Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Oznamy


 

Predaj čerstvej ihličnatej guľatiny

SmrekObec Nitrianske Pravno, s.r.o. ponúka na predaj čerstvú ihličnatú guľatinu v lokalite : Kravská dolina - SMREK (33 m3), SMREKOVEC (32 m3), trieda 3 A,B,C Minimálna cena je stanovená lesníkom na sumu 52,-€ bez DPH za drevinu SMREK; 53,-€ bez DPH za SMREKOVEC. Svoje cenové ...
 

Predaj čerstvej ihličnatej a bukovej guľatiny

SmrekObec Nitrianske Pravno, s.r.o. ponúka na predaj čerstvú ihličnatú guľatinu v lokalitách : Čertová - SMREK (63 m3), JEDĽA (77 m3), SMREKOVEC (120 m3), trieda 3 A,B,C Keleš     - SMREK (13 m3), JEDĽA (20 m3), SMREKOVEC ( 12 m3), trieda 3 A,B,C Minimálna cena je stanovená lesníkom na sumu 55,-€ bez DPH za dreviny SMREK a JEDĽA, a 53,-€ bez DPH za SMREKOVEC.
 

Cenník palivového dreva na rok 2017

cennik-drevo-2017.jpgObec Nitrianske Pravno, s.r.o. prijíma objednávky na dodávku palivového dreva na rok 2017. Osobne v kancelárii na Námestí SNP v Nitrianskom Pravne (za bývalým Domom služieb), alebo telefonicky na čísle 046/5498 635. Pre každú domácnosť je určená jedna vyvážacia súprava (cca 5 - 6 m3 dreva). V prípad ...
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti Obec Nitr.Pravno s.r.o.

Obec Nitrianske Pravno v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: minimálne úplné stredoškolské vzdelanie 3 - ročná skúsenosť v riadiacej pozícii Znalostné a iné predpoklady n ...
 

Uznesenie č. 2/2015 zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. dňa 17. 6. 2015

U z n e s e n i e č. 2/2015 zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. dňa 17. 6. 2015   Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. Berie na vedomie   Správu o činnosti spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. za obdobie 1 – 5/2015. ...
 

Pozvánka na Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

P o z v á n k a Na základe Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným       Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. zvolávam Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., na ktoré Vás týmto pozývam.   Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o ...
 

Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2014

Správa o výsledku hospodárenia podniku za rok 2014 poskytuje objektívne informácie o vecnom a hodnotovom plnení celkových plánovaných úloh podniku za hodnotené obdobie a zároveň popisuje podmienky, za ktorých podnik tieto úlohy realizoval.
 

Správa o doterajšom hospodárení v lesoch obce Nitrianske Pravno 1/2015

Hospodárska činnosť v lese sa vykonáva celoročne od starostlivosti o najmladšie vývojové štádia až po ťažbu dreva v rubne zrelých porastoch. Zalesňovanie, ochrana proti zveri, ochrana proti burine, výsek nežiadúcich drevín a krov, prečistky, prebierky a nakoniec obnovná ťažba. To všetko patrí do starostlivosti o les, ktorej výsledkom je les ako ho poznáte.
 

Uznesenie č. 1/2015 zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Obec Nitr. Pravno, s.r.o. dňa 5. 3. 2015

Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. I. Berie na vedomie Správu o činnosti spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. za r. 2014      II. Schvaľuje a/ Vytvorenie 3 pracovných miest čiastočne financovaných zo zdrojov ÚPSVAR     na obdobie 6 mesiacov.     Termín: od 1. ...
 

Správa o doterajšom hospodárení v lesoch obce Nitrianske Pravno 10/2014

Hospodárska činnosť v lese sa vykonáva celoročne od starostlivosti o najmladšie vývojové štádia až po ťažbu dreva v rubne zrelých porastoch. Zalesňovanie, ochrana proti zveri, ochrana proti burine, výsek nežiadúcich drevín a krov, prečistky, prebierky a nakoniec obnovná ťažba. To všetko patrí do starostlivosti o les, ktorej výsledkom je les ako ho poznáte.
 

Uznesenie č. 2/2014 zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. dňa 13.10. 2014

Uznesenie č. 2/2014 zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. dňa 13.10. 2014   Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitr. Pravno, s.r.o. I. Berie na vedomie a/ správu o plnení lesného hospodárskeho plánu Spoločnosti Obec Nitr. Pravo s.r.o. za I. - III. ...
 

Cenník sortimentov surového dreva platný od 13.02.2013

Cenník sortimentov surového dreva  hrúbkový stupeň 20 cm + ceny sú udávané bez DPH Drevina 3 A,B za 1 m3 3 C za 1 m3 Vláknina za 1 m3 Borovica 59 47 37 Jedľa 81 67 37 ...
 

Činnosť spoločnosti od 1.1.2011 do 31.12.2011

Činnosť s.r.o.V oblasti výstavby rekonštrukcie a stavebných úprav bolo za uplynulý rok realizovaných viacero akcií Najväčšia akcia bola - vytvorenie novej triedy v MŠ, materiálové náklady - 11 540,- € odvodnenie pozemku MŠ z dôvodu jeho podmočenia - drenážou. zhotovenie obkladov a dlažby v časti sociáln ...
 

Uznesenie č. 10/2012 z valného zhromaždenia spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. dňa 28. 06. 2012

Valné zhromaždenie spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o. s c h v a ľ u j e a/ účtovnú závierku spoločnosti Obec Nitr. Pravno s.r.o za rok 2011,ktorá obsahuje súvahu výkaz ziskov a strát a poznámky.  Celkové dosiahnuté príjmy sú vo výške 347.485,- €,  náklady sú vo výške 391.393,- €. Hosp ...
 

Zakladateľská listina

Z a k l a d a t e ľs k á     l i s t i n a o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (úplné znenie k 12. 1. 2012)   Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. ktorej jediným spoločníkom (jednoosobová spoločnosť) je: Obec Nitrianske Pravno , Námestie SNP 1 Nitrianske Pravno, IČO 00318337, DIČ ...
 

Drevo na odpredaj (cenník od 10.2.2012)

Ilustračný obrázokFirma Obec Nitrianske Pravno, s.r.o, správca obecných lesov, ponúka záujemcom na odpredaj: tvrdé bukové drevo 1 m3     Občania NITR.PRAVNA, SOLKY, VYŠEHRADNÉHO :              42,00 € (vrátane DPH)    Ostatní :              48,00 € (vrátane DPH)   mäkké ihličnaté drevo 1 m3              ...
 

Podmienky samozberu dreva

Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/16, tel./fax : 046/5498 635 Podmienky samozberu dreva   lokalita pre vykonanie samozberu bude určená po dohode s pracovníkom firmy (OLH). po vzájomnej dohode odberateľa a pracovníka OLH bude vypísaná povolenka na samozber, ktorá je platná 14 dní ...
 

Z aktivít obecnej s.r.o. (leto,jeseň 2010)

Počas letných prázdnin prebiehal v areáli Spojenej školy v Nitrianskom Pravne čulý stavebný ruch. Uskutočňovali sa práce na modernizácii školskej jedálne tak, aby tieto priestory spĺňali najprísnejšie kritériá pre stravovanie a prípravu jedál. Rekonštrukciou prešla aj kotolňa školy, kde bol nainštal ...
 

Činnosť spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. v období jan.-marec 2010

Príprava palivového dreva v zimnom období pracovníkmi spoločnosti pre potreby občanov.Príprava palivového dreva v zimnom období pracovníkmi spoločnosti pre potreby občanov. Práce na realizácii projektu „Multifunkčné ihrisko„  Začiatok prác bol v náročnom zimnom období . Pri realizácii sa využívajú pracovné kapacity spoločnosti ,ako aj miestnych živnostníkov a firiem. Plánov ...
 

Nová tvár domu služieb, požiarna nádrž, dom smútku Solka

Dom služiebNová tvár domu služieb Budova domu služieb nadobúda nový vzhľad. Bezbariérový vstup ocenia predovšetkým občania s telesným postihnutím a mamičky s kočíkmi pri využívaní služieb novoumiestnenej pošty a ostatnej obchodnej siete, i obecnej knižnice. Pomaly sa upravujú aj parkovacie plochy. Na otá ...
 

Pribudol nový „ohradník“ - skládka bioodpadu

OhradníkV máji pribudol v našej obci ďalší "ohradník", do ktorého je možné vyvážať bioodpad, teda napr. trávu, zvyšky rastlín, listy či konáre. Ohradník sa náchádza v zadnej časti  uličky vedľa skladových priestorov firmy Kremel.  Napriek tomu, že program separácie v našej obci je na veľmi dobrej ...
 

Požiarna nádrž Bôrik

Budovanie požiarnej nádržeV minulom roku začali práce na požiarnej nádrži pri Bôriku. Slúžiť bude v prípade požiarov ako zdroj vody. V súčastnosti sa prevádzajú práce na spevňovaní okrajov hrádze a odstraňovanie krovitých porastov v okolí nádrže. ...
 

Nové priestory pre Slovenskú poštu i Obec Nitrianske Pravno s.r.o.

Pohľad na čiastočne zrekonštruované priečelie bývalého domu služieb.Dom služieb v našej obci mení svoj vzhľad.  V zimnom období postupne dochádza k úprave vnútorných priestorov. Bola dokončená rekonštrukcia priestorov pre poštu a v zadnom trakte objektu nové administratívne priestory pre s.r.o. V blízkej budúcnosti budú služby pošty sprístupnené verejnosti. V nov ...
 

REPORTÁŽ - rozhovor s riaditeľom spol. Obec Nitr.Pravno s.r.o.

Rozprávame sa s riaditeľom spoločnosti Obec Nitrianske Pravno s.r.o. OZ v Nitrianskom Pravne na svojom zasadnutí 24. mája 2007 schválilo vytvorenie spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom Obec Nitrianske Pravno, kde 100% vlastníkom je obec.  Prečo vlastne k tomuto kroku došlo?       Dôvod ...
 

Zmeny v separovaní odpadu

Hovoríme aj o separačnom dvore, ktorý vyrastie v priemyselnej zóne a prevádzka sa začne v prvej polovici budúceho roka. Zemné práce sa už začali. Túto tému otvárame znovu v súvislosti s malými, ale podstatnými zmenami s vývozom separovaného odpadu. Dávame do pozornosti občanom, že od 1.1. 2009 s ...
 

Darček deťom : Detské ihrisko na námestí

Detské ihriskoNámestie v Nitrianskom Pravne ožilo detským džavotom. Tomuto renesančnému historickému skvostu detský smiech pristane. Veľkosť námestia dovolila umiestniť detské ihrisko práve v týchto exteriéroch. Pribudnú ešte lavičky, na ktorých si budú môcť odpočinúť hlavne rodičia.     Mamičky s našimi najme ...
 


Predpoveď počasia

Boli ste už niekedy na Vyšehrade?

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka