bodu v dĺ. 32 m a v zmysle výkresu „celková situácia stavby č. 3436 – 02“, v k. ú. Nitrianske Pravno.

Stavba umiestňovaná uvedeným rozhodnutím pozostávala z nasledovných objektov:

Prevádzkový súbor: PS 01: Kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 4kV, 250kVA

Stavebné objekty: SO 01: VN prípojka

SO 02: NN vývody z TS

Zmena územného rozhodnutia vydaného obcou Nitrianske Pravno pod číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), ktorým bola dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) posudzovaná v tomto konaní sa dotýka zmeny v časti objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“.

Pôvodný objekt pozostával z nových vývodov z navrhovanej trafostanice zemnými káblami pre napojenie existujúcej siete v smere k Dlhej ulici, Turčianskej ulici, Mlynskej ulici a Kukučínovej.

Cit z rozhodnutia: „Trasa všetkých NN vývodov W.1-W.5 povedie od navrhovanej TS k existujúcemu DB stĺpu v dĺ. 3 m. Vývod W.1 ďalej pokračuje v trase existujúcej NN siete v dĺ. 35 m smer Turčianska ulica po existujúci JB stĺp. Trasa vývodov W.2 – 3 m, W.3 – 3 m a W.4 - 3 m končí v mieste existujúceho DB stĺpu. Vývod W.5 bude od DB pokračovať v trase existujúceho NN káblu v dĺ. 36 m. Trasa prepojenia vývodu W.5, ako prepojenia Dlhej ulice a Mlynskej ulice vedie z novej skrine SR ako náhrada existujúcej SR kolmo k rodinným domom do chodníka parc. č. 1514, ďalej povedie cez parc. č. 1451/1 do chodníka na Mlynskej ulici po skriňu VRIS1 pri rod. dome súp. č. 436. Dĺ. trasy je 78 m. Trasa rekonštrukcie NN siete bude vedená v pôvodnej trase existujúcej NN siete krížom cez záhrady rodinných domov medzi Mlynskou a Kukučínovou ulicou. Dĺ. rekonštrukcie NN siete je 59 m“.

Zmena územného rozhodnutia sa priamo dotýka navrhovaného predĺženia existujúceho NN káblového vedenia NNK 1 AYKY 3x120+70mm2 na parc. KN-C č. 1321. Z existujúcej SR č. 504-05-18 do demontovanej WRIS1 č. S4/2 (trasa sa nemení) až po novú VRIS2, osadenú na podperný bod exist. JB stĺpu zemným káblom 1-AYKY-J 3x120+70mm2; trasa 22m, dĺ. káblu 25m.

Ostatné NN rozvody objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“ zostávajú nezmenené.

Dňom podania návrhu na zmenu územného rozhodnutia bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS – zmena v objekte SO 02: NN vývody z TS“ na pozemkoch KN registra C parc. č. 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a dokumentácie pre územné rozhodnutie predloženej v novom návrhu dňa 10.03.2017.

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, podľa ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania ku zmene územného rozhodnutia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom konania, ktorí nie sú správnemu orgánu známi a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 13.06. 2017 o 10,00 h.

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade Bojnice,

pracovisko v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18.

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne v stránkové dni - v pondelok a v stredu a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie na zastupovanie.

Upozornenie pre navrhovateľa: najneskôr na ústnom pojednávaní navrhovateľ:

Súhlas vlastníka pozemku parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2).

 

Ing. Jozef Balčirák

starosta obce Nitrianske Pravno

 

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. SSE - D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 2. Ing. Ľubomír Kollárik, Vápenická 310/18, Prievidza
 3. Mária Dubovcová, Turie 502, 013 12 Žilina
 4. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom a organizáciám:

 1. SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 01001 Žilina
 2. OÚ Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, Trenčín
 3. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5
 4. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 5. Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
 6. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2
 7. OR PZ, ODI Prievidza, Košovská cesta 14
 8. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
 9. RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2
 10. Obec Nitrianske Pravno v zast. starostom ako cestný správny orgán
 11. Do spisu

 
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Obec M a l i n o v á
Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 85/2017
Podacie číslo SOcÚ: 226/2017/SP
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218

V Nitrianskom Pravne dňa 25.04.2017

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, podal dňa 20.04.2017 na obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii označenej názvom: „IBV Lokalita Solka, objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“ (ďalej len „stavba“), umiestnenie ktorej sa navrhuje na k pozemkoch parc. č. 80/1 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1), 80/2 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1, 535/8), 225/1 (KN-E parc. č. 535/2), 225/10, 225/25, 225/49 (KN-E parc. č. 537, 538, 539, 540, 541), 225/86 (KN-E parc. č. 535/2, 534/2, 594/2), 225/100, 225/21 a 230/4 (KN-E parc. č. 535/2) v katastr. území Solka. Umiestnenie stavby je presne vyznačené vo výkrese situácie č. výkresu 1.

Navrhovaná stavba rieši návrh realizácie miestnej komunikácie v IBV Solka, napojenej z miestnej komunikácie Ulica Savinova parc. č. 79/1 a ukončenej za pozemkom 225/100. Nová komunikácia je navrhnutá ako asfaltobetónová, dvojprúdová, šírky 6m s chodníkom šírky 1,5m, jednostranným na vetve I a obojstranným na vetve II. Chodníky budú zo zámkovej dlažby ohraničené parkovými betónovými obrubníkmi. Odvedenie zrážkových vôd je navrhované do dažďovej kanalizácie, zaústenej do navrhovaných vsakov.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s §-om 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko Nitrianske Pravno ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, podľa ustanovenia § 36 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 30. 05. 2017 o 10,00 hod.

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 380/16, Nitrianske Pravno.

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisku Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods.3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Verejnou vyhláškou sa doručí oznámenie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

k sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Najneskôr na konaní návrh doplniť:

 1. Preukázať vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby /podľa ust. § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť/.
 2. Záväzné stanovisko obce Nitrianske Pravno, ako cestného správneho orgánu k napojeniu navrhovanej komunikácie na existujúcu miestnu komunikáciu (stanovisku predchádza vyjadrenie OR PZ Prievidza, ODI) - (§ 3 ods. 3 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.)
 3. Doplniť chýbajúce záväzné stanoviská dotknutých orgánov (OÚ Prievidza, OSŽP – ŠVS, OÚ Prievidza, Pozemkový a lesný odbor; SPP-distribúcia, a.s., Bratislava a SSE-D, a.s. Žilina).
 4. Vysvetlenie projektanta, aké veľké vsaky sú navrhované pre zachytávanie zrážkových vôd..

 

Mária Luprichová
starostka obce Malinová

Oznámenie sa doručí:

 1. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 2. SPF Bratislava, Búdkova 36
 3. Oznámenie začatia územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch zvlášť rozsiahlej stavby pre účastníkov konania a aj pre neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k susedným pozemkom oznamuje stavebný úrad v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s ust. § 26 správneho poriadku - verejnou vyhláškou.

 

Na vedomie:

 1. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
 2. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 3. SPP-D, a.s. Mlynské Nivy 44B, Bratislava
 4. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, Piešťany
 5. OÚ OSŽP – OH
 6. OÚ OSŽP – ŠVS
 7. OÚ OSŽP – OPK Prievidza
 8. OÚ Prievidza, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 9. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6
 10. ORHaZ, Vápenická 4, Prievidza
 11. OR PZ, ODI Prievidza, Košovská cesta
 12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul. Nová 2, Prievidza
 13. Obec Nitrianske Pravno ako cestný správny orgán
 14. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom (vyvesiť verejnú vyhlášku)
 15. Obec Malinová v zastúpení starostkou (vyvesiť verejnú vyhlášku)
 16. SOcÚ Bojnice, pracovisko Nitrianske Pravno (vyvesiť verejnú vyhlášku)

 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“Vytlačiť
 

Obec M a l i n o v á

Podacie číslo obce: 125/2017
Podacie číslo SOcÚ: 89/2017/SP-2
Vybavuje : Mgr. Budayová

V Nitrianskom Pravne dňa 24.04.2017

 

Verejná vyhláška

 

Zverejnená dňa:

Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

 

R o z h o d n u t i e

 

Navrhovateľ:  Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce
so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno (ďalej len navrhovateľ).

 

Ostatní účastníci konania:

 1. SPF, Budkova 36, Bratislava (3805/1, 3808/1, 3788/1, 3784/1, 3796/1, 3789/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3782/2, 3782/3, 3783/1, 3800/1, 3801/1, 3804/1, 3782/4, 3782/1)
 2. Mária Kurbelová, Prievidzská 41/59, Nitrianske Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 3. Eva Balážová, Lazany č. 306, 972 11 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 4. Anna Richterová, Malinová č. 334 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 5. Erika Štefániková, M.R.Štefánika 1082/38, Nitrianke Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 6. Jozef Patko, Dlhá 18/16, Prievidza (3784/1)
 7. Oľga Zimmermannová, J. Jesenského 449/3/1, Prievidza (3784/1)
 8. Viliam Toporcer, Javorová č. 5/20, Žilina - Solinky (3784/1)
 9. Správa ciest TSK, Brnianska 3, Prievidza
 10. Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby a zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania je doručované v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona a neznámym fyzickým a právnickým osobám, resp. účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – verejnou vyhláškou

 

Navrhovateľ podal dňa 20.02.2017 (doplnil dňa 24.04.2017) na určenom stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558, presný rozsah dotknutých pozemkov je zakreslený v koordinačnej situácii.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s §-om 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní, podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva:

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“

(ďalej len „stavba“)

 

na pozemkoch KN-C (podľa katastra nehnuteľností)

katastrálne územie  Nitrianske Pravno
parcela číslo 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558.

 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, ktorá obsahuje presný rozsah dotknutých pozemkov (líniová stavba).

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba: firma ELEKTROPROJEKCIA Štefan Mayer, elektrotechnik špecialista, so sídlom T. Vansovej 28, Prievidza. Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:
  Stavba umiestňovaná v tomto konaní pozostáva z rozšírenia vonkajšieho osvetlenia vedľa prístupovej komunikácie na cintorín. Verejné osvetlenie sa navrhuje od križovatky Nitrianske Pravno - Solka na prístupovej komunikácii na miestny cintorín s dĺžkou úseku 120 m, pričom v prvej etape sa bude realizovať v dĺžke 90 m a následne posledných 30 m. Osvetlenie sa navrhuje pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na 5-tich oceľových kužeľových pozinkovaných stožiaroch, ukotvených v betónovej pätke, s výškou 6 metrov, bez výložníka. Rozteč stožiarov v rovnom úseku bude 30 m. Celkovo budú nainštalované 4 stožiare v prvej etape. Tento úsek bude napájaný z jestvujúceho osvetlenia z posledného stožiaru v dokumentácii značený B/1/3 káblom CYKY J3x2,5 do poistkovej skrinky, vybavenej držiakom valcovej poistky. Dĺžka kábla bude cca 134 m.
 2. Polohové a výškové umiestnenie stavby:
  Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Nitrianske Pravno na pozemkoch podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a zakreslení v koordinačnej situácii.
  Polohové a výškové umiestnenie stavby:
  Podľa výkresu „situácia“ č. 1“, „rezy káblovou trasou“ č. 3 a podľa výkresu „základ osvetľovacieho stožiaru“ č. 4, ktoré boli prerokované na ústnom pojednávaní a odsúhlasené v tomto konaní a sú súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie.
 3. Napojenie stavby na pozemné komunikácie:
  Zostáva nezmenené.
 4. Napojenie stavby na siete technického vybavenia:
  Navrhované rozšírenie osvetlenia bude napojené na elektrickú energiu na jestvujúce verejné rozvody, nachádzajúce sa vedľa štátnej komunikácie III. triedy, napájajúcej sa zo štátnej cesty I. triedy a smerujúcej do časti Solka.
 5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko v Prievidzi č. KPÚTN-2017/8416-2/20070, zo dňa 16.03.2017:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr ma druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-PD-OSZP-2017/008001, zo dňa 28.03.2017:

Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej komunikácie.

Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP/2009/01305 v aktuálnom znení.

Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy.

Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.

Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2016/013076-002, zo dňa 30.05.2016:

V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. a požiadať o súhlas na výrub obec Nitrianske Pravno.

Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodovaniu a ničeniu.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Závod 03 Prievidza č. 133-321/Šc-2017, zo dňa 14.03.2017:

S umiestnením stavby súhlasíme. V záujmovom území navrhovaných káblových vedení NN a podperných bodov verejného osvetlenia sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.

Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, č. 4600032340, zo dňa 26.03.2017:

V predmetnej lokalite katastra Nitrianske Pravno, KN132/2, 2184/1, 115, sa v blízkosti nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1. Meter, NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elekroenergetických zariadení v majetku SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na stredisku Údržby Prievidza.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestore min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

Pripojenie nového vonkajšieho osvetlenia bude na existujúce vonkajšie osvetlenie v danej lokalite.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6611711030 zo dňa 20.04.2017:

Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) aspoločnosti Slovak Telekom, a.s. /alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ust. § 65 zákona č. 351/2011 Z. z.o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa odrážky 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti, ktorým je Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk,+421465432144.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektron. komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144, 0903590377. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeob. podmienky ochrany SEK sp. Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres obsahujúci záujmové územia žiadateľa.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, ODI č. ORPZ-PD-ODI-29-022/2017 zo dňa 16.03.2017:

Osvetlenie komunikácie realizovať v zmysle STN, pričom osvetľovacie stožiare nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru komunikácie.

V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, požadujem pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá bude navrhnutá v zmysle platných zásad, technických podmienok a noriem, v súlade zo zákonom č. 8/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhradzujeme si právo v prípade, že si to vyžiada verejný záujem stanovisko doplniť, resp. zmeniť.

Správa ciest Trenčianskeho samospr. kraja, Trenčín č. SC/2017/490 zo dňa 09.03.2017:

Dodržať stavebný zákon (50/1976 v platom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. v platnom znení), zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a platné STN.

Stĺpy musia byť umiestnené mimo cestné teleso v dostatočnej vzdialenosti od hranice časti vozovky tak, aby nevznikla pevná prekážka v cestnej premávke a nedošlo k sťaženiu údržby ciest v správe SC TSK.

Napojenie na existujúci stožiar viesť mimo cestnej komunikácie bez zásahu do telesa cesty III. triedy.

Nenarušiť odvodňovací systém cestnej komunikácie.

Po ukončení upraviť terén v okolí cestnej komunikácie, odstrániť odpady a obnoviť funkčnosť odvodňovania cesty III. triedy v úseku stavby.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín pod č. SC/2017/490 zo dňa 09.03.2017:

Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb.z. v platnom znení), zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a platné STN.

Stĺpy musia byť umiestnené mimo cestné teleso v dostatočnej vzdialenosti od hranice časti vozovky tak, aby nevznikla pevná prekážka v cestnej premávke a nedošlo k sťaženiu údržby ciest v správe SCTSK.

Napojenie na existujúci stožiar viesť mimo cestnej komunikácie bez zásahu do telesa cesty III. triedy.

Nenarušiť odvodňovací systém cestnej komunikácie.

Po ukončení upraviť terén v okolí cestnej komunikácie, odstrániť odpady a obnoviť funkčnosť odvodňovania cesty III. triedy v úseku stavby.

6. Ostatné podmienky určené stavebným úradom a vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých organizácii:

a) Stavba musí byť navrhnutá v súlade so stavebnotechnickými požiadavkami, osobitnými požiadavkami na niektoré druhy stavieb a všeobecnými technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stanovenými vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Splnenie týchto požiadaviek bude preukázané v projekte predkladanom v stavebnom konaní.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

b) Inžinierska stavba bude posudzovaná stavebným úradom na základe samostatnej žiadostí v samostatnom stavebnom konaní. Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie predmetného územia musí byť v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce Nitrianske Pravno.

c) Pri umiestňovaní stavby dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.

d) Pred začatím stavebného konania o zmene stavby pred dokončením bude k pozemkom, dotknutých stavbou, preukázané vlastnícke resp. iné právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona.

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno, podal dňa 20.02.2017 (s doplnením dňa 24.04.2017) na určenom stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558 v k. ú. Nitrianskom Pravne.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska v Nitrianskom Pravne, ktorý pre obec zabezpečuje výkon stavebného úradu, oznámila dňa 22.02.2017 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  na deň 30.03.2017 nariadila k veci ústne pojednávanie. Stavebný úrad súčasne v oznámení o začatí konania upozornil navrhovateľa, aby najneskôr na ústnom pojednávaní predložil stavebnému úradu chýbajúce podklady, rozsah ktorých uviedol stavebný úrad v oznámení. Požadované podklady boli navrhovateľom predložené okrem stanoviska od Stredoslovenskej energetiky-distribúcia, a.s. Žilina a od Správcu cesty III. triedy s vysvetlením, že do lehoty ústneho pojednávania neboli navrhovateľovi ešte doručené. Chýbajúce stanoviská boli doplnené dňa 24.04.2017. V oznámenom územnom konaní a ani na ústnom pojednávaní neboli zo strany účastníkov konania predložené pripomienky a námietky k umiestňovanej stavbe. Navrhovateľ k umiestneniu stavby preukázal iné vlastnícke právo v súlade s ust. § 139 stavebného zákona resp. predložil písomné súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia predložil stanoviská dotknutých orgánov a dokumentáciu pre územné rozhodnutie v súlade s ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia technických sietí, účastníci konania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, regionálny hygienik; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; Obvodný úrad životného prostredia Prievidza, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny a štátna správa v odpadovom hospodárstve; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; mesto Prievidza; StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod Prievidza; SSE- D, a.s., Žilina; SPP- distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak telekom, a.s., Bratislava; Michlovský spol. s r.o., Piešťany; Správa ciest TSK Trenčín, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Malinová posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a súčasne preskúmala súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou „Územný plán obce Nitrianske Pravno“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 1/2012 dňa 23.02.2012, „ÚPN-O Nitrianske Pravno zmeny a doplnky č. 1“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2/2013 dňa 14.02.2013, ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 2, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2013 a ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 3, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.04.2016. Navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby.

Navrhovateľ obec Nitrianske Pravno je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

 

P o u č e n i e :

 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania na Okresnom úrade Trenčín. Odvolanie sa podáva na určený stavebný úrad - obec Malinová, Obecný úrad Malinová č. 115, 972 13. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

Mária Luprichová
starostka obce Malinová

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:

 1. Situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností
 2. Dokumentácia overená stavebným úradom

Rozhodnutie sa doručí:

 1. Navrhovateľovi - obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 2. Ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti stavebného povolenia

Na vedomie:

 1. Obec Malinová v zastúpení starostkou obce
 2. Do spisu stavebného úradu

 
 

Oznámenie o začatí územného konania - Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske PravnoVytlačiť
 

Obec M a l i n o v á,
Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18

Podacie číslo obce: 125/2017 V Nitrianskom Pravne dňa 22.02.2017
Podacie číslo SOcÚ: 89/2017/SP
Vybavuje : Mgr. Budayová, 046/5446218

 

Verejná vyhláška

 

Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, podal dňa 20.02.2017 na stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3785/2, 3785/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558 v k. ú. Nitrianskom Pravne.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia rieši rozšírenie vonkajšieho osvetlenia prístupovej komunikácie na cintorín. Verejné osvetlenie sa navrhuje od križovatky do obce Solka na prístupovej komunikácii na miestny cintorín s dĺžkou úseku 120 m, pričom v prvej etape sa bude realizovať v dĺžke 90 m a následne posledných 30 m. Osvetlenie sa navrhuje pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na 5-tich oceľových kužeľových pozinkovaných stožiaroch, ukotvených v betónovej pätke, s výškou 6 metrov, bez výložníka. Rozteč stožiarov v rovnom úseku bude 30 m. Celkovo budú nainštalované 4 stožiare v prvej etape. Tento úsek bude napájaný z jestvujúceho osvetlenia z posledného stožiaru v dokumentácii značený B/1/3 káblom CYKY J3x2,5 do poistkovej skrinky, vybavenej držiakom valcovej poistky. Dĺžka kábla bude cca 134 m.

Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, podľa ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 30. 03. 2017 o 09,30 h

so stretnutím v zasadačke Obecného úradu v Nitrianskom Pravne.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, Pracovisku v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni - v pondelok a v stredu a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo na zastupovanie.

Upozornenie pre navrhovateľa: najneskôr na ústnom pojednávaní doplniť stavebnému úradu

 • Chýbajúce písomné súhlasy vlastníkov pozemkov, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby a ku ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo /podľa ust. § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť/,
 • Kópiu z katastrálnej mapy predmetného územia z OÚ Prievidza, katastr. odboru,
 • Chýbajúci výpis z listu vlastníctva na pozemky KN registra E parc. č. 6984/5 – LV 1968, parc. č. 3782/4 a 3782/1 LV 1668 a parc. č. 558 LV 1987),
 • záväzné stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb k návrhu umiestnenia a napojenia stavby (Stredoslovenská energetika-distribúcia, a.s. Žilina; Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica; Orange Slovensko – Michlovský s.r.o. Piešťany; Slovak Telekom, a.s. Bratislava – predložené nie je aktuálne; OR PZ – Okresný dopravný inšpektorát Prievidza; OÚ Prievidza, OSŽP, štátna vodná správa),
 • záväzné stanovisko Správy ciest TSK Trenčín ako správcu cesty III-51822 k navrhovanému umiestneniu stavby;
 • Záväzné stanovisko OÚ Prievidza, OCDaPK k navrhu umiestneniu stavby,

 

Mária Luprichová
starostka obce Malinová

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce (6984/5, 3797/1)
 2. SPF, Budkova 36, Bratislava (3805/1, 3808/1, 3788/1, 3784/1, 3796/1, 3789/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3782/2, 3782/3, 3783/1, 3800/1, 3801/1, 3804/1, 3782/4, 3782/1)
 3. Mária Kurbelová, Prievidzská 41/59, Nitrianske Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 4. Eva Balážová, Lazany č. 306, 972 11 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 5. Anna Richterová, Malinová č. 334 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 6. Erika Štefániková, M.R.Štefánika 1082/38, Nitrianke Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 7. Jozef Patko, Dlhá 18/16, Prievidza (3784/1)
 8. Oľga Zimmermannová, J. Jesenského 449/3/1, Prievidza (3784/1)
 9. Viliam Toporcel, Javorová č. 5/20, Žilina - Solinky (3784/1)
 10. M. Tenzerová, Žltá č. 319, Nitrianske Pravno (3785/1, 3785/2)
 11. Správa ciest TSK, Brnianska 3, Prievidza
 12. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby a zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania je doručované v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona – verejnou vyhláškou
 13. Neznámym fyzickým a neznámym právnickým osobám, resp. účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy je oznámenie o začatí územného rozhodnutia doručované v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – verejnou vyhláškou

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom:

 1. OÚ Prievidza, OSŽP, OH, OPK, ŠVS, OPK, štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
 2. OÚ Prievidza, OCDaPK, Medzibriežkova 2
 3. OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4
 4. OR PZ, ODI Prievidza, Košovská cesta 14, Prievidza
 5. KPÚ Trenčín, Nová 2, Prievidza
 6. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
 7. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44B, Bratislava
 8. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
 9. Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava
 10. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (servisná organizácia Orange Slovensko a.s.)
 11. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežkova 2, Prievidza
 12. Obec Nitrianske Pravno, ako vlastník verejného osvetlenia
 13. Obec Malinová v zastúpení starostkou obce
 14. Do spisu stavebného úradu

 


 
 

Kolaudačné rozhodnutie stavby povolenej pod názvom „Sklad separovaného odpadu“, vrátane žiadosti o povolenie zmien uskutočnených počas realizácie stavby. Vytlačiť
 


 
 

Kolaudačné rozhodnutie MT5399 Nitrianske Pravno, Mlynská – NNK pre KELLY TRANSVytlačiť
 

Rozhodnutie je dostupné ako scan dokumentu vo formáte pdf: 

Súbor na stiahnutie 597-16 SSE-D KR.pdf 597-16 SSE-D KR.pdf (85.8 kB)

 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o dodatočnom posúdení zmeny stavby a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Rozhodnutie je dostupné ako scan dokumentu vo formáte pdf:


 
 

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia - Skládka odpadov VyšehradnéVytlačiť
 

Rozhodnutie je dostupné ako scan dokumentu vo formáte pdf: 

 


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania - výrub stromov

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín, ktoré rastú vo VyšehradnomVytlačiť
 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín, ktoré rastú vo Vyšehradnom , ulica Jilemnického pozdĺž miestnej komunikácií , na pozemku KN-C č. 114/4 k. ú. Vyšehradné .

 

Obec Nitrianske Pravno ., ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Tibora Medveďa zo dňa 2.3.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 9 ks drevín druhu . Jelša s obvodom kmeňov . 54,120,100,90,100,88,170,90 a 50 cm, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 114/4 k. ú. Vyšehradné. Žiadosť bola odôvodnená tým, že stromy zasahujú do elektrického vedenia a ohrozujú bezpečnosť na miestnej komunikácií.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

9.3.2017 o 10,00 hod.

 

so stretnutím pozvaných na pozemku p. č. 114/4 v k.ú. Vyšehradné.

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Doručí sa: Tibor Medveď, Karloveska 412/33, 841 04 Bratislava

a/a


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny Vytlačiť
 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na záhrade rodinného domu ulica Dlhá 507, Nitrianske Pravno , na pozemku KN-C č. 1532 k. ú. Nitrianske Pravno

 

Obec . Nitrianske Pravno ., ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Mária Krebesa zo dňa 9.2.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1ks dreviny druhu jedľa s obvodom kmeňa 150 cm, ktorá rastie v záhrade rodinného domu č. 507 ulica Dlhá na pozemku KN-C č. 1532 k. ú. Nitrianske Pravno . Žiadosť bola odôvodnená tým, že strom je vyschnutý a ohrozuje bezpečnosť ľudí.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

14.2.2017 o 10,00 hod.

 

so stretnutím pred rodinným domom č. 507 ulica Dlhá, Nitrianske Pravno.

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Doručí sa:

Mário Krebes, Tužina 324 , 972 14 Tužina

a/a


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javor a 1 ks jelša rastúcich mimo lesVytlačiť
 

Oznámenie o  začatí správneho konania

a  

upustenie od ústneho rokovania

 

Ing. Marián Hraňo podal dňa 25. januára 2017 na obec Nitrianske Pravno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javor a 1 ks jelša rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. IV ods. 7 zákona č. 408/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na p.č. 235/5 k.ú. Solka vo vlastníctve Ing. Mariána Hraňu LV č.418. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Nitrianske Pravno zastúpená starostom Ing. Jozefom Balčirákom v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

Do podkladov je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Nitrianskom Pravne počas pracovných hodín.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na obci Nitrianske Pravno najneskôr do 2.2.2017 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.nitrianskepravno.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Oznámenie sa doručí: 1. Ing. Marián Hraňo, 972 13 Nitrianske Pravno

Súbor na stiahnutie oozsk-inghrano.pdf oozsk-inghrano.pdf (73.6 kB)

 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, ktoré na pozemku C-KN p.č. 1860/1 – trvalé trávnaté plochy k.ú. Nitrianske Pravno vo vlastníctve Obec Nitrianske Pravno LV č. 1Vytlačiť
 

OBEC Nitrianske Pravno, Obecný úrad Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Číslo: 1844/2016 V Nitr. Pravne 24.11.2016

 

Oznámenie o  začatí správneho konania

a  

upustenie od ústneho rokovania

 

Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno podala dňa 24.11.2016 na obec Nitrianske Pravno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. IV ods. 7 zákona č. 408/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku C-KN p.č. 1860/1 – trvalé trávnaté plochy k.ú. Nitrianske Pravno vo vlastníctve Obec Nitrianske Pravno LV č. 1. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Nitrianske Pravno zastúpená starostom Ing. Jozefom Balčirákom v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

Do podkladov je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Nitrianskom Pravne počas pracovných hodín.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na obci Nitrianske Pravno najneskôr do 28.11.2016 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.nitrianskepravno.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 

Oznámenie sa doručí: 1.a/a

 

 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks ks drevín - dub, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 1934/5 k.ú. Nitrianske PravnoVytlačiť
 

Obec  Nitrianske Pravno , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti  Jána Polačika zo dňa  6.10.2016  podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 3 ks  drevín  druhu  dub s obvodom kmeňov . 158, 245 a 265 cm, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 1934/5  k. ú.  Nitrianske Pravno , LV č. 1201 vo vlastníctve SR  v správe Slovenského pozemkového fondu.  Žiadosť bola odôvodnená že,  stromy sú v blízkosti chát v strmom brehu. V prípade ich   vyvrátenia silným vetrom môžu poškodiť chatu  majiteľa ako aj chaty susedov. 
Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 18. 10. 2016  o 10,00 hod. na pozemku  pána Jána Polačika vo Chvojnici.

so stretnutím pozvaných : Slovenský pozemkový fond  v zastúpení Ing. Zdenko  Žídek

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.
  

 

        Ing. Jozef Balčirák 
           starosta obce

 

Doručí sa: 
1. Ján Polačik, xxxxxxx, Prievidza 971 01
2. Slovenský pozemkový fond , Ing. Zdenko Žídek, Štefanikova 1318, Senica 90501
3. a/a


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 16 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch KN-C č. 1834/3 , 1841 a 1934/6 v k.ú. Nitrianske Pravno.Vytlačiť
 

Obec  Nitrianske Pravno,  ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti  Ing. Ladislava Hudáka zo dňa  6.10.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 
16 ks  drevín  
parcela č. :              druh pozemku :         špec. dreviny        obvod vo výške 1,3 m 
1834/3                     orná pôda                  smrek                          117, 66 a 127
                                                                  borovica                       93
                                                                  dub                               82
                                                                  breza                            90
1841                          TTP                         smrek                           45,56,50,135,58 a 70
                                                                  breza                           114,85
                                                                  borovica                      115
1934/16                     TTP                         smrek                           90

 Žiadosť bola odôvodnená tým, že stromy ohrozujú susedovu dreváreň, koliduju s el. rozvodom , zatieňujú záhradu , ohrozujú chatu majiteľa ako aj susedovu .

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

20.10.2016 o 10,00 hod. 
 so stretnutím  na pozemku pána Ing. Hudáka  vo Chvojnici

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.
  

 


       Ing,. Jozef Balčirák 
          starosta obce

 

 


Doručí sa: 
Ing. Ladislav Hudák, xxxx, 97101 Prievidza 
a/a


 
 

Výluky dodávok plynu, elektriny, vody

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.6.2017Vytlačiť
 

Vybavuje linka 0800 159 000                           V Žiline, 15.05.2017

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme

že v termíne od: 16.06.2017 07:30:00 do: 16.06.2017 15:30:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.

Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.

Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.

PRÍLOHA: Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica Číslo
domu
popisné
24ZSS4502731000G Vyšehradné Horská 0
24ZSS604109700AG Vyšehradné Horská 893
24ZSS6041098000V Vyšehradné Horská 894
24ZSS60411000007 Vyšehradné Horská 895
24ZSS60410190000 Vyšehradné Horská 896
24ZSS60411100001 Vyšehradné Horská 903
24ZSS6041118000Z Vyšehradné Kamenná 911
24ZSS6041023000O Vyšehradné Vyšehradné 0
24ZSS6208072000X Vyšehradné Vyšehradné 0
24ZSS9656183001M Vyšehradné Vyšehradné 0
24ZSS60410880000 Vyšehradné Vyšehradné 887
24ZSS6041089000W Vyšehradné Vyšehradné 888
24ZSS6041090000Y Vyšehradné Vyšehradné 889
24ZSS6041092000O Vyšehradné Vyšehradné 890
24ZSS6041093000J Vyšehradné Vyšehradné 891
24ZSS6041094000E Vyšehradné Vyšehradné 892
24ZSS6041102000Y Vyšehradné Vyšehradné 896
24ZSS6041103000T Vyšehradné Vyšehradné 897
24ZSS6041104000O Vyšehradné Vyšehradné 898
24ZSS6041105000J Vyšehradné Vyšehradné 899
24ZSS6041106000E Vyšehradné Vyšehradné 900
24ZSS60411070009 Vyšehradné Vyšehradné 900
24ZSS60411080004 Vyšehradné Vyšehradné 901
24ZSS604110900AG Vyšehradné Vyšehradné 902
24ZSS6041111000X Vyšehradné Vyšehradné 904
24ZSS6041112000S Vyšehradné Vyšehradné 904
24ZSS6041113000N Vyšehradné Vyšehradné 905
24ZSS6041115000D Vyšehradné Vyšehradné 907
24ZSS60411160008 Vyšehradné Vyšehradné 909
24ZSS60411170003 Vyšehradné Vyšehradné 910
24ZSS6041119000U Vyšehradné Vyšehradné 912
24ZSS6041121000R Vyšehradné Vyšehradné 914
24ZSS6041122000M Vyšehradné Vyšehradné 916
24ZSS6300705000S Vyšehradné Vyšehradné 918
24ZSS6305918000R Vyšehradné Vyšehradné 918


 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.6.2017Vytlačiť
 

Vybavuje linka 0800 159 000                           V Žiline, 09.05.2017

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme

že v termíne od: 14.06.2017 08:30:00 do: 14.06.2017 14:15:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.

Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.

Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.

PRÍLOHA: Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica Císlo
domu
popisné
24ZSS4522651000U Solka Solka 0


 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 25.5.2017

meniny má: Urban

Boli ste už niekedy na Vyšehrade?

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka