Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Reportáže

Detský denný letný tábor 2018Vytlačiť
 

Čas školských prázdnin je stvorený na zážitky a detský smiech. Preto sme sa znova po roku rozhodli zrealizovať denný letný tábor pre deti. Program bol určený pre 75 deti v rôznych vekových kategóriách. Prvý turnus bol venovaný deťom vo veku od 6 do 10 rokov. Deti sa zúčastnili prednášky lesnej pedagogiky, tvorili výrobky z dreva, papiera. Celý týždeň bol venovaný športovým aktivitám a na záver tábora sme boli spoločne na celodennom výlete na hatalisku v Tužine, kde sa hral najobľúbenejší futbal, nechýbala streľba a hľadanie strateného pokladu pomocou tajnej mapy. Druhý turnus letného tábora bol venovaný starším deťom od 10 do 14 rokov. Deti spoločne tvorili umelecké diela, veľa športovali. Čakala ich dlhá cesta vlakom a navštívili Banské múzeum v Handlovej. Zaujala aj poučná prednáška Slovenského červeného kríža, kde sa deti učili, ako poskytnúť prvú pomoc a aké dôležité je darovať krv, a tým pomáhať chorým. V závere týždňa sme boli na celodennom výlete na rybníkoch Bôrik na spoločnej opekačke. Nechýbala ani streľba z luku a zo vzduchovky a hľadanie strateného pokladu. Tretí turnus letného tábora sa niesol v duchu teplého letného počasia. Deti sa s radosťou osviežili vodným delom našich hasičov. Rovnako sa zúčastnili prednášky Slovenského červeného kríža a videli ukážku výcviku a práce policajných psov. Zaujala aj prednáška uja včelára a vyrábanie domácich sviečok. Na konci týždňa nás letné horúčavy vyhnali na opekanie k blízkemu potoku, aby sa deti schovali pred teplými lúčmi slniečka.

Letný tábor bol plný smiechu, radosti a športovania. Mladšie aj staršie deti ukázali svoju šikovnosť pri tvorivej a umeleckej činnosti ale aj rôznych športových aktivitách. Za všetky tieto zážitky patrí naše poďakovanie Obecnému úradu Nitrianske Pravno a jeho zamestnancom, tiež Klubu dôchodcov, v ktorého priestoroch sa tábor organizoval. Naša vďaka patrí aj Lesom SR a Slovenskému červenému krížu za odbornú prednášku, policajnej kynologickej jednotke za predstavenie, p. Svitkovi za včelársku prednášku, Dobrovoľnému hasičskému zboru, pánovi rušňovodičovi z vlaku za zábavnú cestu a v neposlednom rade aj pedagogickým pracovníkom denného letného tábora, a všetkým priateľom a dobrovoľníkom, ktorí sa akokoľvek pripojili k realizačnému tímu denného letného tábora.

Leto sa, ale ešte nekončí a prajeme všetkým prázdninujúcim veľa pekných a veselých zážitkov. Dúfame, že sa o rok stretneme znova.

Znášiková Mária a tím denného letného tábora

Detský letný denný tábor - 1. turnus

Detský letný denný tábor - 2. turnus

Detský letný denný tábor - 3. turnus


 


 
 
Položky 1-10 z 45

Pozvánky

Pozvánka :: Vatra a Priateľský futbalový zápas Farský úrad a Obecný úradVytlačiť
 

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne Vás pozýva na priateľský futbalový zápas Farského a Obecného úradu -  v sobotu 25.08.2018. Začiatok o 15:00 hod.

Pripravené sú súťaže pre všetkých - deti skok vo vreci, ženy hod valčekom, chlapi hod budzogáňom. O 19:00 hod. - zapálenie vatry pri príležitosti výročia SNP.

Na počúvanie a do tanca hrá DJ do neskorých nočných hodín.

Plagát


 
 

Pozvánka :: Prázdniny vo VyšehradnomVytlačiť
 

Občianske združenie VYŠEHRAD s podporou Obecného úradu Nitrianske Pravno Vás pozývajú na akciu:

PRÁZDNINY VO VYŠEHRADNOM

Dom kultúry vo Vyšehradnom.
Počas letných prázdnin vždy vo štvrtok od 14:30 do 17:30 

12.07., 19.07., 26.07., 2.08., 9.8., 16.8., 23.8.

Príďte k nám spojiť zábavu s užitočným! Naučíte sa množstvo nových zaujímavých vecí!

Budeme vyrábať všakovaké keramické výrobky, naučíte sa ako sa tká na tkáčskych krosnách, budeme zdobiť medovníky, vyrobíme si pekné náramky, príde medzi nás ujo drotár, rezbár, ukážeme si  ako sa vyšíva či pletie a množstvo ďalších zaujímavých vecí.

Plagát


 
 
Položky 1-10 z 45

Úradná tabuľa

Oznámenie o čase a mieste konania miestneho referendaVytlačiť
 

 

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania miestneho referenda
vyhláseného Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne
uznesením č.68 dňa 3. 7. 2018

 

Na sobotu 8. septembra 2018 Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo miestne referendum. Hlasovanie bude prebiehať v uvedený deň v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Hlasovať sa bude o otázke : „Ste za projekt prístavby Kultúrneho domu k radnici v Nitrianskom Pravne podľa schváleného návrhu?

Miestnosti pre hlasovanie v referende sú rovnaké ako aj pri posledných voľbách:

 • Okrsok č.1 - Obecný úrad v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, zasadačka
 • Okrsok č.2 - Požiarna zbrojnica v Nitrianskom Pravne, Pionierska 362/3, zasadačka
 • Okrsok č.3 - Centrum sociálnych služieb Bôrik v Nitr. Pravne, Žltá 319/25, spoločenská miestnosť
 • Okrsok č.4 - Pohostinstvo v časti Solka, Nitrianske Pravno, Soľná 743/21, miestnosť
 • Okrsok č.5 - Kultúrny dom v časti Vyšehradné, Nitrianske Pravno, Jilemnického 845/22,  miestnosť

 

Poučenie:

Hlasovania v miestnom referende sa môžu zúčastniť obyvatelia obce Nitrianske Pravno, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕšili 18 rokov veku.

Pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom dostanete od členov komisie hlasovací lístok, čo potvrdíte vlastnoručným podpisom. V priestore na úpravu hlasovacieho lístka je potrebné hlasovať vyznačením krížika pri vybranej odpovedi. Hlasovací lístok následne vhoďte do hlasovacej urny.


 
 

Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 27.7.2018Vytlačiť
 

Ilustr.foto. Zdroj: Pixabay.com

logo-Okresne_riaditelstvo_hasicskeho_a_záchranného_zboru_PD.jpg	OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PRIEVIDZI

Vápenická 4, 971 01 Prievidza

 


Č. p.: ORHZ–PD1 – 745 – 001 / 2018                               V Prievidzi, 27. 07. 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V y h l a s u j e

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

v územnom obvode okresu Prievidza,

od 27. 07. 2018 o 08:00 hod. - do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

 • zakladať a udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

 

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä :

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.

 

pplk. Ing. Stanislav Kmeť v. r.
riaditeľ
Okresného riaditeľstva HaZZ
v Prievidzi

Ilustr.foto. Zdroj: Pixabay.com


 
 

Pomoc v tiesni 112 už aj cez SMS správyVytlačiť
 


Logo Ministerstvo vnútra SR

SMS na číslo tiesňového volania

SMS 112Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým  pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený váš život, zdravie alebo majetok, alebo je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie vo vašom okolí, a potrebujete bezodkladnú pomoc záchranných zložiek, napríklad zdravotníkov, hasičov alebo polície.

Kedy zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?

SMS zasielajte vtedy, keď sa vy alebo niekto vo vašom okolí ocitne v tiesni, alebo ste svedkom mimoriadnej udalosti, a nie je možné privolať pomoc hlasovým volaním na číslo tiesňového volania 112.

Kto môže zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?

Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je možné z akéhokoľvek mobilného telefónu, v ktorom je vložená SIM karta niektorého z telekomunikačných operátorov pôsobiacich na Slovensku.

SOS 112SMS na číslo tiesňového volania 112 je určená predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov, ale v prípade, keď nie je možné uskutočniť tiesňové volanie, môže SMS na číslo tiesňového volania 112 odoslať každý. Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je bezplatné.
 

Pri písaní SMS je potrebné na číslo tiesňového volania 112 napísať stručne a jasne:

Čo sa stalo?
(napríklad: zdravotný problém, úraz, dopravná nehoda, požiar, napadnutie a iné).

Kde sa stalo?
(napíšte, kam je potrebné vyslať pomoc, najlepšie adresu vrátane názvu obce alebo záchytný bod, ako napr. križovatka či iný orientačný bod).

Ak je to možné, uveďte aj:

Komu sa stalo?
(najmä či ide o muža, o ženu alebo o dieťa a počet postihnutých osôb).
Kedy sa stalo?
Ďalšie potrebné informácie (závisí od situácie).

Ako komunikovať s operátorom čísla tiesňového volania 112?

Pri vyžadovaní pomoci na čísle tiesňového volania 112 cez SMS je potrebné komunikovať stručne, vecne a držať sa pokynov operátora, aby sa skrátil čas potrebný na zistenie informácií potrebných pre poskytnutie pomoci.

Po doručení SMS vám príde z čísla tiesňového volania 112 potvrdenie, že SMS bola doručená. Potvrdenie znamená, že operátor čísla tiesňového volania 112 už vašu tieseň rieši a nie je potrebné zasielať SMS opakovane.

Podľa toho, o akú udalosť pôjde, operátor čísla tiesňového volania 112 vám v prípade potreby môže ešte formou spätnej SMS klásť otázky, aby získal informácie nevyhnutné pre poskytnutie pomoci, a tiež vám bude dávať pokyny na ochranu vášho života a zdravia alebo majetku, či na ochranu života a zdravia alebo majetku ľudí vo vašom okolí.

Operátorka 112

Kedy nezasielať SMS na číslo tiesňového volania 112!

 • ak pomoc skutočne nepotrebujete, nakoľko blokujete číslo tiesňového volania 112 pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú;
 • ak chcete len zistiť, či služba zasielania SMS je funkčná;
 • ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť;
 • ak si chcete len s niekým písať;
 • ak sa chcete len informovať o niečom, čo nesúvisí s ohrozením života, zdravia, majetku alebo životného prostredia

Blokovanie čísla tiesňového volania 112 neodôvodnenou alebo zlomyseľnou komunikáciou môže spôsobiť oneskorenie pomoci pre ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

Upozorňujeme, že za zneužitie SMS blokovaním alebo neodôvodneným vyžiadaním pomoci hrozí rovnaká sankcia ako v prípade zneužívania hlasovým volaním – pokuta do výšky 1659 EUR, podľa § 19 ods. 2 zákona č.129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, v znení neskorších predpisov.


 
 

Oznam pre majiteľov psov - balíček pre likvidáciu exkrementov zdarmaVytlačiť
 

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne upozorňuje občanov, majiteľov psov, že podmienky držania psov v obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN) č. 8/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v Obci Nitrianske Pravno. VZN presne definuje povinnosti majiteľov psov. Jedným z ustanovení je aj zákaz voľného pohybu psov a keďže v tomto zmysle je VZN č. 8/2008 neustále porušované, o čom svedčia opakované sťažnosti občanov, znovu pripomíname majiteľom psov ich povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ďalším z problémov je znečisťovanie verejných priestranstiev psími exkrementami.

Obec Nitrianske Pravno podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev upravuje takto:

,,každý majiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, po znečistení verejného priestranstva je povinný vyčistiť ho a dať do pôvodného stavu...“.

Vyzývame majiteľov psov, ktorí zaplatili daň za psa, aby si prišli vyzdvihnúť na obecný úrad balíček určený na likvidáciu psích exkrementov.

Tento balíček je zdarma a obsahuje zásobník na sáčky, ekologické sáčky a lopatku.

Vyzdvihnúť si ho môžete po zaplatení dane za psa za rok 2018.

 

Pes - ilustračná foto. Zdroj: Pixabay.com


 
 

Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Odpovede na otázky - Architektonická súťaž – Dom kultúry Nitrianske PravnoVytlačiť
 

 

Na Obec Nitrianske Pravno boli doručené mailom nasledovné dotazy ohľadom architektonickej súťaže na výstavbu kultúrneho domu v Nitrianskom Pravne :

 

Otázky a odpovede sú v priloženom PDF súbore: 

 


 
 

Zmeny cien za dodávku pitnej vody od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnostiVytlačiť
 

     Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods.1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods.1.písm. c) prvého bodu  v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia č. 0214/2017/V zo dňa 24.2.2017 o cenách  za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol, že pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5   974 01 Banská Bystrica   mení rozhodnutie  č. 0214/2017/V zo dňa 24. 02. 2017 nasledovne:

 • Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom: 1,2010 €/m3
 • Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné a iné vodárenské subjekty, ktoré sú v zmysle zákona tiež regulovaným subjektom 0,6797 €/ m3
 • Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1615 €/ m3

Uvedené ceny sú bez DPH a na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti budú uplatnené od 1.7.2017.

     Dôvodom pre zmenu Rozhodnutia zo dňa 24. 02. 2017 a  doručeného dodávateľovi 26. 06. 2017 pod číslom 0259/2017/V bolo, že pri určovaní cien na rok 2017 za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom sa vychádzalo z ekonomicky oprávnených nákladov na tieto regulované činnosti za rok 2013, kedy bola upravená cena s ohľadom na zvýšené náklady na dodávateľské opravy a opravy vlastnými pracovníkmi. V roku 2016 však bola v niektorých regiónoch vybudovaná nová infraštruktúra, čím došlo k zlepšeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode, ale tiež k nárastu prevádzkových nákladov. Pri určení ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2017 sa vychádzalo zo skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2012. K zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 došlo  uvedením  niekoľko modernizovaných čistiarní odpadových vôd do prevádzky, ktoré boli intenzifikované z prostriedkov Európskej únie za účelom splnenia legislatívnych požiadaviek, s čím súvisí  zvýšenie spotreby elektrickej energie a zvýšenie spotreby chemikálii potrebných pre proces odstraňovania nutrientov. Tiež bola vybudovaná kanalizácia vo viacerých regiónoch.

     Podľa § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017  Z. z. „Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny“  je určené, že odpočet meradiel sa vykoná najneskôr 30 dní od zmeny ceny. StVPS, a.s. bude realizovať mimoriadny odpočet vodomerov v termíne od  03. 07. 2017 do 30. 07. 2017. Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci našej spoločnosti a  pred odčítaním sú povinní sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadne činnosti  inkasovania nedoplatku či vyúčtovania preplatku za vodné a stočné.
                                                                                       
Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku       

viac informácii na www.stvps.sk


 
 
Položky 1-10 z 45


Predpoveď počasia

dnes je: 20.8.2018

meniny má: Anabela

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka