Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznamy

Činnosť spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. v mesiacoch jún - júl 2017

Stavebné činnosti:

 • Oprava havarijného stavu telocvične v Spojenej škole. Po prasknutí ventilu na sociálnych zariadeniach v telocvični, došlo ku zničeniu športového povrchu (palubovky). Následne sme realizovali: odstránenie drevených parkiet, búranie vrchného betónového poteru do hrúbky 8 cm (ručne), vývoz a zneškodnenie stavebného odpadu. Tieto práce umožnili prístup ku teplovodným kanálom, ktoré slúžia na vykurovanie priestoru telocvične. Nasledovalo odkrytie betónových panelov, ktoré chránia potrubie a externá firma uskutočnila výmenu vykurovacích rozvodov. Poslednou stavebnou činnosťou, ktorú sme realizovali v telocvični, bolo osadenie betónových blokov späť nad teplovody. V ďalších stavebných prácach (izolovaní, vyrovnaní podkladu a uloženie nového športového povrchu) pokračujú ďalej externé spoločnosti.  
  Havarijný stav
  Odstránenie bet. poteru
 • Výmena konštrukcie zástavky vo Vyšehradnom a budovanie oporného múru. Uskutočnili sme výmenu konštrukcie zástavky vo Vyšehradnom na štátnej ceste II/519. Starú konštrukciu nahradila nová, modernejšia. Výmena zástavky si vyžiadala úpravu svahu, odstránenie vegetácie v jej bezprostrednej blízkosti, betónovanie podkladových pätiek, stavbu oporného múru, ktorý ju chráni pred zosuvom skál a hliny. Práve pre stavbu oporného múru a náročný terén na vyhĺbenie základu sa plánovaná doba, kedy boli občania Vyšehradného a cestujúci bez konštrukcie zástavky predĺžila, za čo sa ospravedlňujeme.
  Pôvodný stavRekonštrukcia zastavky vo Vyšehradnom
   
 • Chodník na Turčianskej ulici. Na chodníku boli dokončené všetky murárske práce. Osadenie povrchového odtokového žľabu, špárovanie betónových žľabov, odstránenie suchých stromov a krovia, odstránenie betónových panelov, ktoré slúžili ako dočasné premostenie. Čiastočne boli uskutočnené aj terénne úpravy v časti od zastavaného územia obce. Vo vrchnej časti chodníka neboli dokončené terénne úpravy z dôvodu chýbajúcej zeminy. Zemina na vyspádovanie terénu sa sem v budúcnosti bude postupne navážať počas prípadných príležitostných výkopových prác.
 • Prechod pre chodcov na Dlhej ulici (Námestie pri Hoteli Vyšehrad). Na mieste pôvodného prechodu pre chodcov sme vyrobili a inštalovali chýbajúce zábradlie. Na podnet stavebnej komisie bol farebne zvýraznený obrubník na novovybudovanom ostrovčeku na hlavnej ceste.
 • Príprava spevneného betónového podkladu, objednávka a montáž plechovej garáže pre potreby tenisového klubu v areáli futbalového ihriska.
 • Doplnenie lampy verejného osvetlenia vo Vyšehradnom na bočnej ceste ku resocializačnému stredisku Provital, o.z.
 • Spevnenie plochy za separačnou halou. Úprava odtokových pomerov zrážkovej vody na stanovisku kontajnerov na sklo a vytvorenie manipulačnej plochy pri práci so skleneným odpadom.
 • Vybudovanie oplotenia pri výjazde z Námestia na Žltú ulicu. Opätovne bolo obnovené zničené súkromné oplotenie v dôsledku budovania chodníka smerom z námestia na Žltú ulicu a prechodov pre chodcov.
 • Zakrývanie teplovodných potrubí v areáli ZŠ v Nitrianskom Pravne. Potrubia, ktoré vedú teplú vodu na vykurovanie z kotolne do pavilónov Základnej školy, boli pre poruchy a opravy v minulosti odkopané. V dôsledku neúspešnej žiadosti o dotáciu na výmenu týchto rozvodov, sme koncom mesiaca júl začali s prácami potrebnými na opätovné prekrytie kanálov betónovými blokmi a zeminou. S prácami budeme pokračovať v mesiaci august tak, aby boli všetky terénne nerovnosti upravené do začiatku školského roku.


Odpadové hospodárstvo.

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. zabezpečuje zvoz a nakladanie s triedenými zložkami komunálneho odpadu v obci Nitrianske Pravno, ale aj v piatich okolitých obciach. Táto služba je určená vyslovene pre domácnosti, a pre komodity ako sú papier, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a kovové obaly.

Občania Nitrianskeho Pravna majú možnosť na separačnej hale odovzdať aj iné druhy odpadu. Často sa však stretávame s názorom, že na separačnú halu môžu doviezť všetci všetko. Mrzí nás, že si halu ľudia mýlia so smetiskom. Preto prikladáme zoznam odpadu, ktorý je predmetom zberu na zbernom dvore pre obyvateľov obce Nitrianske Pravno.

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu 1
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 03

Viacvrstvové kombinované materiál na báze lepenky

O
20 01 10 Šatstvo O
20 01 11 Textílie O
20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

O
20 01 23

Chladičky, mrazničky, spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín.

N
20 01 33

Olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie, batérie obsahujúce ortuť, a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

O
20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 35

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia okrem žiariviek a zariadení obsahujúcich chlórfluorované uhľovodíky, obsahujúce nebezpečné časti

N
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia okrem 20 01 35 O

20 01 39

Plasty O
20 01 40 Kovy O
20 03 07 Objemný odpad O
20 03 08 Drobný stavebný odpad O

1 O – obyčajný; N – Nebezpečný odpad

Kosenie verejných priestranstiev a starostlivosť o verejnú zeleň.

Prioritami pri udržiavaní trávnatých plôch na verejných priestranstvách sú námestie v Nitrianskom Pravne a cintoríny v Nitrianskom Pravne, v Solke a vo Vyšehradnom. Priebežne sa snažíme udržiavať aj všetky ostatné plochy (Dlhá ul., Prievidzská ul., Hviezdoslavova ul. a priľahlé trávnaté plochy bytových domov, kanály pri výjazdoch z vedľajších komunikácií, trávnaté plochy pri Hasičskej zbrojnici, okolo areálu Spojnej školy, v areáli Klubu dôchodcov, v areáli okolo Obvodného oddelenia Policajného zboru, v okolí areálu futbalového ihriska, stanoviská kontajnerov na triedený odpad, odstraňovať vegetáciu z chodníkov a priľahlých spevnených plôch). Všetky plochy je však náročné udržiavať popri iných úlohách spoločnosti v požadovanom stave, a preto žiadame obyvateľov o trpezlivosť a pochopenie.

Na Námestí SNP sme zabezpečovali prípravu pôdy v záhonoch a kvetináčoch na výsadbu kvetinovej výzdoby, priebežne počas roka sa staráme o polievanie kvetov.

Súčinnosť s obcou pri organizovaní spoločenských podujatí.

Boli sme nápomocní pri materiálno-technickom zabezpečení odstránenia prvomájového stromu, prípravy Dňa detí na Námestí SNP a Pravnianskeho jarmoku. Najmä s organizáciou Pravnianskeho jarmoku sú spojené viaceré činnosti pri inštalácii reklamných vývesných plôch, stavbe mobilných stanov a stánkov, dovoz a rozkladanie stolov a lavíc na sedenie, zabezpečenie pripojenia na elektrinu pre viacerých predávajúcich, inštalácia bezbariérového prechodu ponad betónovú dlažbu na námestí, príprava odpadkových košov a ich kontrola počas podujatia, následne po podujatí upratanie celého priestoru a odpratanie odpadkov.


 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka