Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Úradná tabuľa

Zmeny cien za dodávku pitnej vody od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnostiVytlačiť
 

     Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods.1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods.1.písm. c) prvého bodu  v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia č. 0214/2017/V zo dňa 24.2.2017 o cenách  za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol, že pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5   974 01 Banská Bystrica   mení rozhodnutie  č. 0214/2017/V zo dňa 24. 02. 2017 nasledovne:

 • Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom: 1,2010 €/m3
 • Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné a iné vodárenské subjekty, ktoré sú v zmysle zákona tiež regulovaným subjektom 0,6797 €/ m3
 • Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1615 €/ m3

Uvedené ceny sú bez DPH a na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti budú uplatnené od 1.7.2017.

     Dôvodom pre zmenu Rozhodnutia zo dňa 24. 02. 2017 a  doručeného dodávateľovi 26. 06. 2017 pod číslom 0259/2017/V bolo, že pri určovaní cien na rok 2017 za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom sa vychádzalo z ekonomicky oprávnených nákladov na tieto regulované činnosti za rok 2013, kedy bola upravená cena s ohľadom na zvýšené náklady na dodávateľské opravy a opravy vlastnými pracovníkmi. V roku 2016 však bola v niektorých regiónoch vybudovaná nová infraštruktúra, čím došlo k zlepšeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode, ale tiež k nárastu prevádzkových nákladov. Pri určení ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2017 sa vychádzalo zo skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2012. K zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 došlo  uvedením  niekoľko modernizovaných čistiarní odpadových vôd do prevádzky, ktoré boli intenzifikované z prostriedkov Európskej únie za účelom splnenia legislatívnych požiadaviek, s čím súvisí  zvýšenie spotreby elektrickej energie a zvýšenie spotreby chemikálii potrebných pre proces odstraňovania nutrientov. Tiež bola vybudovaná kanalizácia vo viacerých regiónoch.

     Podľa § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017  Z. z. „Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny“  je určené, že odpočet meradiel sa vykoná najneskôr 30 dní od zmeny ceny. StVPS, a.s. bude realizovať mimoriadny odpočet vodomerov v termíne od  03. 07. 2017 do 30. 07. 2017. Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci našej spoločnosti a  pred odčítaním sú povinní sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadne činnosti  inkasovania nedoplatku či vyúčtovania preplatku za vodné a stočné.
                                                                                       
Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku       

viac informácii na www.stvps.sk


 
 

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvieratVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
Tel.: +421/5422247, Fax: +421/5425710,e – mail: ZdravieZvierat.PD@svps.sk
Č.j.: 309/2017 V Prievidzi, dňa 3.2.2017

 

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len „RVPS Prievidza“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“)

 

n a r i a ď u j e

 

vo vymedzenom pásme dohľadu vtáčej chrípky

právnickým osobám:

 • Mesto Prievidza, MsÚ Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
 • Mesto Nováky, MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
 • Obec Diviacka Nová Ves, OÚ č1. Diviacka Nová Ves, 972 27 Diviacka Nová Ves
 • Obec Diviaky nad Nitricou, OÚ Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou
 • Obec Nitrianske Rudno, OÚ Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Rudnianska Lehota, OÚ Rudnianska Lehota 225, 972 26
 • Obec Kostolná Ves, OÚ Kostolná Ves č.136, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Liešťany, OÚ Liešťany 1, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Nevidzany, OÚ Nevidzany 49, 972 27
 • Obec Seč, OÚ Seč č. 133, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Dlžín, OÚ Dlžín č.70, 972 26
 • Obec Šútovce, OÚ Šútovce č.39, 972 01
 • Obec Poruba, OÚ Poruba 95,972 11 Lazany
 • Obec Lazany, OÚ Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
 • Obec Nedožery- Brezany, OÚ Nedožery- Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery - Brezany
 • Obec Poluvsie, OÚ Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
 • Obec Malinová, OÚ Malinová č.115, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Obec Pravenec, OÚ Pravenec č. 208, 972 16
 • Obec Chvojnica, OÚ Chvojnica 24, 972 13
 • Obec Nitrianske Pravno, OÚ Nitrianske Pravno, SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Obec Malá Čausa, OÚ Malá Čausa č. 175, 971 01
 • Obec Veľká Čausa, OÚ Veľká Čausa 83, 971 01
 • Obec Chrenovec – Brusno, OÚ Chrenovec – Brusno 972 32
 • Obec Cigeľ, OÚ Cigeľ 192, 971 01
 • Obec Sebedražie, Hlavná 471/8, 972 05 Sebedražie
 • Obec Koš, OÚ Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
 • Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom
 • Poľovná spoločnosť Stanište, Ing Rudolf Trgiňa, Chrenovec Brusno 559, 972 32
 • Poľovná spoločnosť pri urbár. Koš, Cigeľ, Sebedražie, Ľudovít Benko, Cigeľ 353, 971 01
 • Poľovné združenie Rokoš, Miloš Križan, Diviacka Nová Ves 46, 972 24
 • Poľovná spoločnosť Čierny Vrch, Peter Motúz, Rudnianska Lehota 230, 972 26
 • Poľovná spoločnosť Roveň, Štefan Lojka, Partizánska 298/19, 972 71 Nováky
 • Poľovná spoločnosť Vjarpol, Ing. Tomáš Gatial, Na Stanište 248/31, 971 01 Prievidza
 • Poľovná spoločnosť Breza, Ing. Dušan Mošať, Lesná 424/1, 958 01 Partizánske
 • Poľovná spoločnosť Žiar Nedožery, Miroslav Mendel, Mladých 431/4,Nedožery Brezany 972 12

 

fyzickým osobám:

vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach ochranného pásma vtáčej chrípky (ďalej len „chovatelia“) vykonať nasledovné

 

opatrenia

 

pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy), ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

 

Chov hydiny p. Roman Kočner, Hečkova 2/1164, Bojnice, 972 01 Bojnice
GPS: 48.789133, 18.587968
Dátum zistenia choroby: 30.1.2017
Dátum potvrdenia choroby: 1.2.2017

Vymedzuje pásmo dohľadu – minimálne 10 km od ohniska nákazy:

katastrálne územia mesta : Nováky, Prievidza

katastrálne územia obcí: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Liešťany, Nevidzany, Seč, Dlžín, Šútovce, Poruba, Lazany, Nedožery Brezany, Poluvsie, Malinová, Pravenec, Chvojnica, Nitrianske Pravno, Malá Čausa, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa, Cigeľ, Sebedražie, Koš, Lehota pod Vtáčnikom

Za týmto účelom RVPS Prievidza nariaďuje v pásme dohľadu:

 

 1. Vykonať do 15.2.2017 súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obciach v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Prievidza do 17.2.2017.
  Zodpovední: uvedené obce a chovatelia
   
 2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
  Zodpovední: chovatelia
   
 3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  a) dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  b) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  c) voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  d) bezodkladne oznámiť na RVPS Prievidza (tel. 046/5422247, 0918 630 905, 0918 630 906) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  - pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
  - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
  - akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
  Zodpovední: chovatelia
   
 4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
  Zodpovední: chovatelia
   
 5. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
  Zodpovední: obce
   
 6. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Prievidza.
  Zodpovední: poľovné združenia

 

Ďalej RVPS Prievidza zakazuje:

 • Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených
  obciach.
   
 • Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
   
 • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Prievidza.
   
 • Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.

        Zodpovední: obce a chovatelia

 

 • Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.
  Zodpovední: poľovné združenia

 

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Dňa 30 1. 2017 bol na RVPS Prievidza nahlásený úhyn 4 ks hydiny majiteľa p. Roman Kočner, Hečkova 2/1164, 972 01 Bojnice. Úradný veterinárny lekár RVPS Prievidza odobral 2 kadávery kury domácej, jedna perlička, jedna hus domáca a zaslal ich do Národného referenčného laboratória – Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, Veterinárneho ústavu vo Zvolene (ďalej len NRL) za účelom vylúčenia/potvrdenia aviárnej influenzy.

Dňa 1.2.2017 v poobedňajších hodinách informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovaných vzoriek na vírus aviárnej influenzy subtypu H5N8 (CP 4686/2017).

Orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle § 9 a  §12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 o opatreniach na kontrolu moru hydiny sa nariaďujú opatrenia po potvrdení vysokopatogénnej formy vtáčej chrípky a vymedzuje sa ochranné pásmo a pásmo dohľadu.

Na základe uvedeného RVPS Prievidza prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z..

Opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

P o u č e n i e

 

Podľa § 52 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.

 

 

MVDr. Milan Šima

regionálny veterinárny lekár
riaditeľ RVPS Prievidza

 

 

 

Doručuje sa:

Mesto Prievidza, MsÚ Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
Mesto Nováky, MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Obec Diviacka Nová Ves, OÚ č1. Diviacka Nová Ves, 972 27 Diviacka Nová Ves
Obec Diviaky nad Nitricou, OÚ Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou
Obec Nitrianske Rudno, OÚ Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Rudnianska Lehota, OÚ Rudnianska Lehota 225, 972 26
Obec Kostolná Ves, OÚ Kostolná Ves č.136, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Liešťany, OÚ Liešťany 1, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Nevidzany, OÚ Nevidzany 49, 972 27
Obec Seč, OÚ Seč č. 133, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Dlžín, OÚ Dlžín č.70, 972 26
Obec Šútovce, OÚ Šútovce č.39, 972 01
Obec Poruba, OÚ Poruba 95,972 11 Lazany
Obec Lazany, OÚ Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
Obec Nedožery- Brezany, OÚ Nedožery- Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery - Brezany
Obec Poluvsie, OÚ Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
Obec Malinová, OÚ Malinová č.115, 972 13 Nitrianske Pravno
Obec Pravenec, OÚ Pravenec č. 208, 972 16
Obec Chvojnica, OÚ Chvojnica 24, 972 13
Obec Nitrianske Pravno, OÚ Nitrianske Pravno, SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Obec Malá Čausa, OÚ Malá Čausa č. 175, 971 01
Obec Veľká Čausa, OÚ Veľká Čausa 83, 971 01
Obec Chrenovec – Brusno, OÚ Chrenovec – Brusno 972 32
Obec Cigeľ, OÚ Cigeľ 192, 971 01
Obec Sebedražie, Hlavná 471/8, 972 05 Sebedražie
Obec Koš, OÚ Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom
Poľovná spoločnosť Stanište, Ing Rudolf Trgiňa, Chrenovec Brusno 559, 972 32
Poľovná spoločnosť pri urbár. Koš, Cigeľ, Sebedražie, Ľudovít Benko, Cigeľ 353, 971 01
Poľovné združenie Rokoš, Miloš Križan, Diviacka Nová Ves 46, 972 24
Poľovná spoločnosť Čierny Vrch, Peter Motúz, Rudnianska Lehota 230, 972 26
Poľovná spoločnosť Roveň, Štefan Lojka, Partizánska 298/19, 972 71 Nováky
Poľovná spoločnosť Vjarpol, Ing. Tomáš Gatial, Na Stanište 248/31, 971 01 Prievidza
Poľovná spoločnosť Breza, Ing. Dušan Mošať, Lesná 424/1, 958 01 Partizánske
Poľovná spoločnosť Žiar Nedožery, Miroslav Mendel,Mladých 431/4,Nedožery Brezany 972 12

 

Na vedomie:

ŠVPS SR, Botanicka 17, Bratislava 842 13
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská inšpekcia životného prostredia -ústredie, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Prievidza, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Prievidza
Zmluvní SVL


 
 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017Vytlačiť
 

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybratých viac ako 400 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených viac ako 4000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré budú Štatistickému úradu v rámci zisťovania domácnosťami poskytnuté, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

 

V prílohe článku je kópia oficiálneho listu ŠÚ SR, ktorým vyzýva obec na spoluprácu pri tomto projekte.


 
 

Služby občanom - miesto prvého kontaktuVytlačiť
 

  V súčasnej dobe je vo verejnej správe aktuálne riešenie problematiky elektronizácie, priblíženie a zjednodušenie vybavovania služieb pre občanov na jednotlivých úradoch. 

      Poslanci obecného zastupiteľstva  prišli na začiatku roka 2016 s návrhom na vytvorenie pracovného miesta prvého kontaktu na našom obecnom úrade  práve za týmto účelom. 

Takto sa priblíži obecný úrad k svojim občanom, zjednoduší a zrýchli sa vybavovanie ich úradných záležitostí.

V súčasnej dobe je to už realita. Z miestnosti na prízemí úradu bola  vytvorená kancelária prvého kontaktu a tak už pri vstupe do budovy  Vám informátor dá prvotné informácie k problematike, ktorú potrebujete vybaviť, poskytne potrebné tlačivá, prípadne Vás nasmeruje k pracovníkovi úradu, ktorý túto agendu vybavuje. V blízkej dobe (po spustení služieb IOMO na obciach) budete môcť  v kancelárii prvého kontaktu získať aj výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra a výpis z registra trestov. Počas nestránkového dňa v tejto kancelárii môžete vybaviť overenie podpisov a listín, zaplatiť dane a iné poplatky, poskytne Vám potrebné tlačivá, poradí, ako ich vyplniť a tiež poskytne služby IOMO.

Veríme, že táto novinka bude mať pozitívny ohlas medzi občanmi a aj takýmto spôsobom zlepšíme komunikáciu a služby pre našich obyvateľov ale aj pre širokú verejnosť.


 
 

Aktuality - oznamy

Opatrovateľská službaVytlačiť
 

Obyvatelia obce Nitrianske Pravno s priľahlými časťami Solka a Vyšehradné môžu požiadať o opatrovateľskú službu v rámci projektu podporeného z Operačného programu Ľudské zdroje. Obec môže poskytovať opatrovateľskú službu obyvateľovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní: nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, a pod. podľa platného VZN č. 1/2009. V prípade záujmu o túto službu prosím kontaktujte Obecný úrad v Nitrianskom Pravne.

Opatrovateľská služba

 


 
 

Prázdniny vo VyšehradnomVytlačiť
 

 

Občianske združenie VYŠEHRAD s podporou Obecného úradu Nitrianske Pravno Vás pozývajú na akciu: 

Prázdniny vo Vyšehradnom

Každý štvrtok počas prázdnin od 14.30 do 17.30 hod.
- konkrétne 13., 20., 27. júla a 3., 10., 17., 24. augusta.

Príďte k nám spojiť zábavu s užitočným! 
Naučíte sa množstvo nových zaujímavých vecí!


Budeme vyrábať všakovaké keramické výrobky, naučíte sa ako sa tká na tkáčskych krosnách, budeme zdobiť medovníky, vyrobíme si pekné náramky, príde medzi nás ujo drotár, rezbár, ukážeme si ako sa vyšíva či pletie a množstvo ďalších zaujímavých vecí.

Prázdniny vo Vyšehradnom


 
 

Letná škola archeológie - Vyšehrad 2017Vytlačiť
 

V dňoch 24.7. - 15.8.2017 sa uskutoční letná škola archeológie, ktorú v rámci programu Obnovme si svoj dom financuje Ministerstvo Kultúry SR a Obec Nitrianske Pravno. Archeologický výskum je zameraný na prieskum významného stredovekého náleziska, ktoré sa spája so sídlom rodu Diviackovcov. Po odbornej stránke archeologický výskum zastrešuje spoločnosť Via Magna s.r.o. 

V prípade záujmu kontaktujte vedúceho výskumu Dr. Milana Horňáka 0908/ 962 815, email: hornak.milan@gmail.com

plagát


 
 

Kurz opatrovania detí pre samoplatcovVytlačiť
 

Logo SČK

Slovenský Červený kríž v Prievidzi

otvára

novoakreditovaný

KURZ OPATROVANIA DETÍ,

od 04. septembra do 06. októbra 2017

 

Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 350,00 €,
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.

Kurz je zameraný na starostlivosť o deti do 3 rokov,
resp. o deti s nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov.
Kurz je rozdelený na časť :
teoretickú (pedogogickú a zdravotnícku) a praktickú.

 

Pre koho je kurz určený :

 • nepedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú v predškolských zariadeniach
 • nekvalifikované opatrovateľky detí, ktoré si chcú založiť na opatrovanie detí živnosť na podnikanie
 • hracie centrá pre detí a pod.
 • študenti po skončení strednej školy, ktorí chcú pracovať v zahraničí ako opatrovatelia detí
 • mamičky, starí rodičia a široká verejnosť, všetci tí, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti a vzdelávať sa

 

 

Informácie : 

osobne na adrese : Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza

telefonicky: 046 / 542 28 19, 0903 558 925

e – mail : prievidza@redcross.sk


 
 

Tradičný Pravniansky jarmok 2017Vytlačiť
 

Tradičný Pravniansky jarmok 2017 - plagát


Obecný úrad v Nitrianskom Pravne Vás pozýva na Tradičný Pravniansky jarmok, ktorý sa uskutoční v sobotu 24.6.2017 na námestí v Nitrianskom Pravne. Počas jarmoku sú pripravené predajné stánky s tovarom a s občerstvením, ulička remesiel, veľká jarmočná tombola, bohatý kultúrny program a večer spoločenská zábava.

Otvorenie jarmoku je o 10.00 hod.

V programe vystúpia: 

10:20 Materská škola Nitrianske Pravno

10:45 SZUŠ Diamonds Prievidza

11:00 Základná umelecká škola Nitrianske Pravno a Malá Lubená

12:00 Spolok dychovej hudby Pravňanka

13:00 Veľká jarmočná tombola

15:00 Kandráčovci

16:30 TK Fantastic Prievidza

17:30 Poluvská muzika

18:30 Funky Emotions

20:00 Zábava

OZNAM PRE PREDAJCOV:
Prihlasovanie na jarmok je už UZAVRETÉ!

Informácie pre predajcov


 
 

Nakladanie s odpadmi v spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.Vytlačiť
 

Medzi hlavné činnosti obecnej spoločnosti patrí nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Nitrianske Pravno. S výnimkou zmesového komunálneho odpadu (z KUKA nádob) sa v skutočnosti zaoberáme a stretávame so všetkými druhmi odpadov. Dovolím si tvrdiť, že obyvatelia majú možnosť legálne sa zbaviť akéhokoľvek druhu odpadu. Odpad sa spracováva v obecnej prevádzke separovaného zberu v areáli HUPRO haly, mimo zastavaného územia obce.

V pracovných dňoch od 7:00 – 15 : 30 a v sobotu od 8:00 – 12:00 tu ľudia môžu odovzdať nasledovný odpad :

 • Papier, vrátane kartónov a lepenky,
 • sklo,
 • kovový odpad,
 • použitý textil,
 • veľkoobjemový odpad - starý drevený nábytok, matrace, sedačky, postele,...,
 • elektroodpad,
 • použité jedlé oleje,
 • odpad, ktorý sa spracováva uložením na skládke tuhého komunálneho odpadu.


Okrem toho, že obyvatelia majú možnosť kedykoľvek počas otváracích hodín odovzdať tento odpad priamo na separačnej hale, Obec Nitrianske Pravno s.r.o. zabezpečuje pravidelný zber :

 • Plastov, papiera, textilu – od domu v plastových vreciach,
 • skla (zvlášť biele a farebné)a kovových obalov – z farbou a označnemím odlíšených kontajnerov (s objemom 1100 l) z vyše 20 stanovísk,
 • veľkoobjemového odpadu vrátane elektrospotrebičov spred domu prostredníctvom vozidla Multicar,
 • použitého jedlého oleja – pred kanceláriou spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.


V porovnaní s okolitými obcami, sú v Nitrianskom Pravne vytvorené oveľa lepšie podmienky na odovzdanie a spracovávanie odpadov všetkého druhu. Stojí to obec ako aj spoločnosť Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. veľa úsilia a nemalé finančné prostriedky. Pre niektorých z nás je to zrejme nedostatočné.

Vytvárame neporiadok pri stanoviskách kontajnerov na sklo a kovové odpady, doslova „zakladáme“ smetisko pred bránami areálu separačnej haly mimo pracovných hodín, znečisťujeme verejné priestranstvá či priekopy. Ku predstave prikladám aj nasledovné fotografie :

Pri ihrisku

VyšehradnéBudovateľskáPred halou
Viac fotografií na konci článku.

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. žiada obyvateľov aby :

 • odovzdávali odpad na separačnú halu počas otváracích hodín,
 • neznečisťovali stanoviská veľkoobjemových 1100 l kontajnerov odpadom, ktorý tam nepatrí,
 • nevhadzovali do kontajnerov na sklo materiály, ktoré tam nepatria (sklo v igelitových taškách či vreciach),
 • nenechávali pri kontajneroch vrecia, tašky a nádoby so sklom a iný odpad (starú sanitu z kúpeľní, kartóny,....
 • sklené tabule, ktoré sa nevmestia do kontajnera a auto sklá priniesli priamo na separačnú halu,
 • dôsledne triedili a rozlišovali biele a farebné sklo,
 • do vriec s plastom vhadzovali spolu s plastami aj nápojové obaly (tzv. Tetra Pak),
 • nápojové obaly, kovové obaly, plastové fľaše pred vhodením do vreca alebo nádoby umyli vodou,
 • dodržiavať odvozné dni jednotlivých druhov odpadu od domu a pred svoje brány vyložili vždy len odpad, ktorý sa v daný deň zbiera a nie odpad všetkého druhu,
 • zaväzovali vrecia s odpadom, ktoré vykladajú pred dom ako triedený odpad,
 • si nemýlili separovaný zber so zberom zmesového komunálneho odpadu.
   

V neposlednom rade žiadame obyvateľov aby pamätali na to, že s vytriedeným odpadom z domácností, je potrebné v ďalšom procese spracovania manipulovať, dotrieďovať, lisovať a až potom je možné odovzdať ho ďalším spracovateľom. Všetky úkony sa uskutočňujú ručne, zamestnancami spoločnosti Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. a uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na ÚPSVaR v Prievidzi.

Do zelených kontajnerov na SKLO vhadzujeme :

 • Fľaše z alkoholických a nealkoholických nápojov,
 • tabuľové sklo napr. z okien a dverí,
 • vyprázdnené fľaše z kompótov, výživy,
 • sklenené poháre,
 • riad a nádoby zo skla – misky, podnosy,
   

Do zelených kontajnerov na SKLO nevhadzujeme :

 • Naplnené sklenené fľaše kvapalinami a zaváraninami,
 • zarámované tabuľové sklo,
 • auto sklá,
 • bezpečnostné sklá (drôtené, kalené, lepené),
 • výrobky z pálenej hliny (porcelánový rad, keramika, sanita – WC, umyvadlá),
 • kovové, plastové, korkové súčasti fliaš a pohárov (štuple, zaváraninové viečka),
 • obrazovky (televízory, monitory),
 • zrkadlá,
 • plastové vrecia a tašky naplnené skleneným odpadom,
 • sklenené nádoby znečistené od farieb a ropných produktov – olej, pohonné hmoty.
   

Do červených kontajnerov na Kovové obaly vhadzujeme :

 • Železné a hliníkové plechovky od alkoholických a nealkoholických nápojov,
 • železné a hliníkové konzervy -  prázdne, umyté vodou,
 • železné a hliníkové spreje od deodorantov – prázdne, bez obsahu tlaku,
 • kovové nádoby a obaly, ktoré nie sú znečistené ropnými produktami napr. olejom, pohonnými hmotami,
 • farebné kovy,
 • kúsky drôtu,
 • plech,
 • nepotrebné kovové náradie,
 • kovové riady – hrnce, príbory,
 • kovové časti nábytku.
   

Do červených kontajnerov na Kovové obaly nevhadzujeme :

 • Železné a hliníkové plechovky znečistené od farieb, náterových hmôt - lakov, riedidiel, tmelov,
 • železné a hliníkové konzervy so zvyškami potravín,
 • železné a hliníkové spreje, ktoré obsahovali farby, laky a spreje ktoré sú pod tlakom,
 • kovové nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – olej, pohonné hmoty,
 • plechové nádoby z montážnej peny,
 • olejové filtre,
 • akumulátory, monočlánky,
 • elektrozariadenia, ani ich časti,
 • hasiace prístroje,
 • plastové tašky a vrecia naplnené kovovým odpadom.


Ing. Tomáš Šujan

Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)
Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)Športová ulica(pri futbalovom ihrisku)
Vyšehradné:VyšehradnéVyšehradnéVyšehradné

Pri zdravotnom stredisku:Pri zdravotnom strediskuPri zdravotnom stredisku

Námestie:Námestie

Šturova ulica:Šturova ulica

Budovateľská ulica:Budovateľská ulicaBudovateľská ulicaBudovateľská ulica

Skládky pred separačnou halou:Pred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halouPred separačnou halou


 
 

Nové pohľadnice Nitriaskeho PravnaVytlačiť
 

Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si 4 nové pohľadnice našej obce.
V predaji sú na obecnom úrade - Miesto prvého kontaktu alebo kancelária kultúry. 
Cena 0,50€/ks

Nová pohľadnica obce Nitrianske Pravno (1)

Nová pohľadnica obce Nitrianske Pravno (2)

Nová pohľadnica obce Nitrianske Pravno (3)

Nová pohľadnica obce Nitrianske Pravno (4)


 
 

Verejné vyhlášky - stavebný úrad

Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV Lokalita Solka, objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochyVytlačiť
 

Podacie číslo obce: 85/2017
Podacie číslo SOcÚ: 226/2017/SP-4

V Nitrianskom Pravne dňa 18.07.2017

Vybavuje: Mgr. Budayová

 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

 

 

R o z h o d n u t i e

 

Navrhovateľ Obec Nitrianske Pravno,
v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce
so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno

(ďalej len navrhovateľ).

 

Ostatní účastníci konania:

 1. SPF Bratislava, Búdkova 36
 2. Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a aj pre neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k susedným pozemkom v súlade s ust. § 26 správneho poriadku - verejnou vyhláškou.

 

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno, so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, podal dňa 20.04.2017 (s doplnením 17.07.2017) na obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom: „IBV Lokalita Solka, objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“ (ďalej len „stavba“), umiestnenie ktorej sa navrhuje na k pozemkoch parc. č. 80/1 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1), 80/2 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1, 535/8), 225/1 (KN-E parc. č. 535/2), 225/10, 225/25, 225/49 (KN-E parc. č. 537, 538, 539, 540, 541), 225/86 (KN-E parc. č. 535/2, 534/2, 594/2), 225/100, 225/21, 230/4 (KN-E parc. č. 535/2) a 232/3 (KN-E parc. č. 535/2) v katastr. území Solka. Umiestnenie stavby je podrobne vyznačené vo výkrese situácie č. výkresu 1.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní, podľa ust. § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva:

rozhodnutie o umiestnení stavby

„IBV LOKALITA SOLKA, OBJEKT KOMUNIKÁCIE

A SPEVNENÉ PLOCHY“

(ďalej len stavba)

 

na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností)

katastrálne územie Solka
parcela číslo
KN-C
parc. č. 80/1 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1), 80/2 (KN-E parc. č. 594/1, 534/1, 535/8), 225/1 (KN-E parc. č. 535/2), 225/10, 225/25, 225/49 (KN-E parc. č. 537, 538, 539, 540, 541), 225/86 (KN-E parc. č. 535/2, 534/2, 594/2), 225/100, 225/21, 230/4 (KN-E parc. č. 535/2) a 232/3 (KN-E parc. č. 535/2).

 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracoval oprávnený projektant: spoločnosť ING-PRODUKT, s.r.o., so sídlom Šumperská I. 40/15, Prievidza – Ing. Jaroslav Vdoleček, autorizovaný stavebný inžinier pre komplexné architektonické a inžinierske služby, č. osv. 0129*A1.

KOMPLETNÉ ROZHODNUTIE V PRILOŽENOM PDF SÚBORE


 
 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Vytlačiť
 

Podacie číslo obce: 2020/2016
Podacie číslo SOcÚ: 766/2016/SP-6

V Nitrianskom Pravne dňa 12.07.2017
Vybavuje: Mgr. Budayová

 

Verejná vyhláška

 

R o z h o d n u t i e

o dodatočnom povolení stavby

 

Stavebník Peter Valentín a manž. Gabriela Valentínová,
obaja bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno

(ďalej len „stavba“)

 

Ostatní účastníci konania:

 1. Tibor Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 2. Terézia Baniarová, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 3. Marek Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 4. Martin Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 5. Lívia Balážová, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 6. Ivan Baláž, Prievidzská 148/10, Nitrianske Pravno
 7. Filip Mušák, Kľačno č. 25
 8. Obec Nitrianske Pravno, ako vlastník susednej nehnuteľnosti (parc. č. KN-E 6962/1)
 9. Mária Balčiráková, Nám. SNP 154/37, Nitrianske Pravno
 10. Marek Balčirák, Nám. SNP 154/37, Nitrianske Pravno
 11. Ing. Jozef Balčirák, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 12. Peter Balčirák, Malinová 351
 13. Katarína Chválová, Beňuš 501
 14. Slovenská správa ciest, IV a SC Žilina, Rázusa 104 A
 15. ARK, s.r.o., Jilemnického 18, Košice poštová adresa: Ing. arch. Richard Krajči, Prievidzská 28/33, Nitrianske Pravno
 16. San-Projekt – Ing. Ján Sandus, Nám. Sl. Republiky 10, 014 01 Bytča
 17. Ing. Marek Filin, Uhlištná 11, Prievidza
 18. Fire projekt, Ing. Dušan Trško, SNP 1473/121-11, 017 07 Považská Bystrica 7
 19. 3MConsulting, spol. s r.o. . Ing. Ignác Macík, Tatranská 6397/74, Banská Bystrica
 20. EL-PROJEKT, s.r.o., Pod Hrádkom 27, Prievidza 5
 21. Neznámym fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemku parc. č. 398 v k.ú. Nitrianske Pravno a ktorých pobyt nie je stavebnému úradu známy sa rozhodnutie doručuje prostredníctvom verejnej vyhlášky

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil v zmysle ustanovenia §-u 88 ods. 1 písm. b) a §-u 88a stavebného zákona v súčinnosti s  vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozostavanú stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „Novostavba polyfunkčného domu na parcele č. 397 Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“), realizácia ktorej bola začatá na Prievidzskej ulici, na pozemku parc. č. 397400/2 (stavba, žumpa, spevnená plocha), parc. č. 271 (KN-E parc. č. 6962/1) a 397 prípojka vody, v katastrálnom území Nitrianske Pravno stavebníkmi Petrom Valentínom a Gabrielou Valentínovou, obaja bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno bez stavebného povolenia, v rozsahu v akom sa dotýka práv a právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi a takto

r o z h o d o l :

Na podklade predložených dokladov, výsledkov vykonaného konania, zabezpečených stanovísk a podania žiadosti o dodatočné povolenie rozostavanej stavby, sa podľa ustanovenia §-u 88 ods. 1 písm. b) a §-u 88a ods. 4 stavebného zákona a podľa ustanovenia §-u 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

rozostavaná stavba „Novostavba polyfunkčného domu na parcele č. 397 Nitrianske Pravno“
v katastrálnom území Nitrianske Pravno, Prievidzská ulica
na pozemkoch KN-C 397400/2 (stavba, žumpa, spevnená plocha), parc. č. 271 (KN-E parc. č. 6962/1) a 397 prípojka vody

 

 

dodatočne povoľuje

v rozsahu projektovej dokumentácie odsúhlasenej v tomto konaní, pozostávajúcej najmä (stručný opis, kapacita):

zo zrealizovaných stavebných prác:

z hrubej murovanej stavby budúceho polyfunkčného objektu v existujúcej radovej zástavby Prievidzskej ulice v úrovni stropu II. NP;

Z prác, potrebných na dokončenie:

Z dobudovania novostavby murovaného polyfunkčného objektu v existujúcej radovej zástavbe Prievidzskej ulice v pamiatkovo chránenej zóne, na mieste pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Pôvodný RD bol napojený na všetky dostupné inžinierske siete, ktorých prípojky využíva aj súčasný predmet povoľovania okrem prípojky vody. Polyfunkčný objekt je dvojpodlažný, s obytným podkrovím, nepodpivničený, prestrešený do ulice asymetrickou sedlovou strechou a časť do dvora sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 42, 40 a 35o. Na I.NP sú navrhované obchodné priestory a jeden jednoizbový byt. Na II. NP sú navrhované 3 dvojizbové byty a v podkroví jeden dvojizbový a jeden jednoizbový apartmán. Vykurovanie objektu je teplovodné, zdrojom vykurovania bude plynový kondenzačný kotol s výkonom 45 kW. Vstup do obytných priestorov z Prievidzskej ulice je z dvorovej časti domu cez podchod (dufart), pričom bude vybudovaný nový obvodový múr v dĺ. 6740 mm vedľa jestvujúceho rodinného domu parc. č. 396 a následne zo spoločných priestorov schodiska. Vstup na pozemok a do dvorovej časti bude zachovaný ako v pôvodnom objekte rodinného domu. Pre potreby objektu je statická doprava riešená pre parkovanie 7 stojísk na parkovisku spoločnosti Vjarspol, s.r.o. Nitrianske Pravno. Zásobovanie obchodnej jednotky na prízemí bude realizované odstavením zásobovacieho vozidla pre krátkodobé státie v podchode. Priestory v okolí objektu budú upravené zámkovou dlažbou a vegetačnými tvárnicami. Splaškové vody z objektu budú zachytávané do novej žumpy o objeme 45 m3, po zrealizovaní verejnej kanalizácie obce bude objekt napojený na verejnú kanalizáciu v súlade s platnou legislatívou. Pripojenie na vodu je navrhované novou prípojkou z verejných rozvodov, vedených v chodníku na parc. č. 136/1 (KN-E parc. č. 6962/1) pričom jestvujúca prípojka bude odstránená; napojenie elektrinu a plyn je z existujúcej prípojky elektriny a plynu, zachovanej z pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Odvádzanie dažďových vôd zo strešných rovín je navrhované na pozemku stavebníka do vsakovacej jamy o objeme 4,5 m3. Objekt bude chránený bleskozvodom.

 

Polohové umiestnenie stavby:

 • Podľa výkresu „celková situácia č. S 101“, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia a ktorá bola odsúhlasená aj Krajským pamiatkovým úradom Trenčín.
 • Objekt vo väčšine kopíruje osadenie pôvodného rodinného domu súp. č. 149, t.z. predný obvodový múr je osadený na hranici s pozemkom parc. č. 271 (chodník), ľavý obvodový múr (pri pohľade zo štátnej komunikácie) je osadený na spoločnej hranici so susedným pozemkom parc. č. 399 a 400/1,
 • Ľavý zadný roh objektu bude osadený vo vzdialenosti 17880 mm od spoločnej hranice s pozemkom chodníka parc. č. 271 a vo vzdialenosti 2880 mm od spoločnej hranice so susedným pozemkom parc. č. 396,
 • Spevnené plochy zo zámkovej dlažby a spevnené plochy z vegetačných tvárnic budú umiestnené na pozemkoch parc. č. 397 a 400/2 po zadný obvodový múr objektu na parc. č. 398.

Výškové umiestnenie stavby:

+0,000 ≡ 100,300 (pevný bod 100,000 je označený na asfaltovom chodníku pred elektromerom), ktorá je totožná s úrovňou podlahy I.NP objektu; max. výška objektu podľa výkresu „rez A-A“ je + 12,083 m (hrebeň vyššej sedlovej strechy); výška upravených spevnených plôch bude -0,150m až – 0,200m.

Napojenie na siete technického vybavenia a na komunikáciu:

Rozostavaný polyfunkčný objekt bude napojený na verejné rozvody vody, plynu a elektriny podľa pokynov správcov resp. vlastníkov sietí technického vybavenia.

Napojenie na verejné rozvody elektriny bude z existujúcej prípojky elektriny, ukončenej v elektromerovom rozvádzači pôvodného rodinného domu. Z elektromerového rozvádzača RE pôjde prívodný kábel CYKY-J 5x25 spolu s ovládacím káblom CYKY-O 3x1,5 ako rezerva do hlavného rozvádzača HR na I.NP. V HR budú podružné elektromery.

Napojenie na verejné rozvody vody bude novou prípojkou vody PELD DN 32 do novej vodomernej šachty na pozemku stavebníka, v ktorej bude umiestnená vodomerná zostava. Z VŠ bude objekt napojený domovou prípojkou PELD DN 32.

Splaškové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou PVC-U K1- 160 do novej vodonepriepustnej žumpy o objeme 45 m3.

Dažďové vody zo strešných rovín budú zachytávané prostredníctvom dažďových zvodov a odvedené kanalizačným potrubím PVC-U D1-160 do vsakovacej jamy o objeme 4,5m3 na pozemku stavebníka.

Spevnená plocha zo zámkovej dlažby a vegetačných tvárnic, ako úprava pozemku je navrhovaná od existujúceho vjazdu na pozemok stavebníka až po úroveň zadného obvodového múru objektu na parc. č. 398.

Prístup na pozemok stavebníka je zo štátnej komunikácie I-000064 parc. č. 136/1 cez existujúci vjazd pôvodného rodinného domu.

Pre  dokončenie stavby sa určujú primerane podľa paragrafu 66 stavebného zákona tieto podmienky:

 1. Stavba bude dokončovaná podľa dokumentácie overenej Spoločným obecným úradom Nitrianske Pravno v konaní o jej dodatočnom povolení, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Pri dokončovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Súčasne je potrebné rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 3. Pri dokončovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 4. Stavba bude dokončovaná prostredníctvom zhotoviteľa: spoločnosť ESPA s.r.o., so sídlom Hečkova 1199/30, 972 01 Bojnice. Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania zmeny stavby stavbyvedúcim.
 5. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
  Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník.
 6. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 7. Stavba rodinného domu bude dokončená najneskôr do  4 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak nebude stavba ukončená v určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad.
 8. Ďalšie podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2017/004156 zo dňa 16.02.2017:

 • Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácií stavby.
 • Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu k dokumentácii predkladanej v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠS ochrany prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2017/004148-002 zo dňa 08.02.2017:

 • V stavbou dotknutom území platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany.
 • Na základe uvedeného odporúčame dodatočné povolenie predmetnej stavby.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, č. OU-PD-OSZP-2017/009845 zo dňa 21.04.2017 – súhlas na stavbu v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. na stavbu „prípojka vody a kanalizácie, žumpa“):

 • Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
 • Vodami s povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.
 • Odpadové vody z prevádzky akumulovať v technicky vyhovujúcej a kapacitne postačujúcej žumpe.
 • Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 73 6781 Žumpy a ďalšie súvisiace normy.
 • Žumpa musí byť vodonepriepustná, pred užívaním vykonať skúšky vodotesnosti podľa STN 75 0905 oprávnenou osobou, atesty predložiť ku kolaudácii stavby.
 • Odpadové vody akumulované v žumpách musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd v súlade s § 36 ods. 3 vodného zákona. Vypúšťať obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd je zakázané.
 • Obsah žumpy likvidovať na čistiarni odpadových vôd podľa predbežného súhlasu prevádzkovateľa V.O.S.R, spol. s r.o., Pravenec 420 zo dňa 21.06.2017, o vývoze viesť prevádzkový denník s uvedením množstva, miesta vývozu a potvrdením ČOV o likvidácii.
 • Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami dbať, aby nebola zhoršená ani ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2017/8209-5/19305 zo dňa 15.03.2017:

 • KPÚ požaduje na fasádu použiť hladenú omietku, nie štruktúrovanú ani škrabanú, tieto nie sú v PZ Nitrianske Pravno prípustné.
 • Požadujem konečnú farebnú úpravu objektu a konkrétny typ brány a vstupných dverí konzultovať a schváliť pred realizáciou na KPÚ Trenčín.
 • Štátny dohľad v zmysle § 32 odsek 13 zákona č. 49/2002 Z.z. nad vykonanými prácami na kultúrnej pamiatke bude vykonávať KPÚ Trenčín.

Stredoslovenská energetika-distribúcia, a.s. Žilina pod č. 4300060043 zo dňa 23.02.2017:

Istič pred elektromerom (A) s charakt. B: Existujúci : 3x35 Požadovaný : 3x80 Odsúhlasený : do 3x80.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. ( ďalej len SSE-D ) s hore uvedenou stavbou súhlasí a nasledovnými pripomienkami:

 • V predmetnej lokalite katastra Nitrianske Pravno, na ulici Prievidzská 8/149, KN 397, sa nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadenia. (zelenou plnou NN podzemné)
 • Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 • Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 • Presnú trasu podzemných vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovníka SSE-D, a-s.
 • Pripojenie na el. energiu, žiadane riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: istiaca skriňa RIS3/č.505-02-01, v majetku SSE-D.
 • Odsúhlasená prúdová hodnota hl. ističa pred elektromerom In = 3x80 Ampér.
 • Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z..
 • Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.
 • Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom minimálne AYKY-J4Bx50mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (cháničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť) – v zmysle predloženej PD.
 • Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovateľnú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk
 • Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v odrážke 5 tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSE-D, a.s.“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia – miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
 • Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho mista po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
 • Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-d, splnení Technických podmienok SSE-D, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSE-D od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSE-D „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse-d.ak , a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSE-D v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia – Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSE-D“ zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
 • Po potvrdení vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSE-D (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSE-D v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSE-D žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
 • SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miestna plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSE-D k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSE-D, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.
 • SSE-D si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade äprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti, potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalačné rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.
 • Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovenská správa ciest, pod č. SSC/7314/2017/6470/20035, zo dňa 30.06.2017:

 • Parkovisko návštevníkov je navrhované na susednom pozemku s parc. č. KN-C 403/1. Potrebný počet parkovacích miest musí byť navrhnutý v zmysle STN.
 • Z dôvodu využívania existujúceho vjazdu a parkovania na susednom pozemku je potrebné z hľadiska plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky požiadať o stanovisko príslušný dopravný inšpektorát.
 • Spevnené plochy sú navrhované v klesajúcom sklone od št. cesty I. triedy, čiže nebude dochádzať k vytekaniu dažďovej vody z pozemku na št. cestu I/64.
 • Dažďové vody zo striech a plôch polyfunkčného objektu sú navrhované do vsakovacej retenčnej nádrže na pozemku investora (nebudú zaústené do dažďovej kanalizácie št. cesty I. triedy).
 • Vo výkrese je vyznačená nová prípojka z verejného vodovodu, ktorý sa nachádza v chodníku. Počas stavebných prác nedôjde k zásahu do cestného telesa št. cesty I. triedy.
 • Prípojky el. energie as plynu sú podľa výkresu existujúce a vyvedené až na pozemok investora stavby.
 • Stavebný materiál nesmie byť ani dočasne ukladaný na vozovku št. cesty I. triedy.
 • Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky a ani k zbytočnému prerušeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. V prípade znečistenia je investor stavby povinný vykonať bezodkladne nápravu na vlastné náklady.
 • Investor stavby zodpovedá od začatia do ukončenia prác za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody na št. ceste I/64 a jej príslušenstve vzniknuté v dôsledku jeho činnosti.
 • Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu štátnej cesty I. triedy.
 • O vyjadrenie je potrebné požiadať aj príslušný cestný správny orgán.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Z 03 Prievidza pod č. 169-321/Šc-2017 zo dňa 03.04.2017:

S umiestnením novostavby polyfunkčného objektu súhlasíme. Na pozemkoch KN-C p. č. 397 v k. ú. Nitrianske Pravno, sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodár. prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.

S predloženou projektovou dokumentáciou novej vodovodnej prípojky, pripojením vodovodnej prípojky na verejný vodovod a dodávku pitnej vody z verejného vodovodu pre polyfunkčný dom a odstránením pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky z verejného vodovodu súhlasíme s podmienkami:

 • Vodomerná šachta musí byť vybudovaná pred realizáciou vodovodnej prípojky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru. Vo vodom. šachte bude umiestnený vodomer dimenzie DN 20 mm, ktorý bude fakturačným meradlom pre celý navrhovaný objekt. Meranie spotreby vody v bytových jednotkách a obchodnej prevádzke a rozúčtovávanie spotreby vody si zabezpečí vlastník nehnuteľnosti vlastnými podružnými meradlami spotreby vody na vlastné náklady.
 • Vodovodná prípojka bude na rozvádzaciu vetvu verejného vodovodu DN/OD 160 mm pripojená navŕtavacím pásom s uzáverom. Toto pripojenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Montáž navŕtavacieho pásu s uzáverom a osadenie meradla vo vodomernej šachte môže vykonať len poverený pracovník prevádzkovateľa. O type vodomeru a navŕtavacieho pásu rozhoduje prevádzkovateľ verejného vodovodu.
 • Dodávku pitnej vody z verej. vodovodu v množstve 467 m3/rok pre polyf. dom odsúhlasujeme. Dodávka vody bude kvalitou, množstvom a tlakom splnená vtokom vody z verej. vodovodu do vodov. prípojky (§ 24 ods. 2 zák. č. 442/2002 Z.z.).
 • Náklady na zhotovenie vodovodnej prípojky a montáž meradla hradí žiadateľ.
 • Žiadateľ je povinný požiadať pred realizáciou pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na prevádzke vodovodu v Prievidzi o vykonanie kontroly splnenia technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod (podmienkou pre podanie žiadosti je vybudovaná vodomerná šachta). Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293.
 • Pracovník prevádzky vodovodu si na základe žiadosti dohodne so žiadateľom termín stretnutia priamo na mieste plánovanej realizácie vodovodnej prípojky. Na stretnutie žiadateľ prinesie: projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky schválenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie StVPS, a.s..
 • Pracovník prevádzky vodovodu na základe prinesených podkladov a zrealizovaného výkopu overí splnenie techn. podmienok na pripojenie na verejný vodovod a zároveň poskytne žiadateľovi informácie o ďalšom postupe pri realizácii vodovodnej prípojky.
 • Po splnení technických podmienok uzatvorí vlastník nehnuteľnosti na zákazníckom centre v Prievidzi obchodnú zmluvu, dohodu o cene a uhradí zálohovú platbu. K uzatvoreniu obchodnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je povinný doložiť nasledovné doklady: originál tlačiva o kontrole splnenia technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod s potvrdením splnenia technických podmienok pracovníkom prevádzky vodovodu, projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky schválenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie StVPS, a.s., list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy.
 • Po splnení všetkých podmienok vykoná poverený pracovník pripojenie na verejný vodovod, montáž vodovodnej prípojky, montáž meradla a ostatné práce v rozsahu objednávky.
 • Podmienky odstránenia existujúcej vodovodnej prípojky:
 • Odstránenie pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky bude zrealizované priamo na odbočení existujúcej vodovodnej prípojky z verejného vodovodu pred napojením novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod. Konkrétny spôsob odstránenia pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky určí priamo na mieste, po ukončení výkopových prác, pracovník prevádzky vodovodu v Prievidzi.
 • Odstránenie pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod môže vykonať výhradne prevádzkovateľ verejného vodovodu.
 • V mysle § 4 ods. 7 písm. a) zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení nesk. predpisov je vlastník vodovodnej prípojky povinný odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom verej. vodovodu.
 • Dodržať ust. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov,
 • Pred zahájením výkopových prác požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o vytýčenie potrubia verej. vodovodu, vyznačenie konkrétneho prípojkového vodovodu a stanovenie podmienok odokrytia potrubia verejného vodovodu v mieste pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod. Kontakt na pracovníka vodovodu p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293.
 • Pri realizácii výkopových prác je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností, súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.)
 • Po ukončení výkopových prác a odokrytí pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole splnenia technických podmienok potrebných na odstránenie pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod.
 • Po splnení technických podmienok sa zmluvný odberateľ vody dostaví na zákaznícke centrum ZC v Prievidzi k vykonaniu potrebných administratívnych úkonov a uhradeniu zálohovej platby k realizovaniu odstránenia pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod,
 • Po doručení potrebných dokladov od ZC na prevádzku vodovodu vykoná pracovník prevádzky vodovodu v Prievidzi odstránenie pripojenia existujúcej vodovodnej prípojky na verejný vodovod,
 • Zasypanie potrubia verejného vodovodu bude vykonané bezprostredne po odstránení odpojenia existujúcej vodovodnej prípojky z verejného vodovodu podľa pokynov pracovníka prevádzky vodovodu a za jeho prítomnosti.

Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. Bratislava pod č. TD/75/PD/DK/2017 zo dňa 01.02.2017:

Všeobecné podmienky:

 • stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
 • stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
 • pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
 • pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
 • V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
 • stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 70201,70202,
 • stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúco vyjadrení SP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 7005940117.

Technické podmienky:

 • stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 • Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských,
 • stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 • prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 • odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 • stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 • každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
 • stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
 • stavebník je povinný umiestniť HUP, regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.

Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č. 6611621941 zo dňa 16.08.2016:

 • Pre vyznačené záujmové územie nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI Slovakia, s.r.o.
 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa odrážky 3.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho @telekom.sk,+421465432144.
 • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-TN-OCDPK-2017/005532-002/MAR zo dňa 23.01.2017:

 • Stavebník zabezpečí, že výjazd vozidiel z pozemku na cestu I/64 bude zabezpečený jazdou vpred.
 • Stavebník zabezpečí, že zásobovanie a parkovanie návštevníkov prevádzky bude vykonávané mimo cestu I/64.
 • Stavebník zabezpečí, že brána oplotenia bude osadená od priľahlého okraja jazdného pruhu cesty I/64 vo vzdialenosti na dĺžku najdlhšieho projektom predpokladaného vozidla resp. bude zabezpečené jej elektronické ovládanie tak, aby vchádzajúce resp. vychádzajúce vozidlo nezasahovalo do priľahlého jazdného pruhu cesty I/64.
 • V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie stavby v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-Itriedy&subor=210145, kde budú stanovené bližšie podmienky.
 • V prípade potreby zriadenia podzemných resp. nadzemných vedení v resp. nad cestným telesom cesty I/64 stavebník požiada cestný správny úrad v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64, ktorým je zriadenie podzemných resp. nadzemných vedení v resp. nad cestným telesom cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-Itriedy&subor=210141, kde budú stanovené bližšie podmienky.
 • V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie stavby požiada cestný správny orgán v zmysle §3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie určenia použitia prenosných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/64 počas čiastočnej uzávierky cesty I/64 resp. realizácie stavby v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese:http://www.minv.sk/?cesty-Itriedy&subor=2101412, kde budú stanovené bližšie podmienky.
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty I/64 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty I/64 nebude ukladaná žiadny materiál a predmety.
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.

TŰV a SŰD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica pod č. 1233/30/17/BT/OS/DOK zo dňa 15.06.2017

 • V projektovej dokumentácii nie sú použité káble podľa požiadaviek prílohy B STN 920203 v nadväznosti na Vyhl. MVSR č. 94/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov,
 • Navrhovaná výplň zábradlia – vodorovné tyčové prvky na schodišti nie je riešená podľa § 28 ods. 6 Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1-8 MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 • Vstup do stavby v časti určenej na užívanie verejnosťou a na bývanie nie je riešený pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa prílohy 1 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. (pri priechode vodorovnej vnútornej komunikácie prevýšenie musí byť 20 mm, pred vstupom musí byť vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm a pod.), čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 • Nie je dodržaný odstup medzi posledným stupňom schodišťa a dverami otváranými od schodišťového 1. NP a II.NP ramena podľa čl. 39 STN 73 4130, čo nie je v súlade § 9 ods. 1 písm. b) bod 1-8 MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 • Nie je možné posúdiť, či je strecha vybavená zachytávačmi zosúvajúceho sa snehu podľa § 26 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
 • Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia sk. B, pís. g) a h) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v z.n.p., a § 14 ods. 1 písm d) zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, nap. TŰV a SŰD Slovakia, s.r.o,
 • Pred uvedením VTZ sk. A (expanzná nádoba Refix DE 25) do prevádzky, je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., v z.n.p. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., oprávnenou právnickou osobou, nap. TŰV a SŰD Slovakia, s.r.o,
 • V projektovej dokumentácii nie sú dodržané typické vzdialenosti zvodov bleskozvodu, čo nie je v súlade s čl. 5.3.3 STN EN 62305-3.
 • V projektovej dokumentácii sa uvádza použitie mrežovej zachytávacej sústavy, avšak vo výkresovej časti je navrhnutá hrebeňová zachytávacia sústava,
 • Pri realizácii sa musia dodržať zásady technických, organizačných príp. ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. v z.n.p.,
 • V projekte sú citované neplatné predpisy.

 

 1. Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP /2009/01305.
 2. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností a priľahlej štátnej komunikácie. Počas prác priľahlú komunikačnú sieť neznečisťovať, nepoškodiť a neohrozovať a neobmedzovať bezpečnosť cestnej premávky na nej.
 3. V prípade použitia štátnej komunikácie iným než zvyčajným spôsobom (napr. rozkopanie za účelom pripojenia na siete a pod.), musí stavebník včas pred realizáciou požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie štátnej komunikácie.
 4. Všetky zrážkové vody budú zvedené na pozemku stavebníka tak, aby neohrozovali susedné nehnuteľnosti ako aj priľahlú komunikáciu.
 5. Pri realizácii stavby rešpektovať postupy, parametre a podmienky uvedené v statickom posudku. Akékoľvek zmeny, týkajúce sa nosných konštrukcií je nutné vopred konzultovať so statikom.
 6. K návrhu na kolaudáciu stavby predložiť energetický certifikát v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. K návrhu na kolaudáciu stavebník predloží záväzné stanovisko príslušného správneho orgánu ktorým je obec Nitrianske Pravno na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky.
 8. Strecha stavby, ktorá má sklon strešných rovín strmší ako 250, musí mať podľa § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie zachytávače zosúvajúceho sa snehu.
 9. Stavenisko - priestor, ktorý bude počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác, uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby zahŕňa stavebný pozemok navrhovateľa.
 10. K návrhu na kolaudáciu predložiť skutkové zameranie stavby.
 11. Pri realizácii stavby rešpektovať technické riešenie protipožiarnej bezpečnosti, vypracované oprávnenou osobou.

 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby je záväzné aj pre právnych nástupcov/ účastníkov konania.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 

O d ô v o d n e n i e :

 

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe výsledku štátneho stavebného dohľadu, uskutočneného dňa 10.01.2017, ktorému predchádzala podaná žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia zo dňa 22.12.2016, zahájila konanie podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vo veci posúdenia stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Novostavba polyfunkčného domu na parcele č. 397 Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“), realizácia ktorej bola začatá na pozemku parc. č. 397 v katastrálnom území Nitrianske Pravno stavebníkmi Petrom Valentínom a manž. Gabrielou, obaja bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno bez stavebného povolenia.

Konanie bolo zahájené výzvou dňa 11.01.2017 a predĺženou dňa 23.03.2017, na základe ktorej mal stavebník v určenej lehote preukázať, že začatá stavba a jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Súčasťou výzvy bolo aj rozhodnutie o prerušení konania zo dňa 11.01.2017 a zo dňa 23.03.2017, v ktorom bol stavebník upozornený, že v prípade, ak požadované doklady v zmysle výzvy zo dňa 11.01.2017 a zo dňa 23.03.2017 nebudú v určenej lehote predložené, stavebný úrad v súlade s ust. § 88a ods. 2 a 6 stavebného zákona nariadi odstránenie stavby. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v dodatočnom konaní bola podaná dňa 22.12.2016 a úhrada správneho poplatku bola preukázaná dňa 15.06.2017 a 11.07.2017.

Predmetom povoľovania v dodatočnom konaní je novostavba murovaného polyfunkčného objektu v existujúcej radovej zástavbe Prievidzskej ulice v pamiatkovo chránenej zóne, na mieste pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Pôvodný RD bol napojený na všetky dostupné inžinierske siete, ktorých prípojky využíva aj súčasný predmet povoľovania. Polyfunkčný objekt je dvojpodlažný s obytným podkrovím, nepodpivničený, prestrešený do ulice asymetrickou sedlovou strechou a časť do dvora sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 42, 40 a 35o. Na I.NP sú navrhované obchodné priestory a jeden jednoizbový byt. Na II.NP sú navrhované 3 dvojizbové byty a v podkroví jeden dvojizbový a jeden jednoizbový byt. Vykurovanie objektu je teplovodné, zdrojom vykurovania bude plynový kondenzačný kotol s výkonom 45 kW. Vstup do obytných priestorov z Prievidzskej ulice je z dvorovej časti domu cez podchod (dufart) a následne zo spoločných priestorov schodiska. Vstup na pozemok a do dvorovej časti bude zachovaný ako v pôvodnom objekte rodinného domu. Pre potreby objektu je statická doprava riešená pre parkovanie 7 stojísk, ktoré sú riešené na parkovisku spoločnosti Vjarspol, s.r.o. Nitrianske Pravno. Zásobovanie obchodnej jednotky na prízemí bude realizované odstavením zásobovacieho vozidla pre krátkodobé státie. Priestory v okolí objektu budú upravené zámkovou dlažbou a vegetačnými tvárnicami. Splaškové vody z objektu budú zachytávané do novej žumpy o objeme 45 m3, po zrealizovaní verejnej kanalizácie obce bude objekt napojený na verejnú kanalizáciu. Pripojenie na vodu je navrhované novou prípojkou z verejných rozvodov, vedených v chodníku, pričom pôvodná prípojka vody bude odstránená; napojenie na elektrinu a plyn je z existujúcej prípojky elektriny a plynu, zachovanej z pôvodného rodinného domu súp. č. 149. Odvádzanie dažďových vôd zo strešných rovín je navrhované na pozemku stavebníka do vsakovacích jám o objeme 4,5 m3. Objekt bude chránený bleskozvodom.

Po splnení podmienok výzvy obec Nitrianske Pravno prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska v Nitrianskom Pravne (od 01.07.2017 Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno), ktorý vykonáva pre obec činnosť stavebného úradu, podľa ust. § 88a ods. 7 stavebného zákona s primeraným použitím ust. § 61 stavebného zákona dňa 18.05.2017 oznámila zahájenie uvedeného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a na deň 19.06.2017 nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Pre neznáme fyzické osoby a neznáme právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemku KN registra „C“ parc. č. 398 v k.ú. Nitrianske Pravno, bolo oznámenie doručované v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V oznámenom konaní mal stavebník určené, aby v lehote oznámeného konania, najneskôr na ústnom pojednávaní doplnil chýbajúce doklady, čo bolo splnené sčasti. Stavebník predložil kópiu výpisu z obchodného registra na zhotoviteľa, kópiu katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva č. 397 a záväzné stanovisko obce Nitrianske Pravno k povoleniu malého zdroja znečistenia ovzdušia.

Stavba polyfunkčného objektu bola začatá na pozemku, kde pôvodne stál rodinný dom súp. č. 149 a ktorý bol rozhodnutím obce Nitrianske Pravno č. 1196/2016 (podacie číslo SOcÚ 441/2016/SP-2) dňa 09.09.2016 (právoplatné 04.10.2016), ako príslušným stavebným úradom povolený k odstráneniu.

Účastníkom konania bola daná možnosť oboznámiť sa s posudzovanou vecou a ku dodatočnému povoleniu rozostavanej stavby uplatniť svoje pripomienky a námietky. V rovnakej lehote ako účastníci konania mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. V lehote oznámeného konania ani na ústnom pojednávaní neboli vznesené námietky voči dodatočnému povoleniu posudzovanej rozostavanej stavby rodinného domu zo strany účastníkov konania a ani zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a teda stavebný úrad má za to, že splnil povinnosť podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. s správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov t.z. dal možnosť účastníkom konania a dotknutým orgánom ešte pred vydaním rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia.

Správny orgán je povinný postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.

V lehote oznámeného konania ani na ústnom pojednávaní neboli voči dodatočnému povoleniu stavby predložené žiadne pripomienky a námietky od účastníkov konania. V lehote oznámeného konania bol stavebný úrad prostredníctvom mailu upozornený od Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest Žilina na pôvodne vydané záväzné stanovisko zo dňa 22.02.2017, v ktorom bol stavebník zaviazaný k predloženiu projektovej dokumentácie na úrovni zodpovedajúcej príslušnému stupňu projektovej dokumentácie a čo splnené nebolo. Stavebný úrad na ústnom pojednávaní na túto skutočnosť upozornil stavebníka. Stavebník informoval tunajší úrad o tom, že už zaslal podklady SSC, IVaSC Žilina a nové stanovisko obratom doručí.

Chýbajúce záväzné stanoviská boli doplnené dňa 03.07.2017 a 07.07.2017.

V konaní o dodatočnom povolení stavby stavebník preukázal k pozemkom, na ktorých je začatá stavba polyfunkčného objektu vlastnícke resp. iné právo. K pozemkom KN C parc. č. 397 a 400/2 bol predložený výpis z listu vlastníctva č. 1508. K umiestneniu a realizácii prípojky vody na pozemku KN C parc. č. 271 (KN E parc. č. 6962/1) v k.ú. Nitrianske Pravno bolo preukázané iné vlastnícke právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona. K preukázaniu odstavných a parkovacích plôch pre polyfunkčný objekt v počte 7 stavebník predložil “zmluvu o poskytnutí plochy na parkovanie vozidiel“ na susednom pozemku parc. č. 403/1 v k.ú. Nitrianske Pravno.

Projektant osadil stavbu polyfunkčného objektu do územia, kde sa pôvodne nachádzal rodinný dom súp. č. 149 a ktorého odstránenie bolo odsúhlasené s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín za podmienky, že nový objekt bude polohovo a výškovo príbuzný s pôvodným rodinným domom z dôvodu zachovania existujúcej radovej zástavby v pamiatkovej zóne obce Nitrianske Pravno. Nad odstraňovaním stavby a jej následnou realizáciou odborne dohliadala oprávnená osoba statika.

Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka má vlastník právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Vlastníkovi sa však poskytuje ochrana len proti takým zásahom, ktoré ho nad mieru primeranú pomerom obťažujú alebo vážne ohrozujú výkon jeho práv. Ak ide o zásah, ktorý neprekračuje mieru primeranú pomerom a spoločensky únosné hranice, nie je to oprávnený zásah v zmysle ust. § 127 Občianskeho zákonníka. Na základe záväzných stanovísk a podkladov zabezpečených v konaní nemal stavebný úrad preukázané, že by sa povolením posudzovanej stavby zasiahlo do vlastníckeho práva vlastníka susednej nehnuteľnosti nad mieru primeranú pomerom a spoločensky únosné hranice a vážne by sa ohrozoval výkon jeho práv.

Podľa ustanovení zákona č. 460/1992 Zb. v platnom znení (Ústava Slovenskej republiky) čl. 2 ods. 2, v ktorom sa hovorí, že štátne orgány (činnosť obce ako stavebného úradu je prenesený výkon štátnej správy) môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Avšak v tom istom článku  ods. 3 je uvedené, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Vychádzajúc z citovaného, správny orgán môže účastníka konania obmedziť v jeho právach a právom chránených záujmoch, pokiaľ mu to umožňuje zákon. Stavebník splnil zákonom uloženú povinnosť t.z. podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia a ku žiadosti predložil doklady predpísané v § 58 stavebného zákona a § 3 a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad v konaní skúmal, či dodatočným povolením posudzovanej rozostavanej stavby nedôjde k rozporom s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi, oboznámil sa s predloženými dokladmi, vec prerokoval s účastníkmi konania ako i dotknutými orgánmi a na podklade vyššie uvedených skutočností dospel k záveru, že nebolo preukázané, že by došlo nad mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a oprávnených záujmov účastníkov konania, alebo k rozporu s verejným záujmom. Na základe vyššie uvedeného ako i uskutočneného konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu posudzovanej rozostavanej stavby v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej v tomto konaní a za rešpektovania podmienok uložených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Posúdenie stavby vykonali: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna vodná správa a štátna správa v odpadovom hospodárstve; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; obec Nitrianske Pravno v zast. starostom ako správny orgán ochrany ovzdušia, ktorý dňa 12.06.2017 povolil stavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza; SSE-D, a.s., Žilina; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Slovenská správa ciest IVaSC Žilina; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; TŰV a SŰD Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

 

Projektanti stavby:

 1. ARK, s.r.o., Jilemnického 18, Košice poštová adresa: Ing. arch. Richard Krajči, Prievidzská 28/33, Nitrianske Pravno
 2. San-Projekt – Ing. Ján Sandus, Nám. Sl. Republiky 10, 014 01 Bytča
 3. Ing. Marek Filin, Uhlištná 11, Prievidza
 4. Fire projekt, Ing. Dušan Trško, SNP 1473/121-11, 017 07 Považská Bystrica 7
 5. 3MConsulting, spol. s r.o. . Ing. Ignác Macík, Tatranská 6397/74, Banská Bystrica
 6. EL-PROJEKT, s.r.o., Pod Hrádkom 27, Prievidza 5

Predpokladaný rozpočtový náklad celej stavby je: 350 000 eur.

Polyfunkčný dom s prevahou podlahovej plochy na bývanie obsahuje 6 b.j., čo predstavuje úžitkovú plochu: 516 m2, obytnú plochu 270 m2, počet izieb 10; z toho:

byt A na I.NP má úž. plochu 50 m2, obyt. pl. 40 m2, počet izieb 1

byt A na II.NP má úž. plochu 59 m2, obyt. pl. 48 m2, počet izieb 2

byt B na II.NP má úž. plochu 50 m2, obyt. pl. 38 m2, počet izieb 2

byt C na II. NP má úž. plochu 59 m2, obyt. pl. 45 m2, počet izieb 2

byt A na III. NP má úž. plochu 38 m2, obyt. pl. 26 m2, počet izieb 1

byt B na III. NP má úž. plochu 93 m2, obyt. pl. 73 m2, počet izieb 2

 

Porušenie stavebného zákona v skutkovej podstate priestupku klasifikovaného v § 105 ods. 4 stavebného zákona, ktorého sa obvinení dopustili tým, že období od októbra 2016 do decembra 2016 uskutočňovali novú stavbu „Polyfunkčný objekt“, na Prievidzskej ulici, na pozemku KN registra „C“ parc. č. 397 v katastrálnom území Nitrianske Pravno v pamiatkovej zóne bez stavebného povolenia, bolo prejednané v priestupkovom konaní vedenom pod číslom obce 38/2017 (podacie číslo SOcÚ P2/2017/SP-2) dňa 17.02.2017 (právoplatné 09.03.2017) bolo ukončené rozhodnutím o udelení pokuty.

 

V konaní o dodatočnom povolení rozostavanej stavby sa po vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov uplatnených v lehote pre vyjadrenie nepreukázalo, že dodatočné povolenie rozostavanej stavby je v rozpore s verejným záujmom, stavebník predložil žiadosť o dodatočné povolenie stavby, preukázal úhradu správneho poplatku podľa položky č. 61 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej výške 650 €. Poplatok bol zaplatený poštovou poukážkou na účet stavebného úradu.

Na základe vyššie citovaných skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

P o u č e n i e :

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Nitrianske Pravno, Obecný úrad, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

 

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno

zastúpený zamestnancom
Ing. Mgr. Dagmar Matiaškovou Ferencovou
na základe poverenia zo dňa 01.07.2017

Rozhodnutie sa doručí:

 1. Stavebníkovi – Gabriela Valentínová, bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno, a Peter Valentín, bytom Prievidzská 1099/96, 972 13 Nitrianske Pravno
 2. Ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti rozhodnutia
 3. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 4. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza
 5. OÚ Prievidza, OSŽP - ŠVS
 6. OÚ Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3
 7. Do spisu úradu

 

 


 
 

Minipivovar – Nitrianske Pravno - oznámenie o začatí konania Vytlačiť
 

Naše číslo
OU-PD-OSZP-2017/015131-002

Vybavuje/linka
RNDr. Elena Tulisová

Prievidza
19.06.2017

 

Vec

Minipivovar – Nitrianske Pravno

- oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru

 

Navrhovateľ, Mgr. Robert Švejda – Spektrum, Stavbárov 17, 971 01 Prievidza, IČO 37 463 888 predložil dňa 15.06.2017 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Minipivovar – Nitrianske Pravno (spracovateľ RNDr. Dagmar Hullová – environmentálne poradenstvo Martin, Ing. Mariana Kohútová, marec 2017) na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní predmetnej navrhovanej činnosti.

Uvedeným dňom bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté konanie v predmetnej veci.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, oznamuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku začatie správneho konania v predmetnej veci. 

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na internetovej adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/minipivovar-nitrianske-pravno a  tiež na webovom sídle tunajšieho úradu na internetovej adrese http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22.

Zámer navrhovanej činnosti Vám podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci a súčasne povoľujúcemu orgánu zasielame a  žiadame Vás, aby ste písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doručili najneskôr do 21 dní od jeho doručenia na adresu: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.

V prípade, že Vaše stanovisko nebude doručené tunajšiemu úradu v uvedenej lehote, považuje sa v zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní za súhlasné.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj  elektronicky na e-mailovú adresu: elena.tulisova@minv.sk.

Predmetná navrhovaná činnosť je na základe svojich parametrov podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, zaradená do kapitoly č. 12 Potravinársky priemysel, položky č. 1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov, časti B – bez limitu, podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní. Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti tunajší úrad vykoná v zmysle § 29 zákona o posudzovaní a  rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Nakoľko Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada v zmysle § 29 ods. 3 aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili aj názor, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa vyššie uvedeného zákona.

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste tunajší úrad písomne informovali o mieste, spôsobe a čase zverejnenia zámeru.

S pozdravom

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Príloha

Zámer – 1 ks

 

 

 


 
 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS, objekt E SO 02: NN vývody z TS“Vytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno

____________________________________________________________

Podacie číslo obce: 1079/2017
Podacie číslo SOcÚ: 251/2017/SP-2
Vybavuje : Mgr. Budayová

V Nitrianskom Pravne dňa 14.06.2017

 

Verejná vyhláška

Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

 

R o z h o d n u t i e
 

Navrhovateľ :

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,
so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442 151

prostredníctvom splnomocnenej osoby Márie Dubovcovej, Turie 502, 013 12 Žilina
(ďalej len navrhovateľ)

 

 

Ostatní účastníci konania:

 1. Ing. Ľubomír Kollárik, Vápenická 310/18, Prievidza
 2. Obec Nitrianske Pravno (ako vlastník dotknutých pozemkov)
 3. Zmena územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania v zmysle § 42 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

 

Navrhovateľ podal dňa 04.05.2017, na stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia vydaného pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), ktorým bola dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) do územia umiestnená stavba pod názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, umiestnenie ktorej sa navrhovalo na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1282/1 (pozemky KN registra „E“ parc. č. 3709/3, 3709/4, 3710/2, 6971, 3746, 3745, 3710/1, 3711, 3744/4 (v mimozast. území obce), parc. č. 1701 a 1703 (v zastavanom území) - vzdušná + zemná prípojka VN, parc. č. 1701 – kiosková trafostanica s navrhovanými vývodmi W.1 až W.5, parc. č. 1381/1, 1330/1, 1329 , 1331 a 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – rekonštrukcia časti NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a 1331 – zemné NN rozvody do WRIS2, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – demontáž a znovumontáž NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1319 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6953), 1316, 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1514 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/2), 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1) – nové NN rozvody, prepájajúce Dlhú ulicu s Mlynskou, ukončené v PRIS7, parc. č. 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1701 – 5x navrhované NN káblové vývody z novej TS, parc. č. 1701, 1456/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7152/2), 1614/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/1) – vzdušné NN rozvody do existujúceho podperného bodu v dĺ. 32 m a v zmysle výkresu „celková situácia stavby č. 3436 – 02“, v k. ú. Nitrianske Pravno.

 

Obec Nitrianske Pravno ako stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe návrhu navrhovateľa, postupom podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, posúdil predložený návrh na zmenu územného rozhodnutia a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní podľa ustanovenia § 41 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s ustanovením § 39 a § 39a stavebného zákona, nahradzuje rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, v k. ú. Nitrianske Pravno, vydané pod číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016), konkrétne dopĺňa objekt „E SO 02: NN vývody z TS“, týmto novým

 

rozhodnutím o umiestnení stavby s názvom

„Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS,

objekt E SO 02: NN vývody z TS“

(ďalej len stavba),

 

na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností) registra „C“

katastrálne územie Nitrianske Pravno
parcelné číslo 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2)

 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba – spoločnosť Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s. PROJEKTY - Ing. Peter Gocál, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 4570*Z*A2, komplexné architektonické a inžinierske služby.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Pôvodný objekt pozostával z nových vývodov z navrhovanej trafostanice zemnými káblami pre napojenie existujúcej siete v smere k Dlhej ulici, Turčianskej ulici, Mlynskej ulici a Kukučínovej.

Cit z rozhodnutia: „Trasa všetkých NN vývodov W.1-W.5 povedie od navrhovanej TS k existujúcemu DB stĺpu v dĺ. 3 m. Vývod W.1 ďalej pokračuje v trase existujúcej NN siete v dĺ. 35 m smer Turčianska ulica po existujúci JB stĺp. Trasa vývodov W.2 – 3 m, W.3 – 3 m a W.4 - 3 m končí v mieste existujúceho DB stĺpu. Vývod W.5 bude od DB pokračovať v trase existujúceho NN káblu v dĺ. 36 m. Trasa prepojenia vývodu W.5, ako prepojenia Dlhej ulice a Mlynskej ulice vedie z novej skrine SR ako náhrada existujúcej SR kolmo k rodinným domom do chodníka parc. č. 1514, ďalej povedie cez parc. č. 1451/1 do chodníka na Mlynskej ulici po skriňu VRIS1 pri rod. dome súp. č. 436. Dĺ. trasy je 78 m. Trasa rekonštrukcie NN siete bude vedená v pôvodnej trase existujúcej NN siete krížom cez záhrady rodinných domov medzi Mlynskou a Kukučínovou ulicou. Dĺ. rekonštrukcie NN siete je 59 m“.

Zmena územného rozhodnutia sa priamo dotýka navrhovaného predĺženia existujúceho NN káblového vedenia NNK 1 AYKY 3x120+70mm2 parc. č. 1451/1 na parc. KN-C č. 1321. Z existujúcej SR č. 504-05-18 po demontovanú WRIS1 č. S4/2 sa trasa nemení a v tomto bode sa predlžuje až po novú VRIS2, osadenú na podperný bod exist. JB stĺpu zemným káblom 1-AYKY-J 3x120+70mm2; trasa 22m, dĺ. káblu 25m.

Ostatné NN rozvody objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“ zostávajú nezmenené.

2. Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Polohové a výškové umiestnenie stavby - v katastrálnom území Nitrianske Pravno na pozemkoch parc. č. 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), podľa zakreslenia vo výkrese „celková situácia stavby“ číslo 3436-02, prerokovanom na ústnom pojednávaní a odsúhlasenom v tomto konaní, ktorý je súčasťou projektu pre toto územné rozhodnutie. Ostatné NN rozvody objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“ zostávajú nezmenené.

3. Napojenie stavby na pozemné komunikácie: zmena osadenia inžinierskej líniovej stavby si nevyžaduje napojenie na pozemné komunikácie.

4. Napojenie stavby na siete technického vybavenia:

Zmena územného rozhodnutia, ktorá pozostáva zo zmeny objektu E SO 02: NN vývody z TS si vyžaduje napojenie na verejné NN rozvody, ktoré boli predmetom návrhu v územnom rozhodnutí, vydanom obcou Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016).

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, č. KPÚTN-2017/9450-2/24161 zo dňa 30.03.2017:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a  stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina č. SSC/1145/2017/6470/11268 zo dňa 24.04.2017:

 • Podľa predloženého výkresu č. 3436-12 pri pretlaku št. cesty I. triedy štartovacia a cieľová jama sú navrhované min. 0,129 m od obrubníka, pričom chránička je navrhovaná s presahom stien montážnych jám min. 0,25 m. Hĺbka uloženia chráničky je navrhovaná min. 1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky.
 • Stavebná ryha je navrhovaná len v chodníku bez zásahu do cestného telesa št. cesty I. triedy. Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúceho odvodňovacieho systému št. cesty I. triedy (dažďová kanalizácie, uličné vpusty).
 • Stavebné práce v tesnej blízkosti št. cesty I. triedy nesmú byť vykonávané v období výkonu zimnej údržby ciest (spravidla od 1. Novembra do 31. Marca).
 • Stavebný materiál nesmie byť ani dočasne ukladaný na vozovku št. cesty I. triedy.
 • Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisťovaniu vozovky a ani k zbytočnému prerušeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. V prípade znečistenia je investor stavby povinný vykonať bezodkladne nápravu na vlastné náklady.
 • Žiadateľ /investor/ zodpovedá od začatia do ukončenia prác za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody na št. ceste I/64 a jej príslušenstve vzniknuté v dôsledku činnosti žiadateľa /investora/.
 • K začatiu a ukončeniu prác je potrebné prizvať zástupcu SSC IVSC Žilina. Začatie prác oznámiť min. 3 dni vopred.
 • Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu majetkového správcu štátnej cesty I. triedy.
 • V prípade, že počas realizácie prác by došlo k obmedzeniu premávky na št. ceste I/64, bude potrebné projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom a o určenie požiadať príslušný cestný správny orgán.
 • Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu komunikácie.
 • Pred kolaudáciou stavby požadujeme predložiť porealizačný geometrický plán pretlaku zástupcovi SSC IVSC Žilina.
 • Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/64 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.
 • O povolenie na zvláštne užívanie št. cesty I/64 je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán.

 

6.Ostatné podmienky určené stavebným úradom a vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých organizácii:

a) Stavba musí byť založená tak, aby bola ochránená pred škodlivými vplyvmi a účinkami geologických a hydrogeologických pomerov v území. Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

b) Pri navrhovaní líniovej energetickej stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na navrhovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

c) Pri umiestňovaní stavby dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.

d) Pred začatím stavebného konania bude k pozemkom, dotknutých stavbou, preukázané vlastnícke resp. iné právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona.

e) Pre umiestnenie stavby, pozostávajúcej z objektov PS 01: Kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 4kV, 250kVA, SO 01: VN prípojka a zostávajúce rozvody objektu SO 02 NN vývody z TS a ich projektovú prípravu zostávajú v platnosti podmienky uvedené v rozhodnutí, vydanom obcou Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016). Podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu zmeny v objekte „SO 02 NN vývody z TS“ na pozemkoch KN registra C parc. č. 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) v k.ú. Nitrianske Pravno sa nahrádzajú podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442 151 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 04.05.2017 prostredníctvom splnomocnenej osoby Márie Dubovcovej, trvale bytom Turie 502, 013 12 Žilina, na stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia vydaného pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), ktorým bola dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) do územia umiestnená stavba pod názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, umiestnenie ktorej sa navrhovalo na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1282/1 (pozemky KN registra „E“ parc. č. 3709/3, 3709/4, 3710/2, 6971, 3746, 3745, 3710/1, 3711, 3744/4 (v mimozast. území obce), parc. č. 1701 a 1703 (v zastavanom území) - vzdušná + zemná prípojka VN, parc. č. 1701 – kiosková trafostanica s navrhovanými vývodmi W.1 až W.5, parc. č. 1381/1, 1330/1, 1329 , 1331 a 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – rekonštrukcia časti NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a 1331 – zemné NN rozvody do WRIS2, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – demontáž a znovumontáž NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1319 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6953), 1316, 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1514 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/2), 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1) – nové NN rozvody, prepájajúce Dlhú ulicu s Mlynskou, ukončené v PRIS7, parc. č. 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1701 – 5x navrhované NN káblové vývody z novej TS, parc. č. 1701, 1456/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7152/2), 1614/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/1) – vzdušné NN rozvody do existujúceho podperného bodu v dĺ. 32 m a v zmysle výkresu „celková situácia stavby č. 3436 – 02“, v k. ú. Nitrianske Pravno.

 

Stavba umiestňovaná uvedeným rozhodnutím pozostávala z nasledovných objektov:

Prevádzkový súbor: PS 01: Kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 4kV, 250kVA

Stavebné objekty: SO 01: VN prípojka, SO 02: NN vývody z TS

Zmena územného rozhodnutia vydaného obcou Nitrianske Pravno pod číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2), dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016) sa dotýka zmeny v časti objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“.

Pôvodný objekt pozostával z nových vývodov z navrhovanej trafostanice zemnými káblami pre napojenie existujúcej siete v smere k Dlhej ulici, Turčianskej ulici, Mlynskej ulici a Kukučínovej.

Cit z rozhodnutia: „Trasa všetkých NN vývodov W.1-W.5 povedie od navrhovanej TS k existujúcemu DB stĺpu v dĺ. 3 m. Vývod W.1 ďalej pokračuje v trase existujúcej NN siete v dĺ. 35 m smer Turčianska ulica po existujúci JB stĺp. Trasa vývodov W.2 – 3 m, W.3 – 3 m a W.4 - 3 m končí v mieste existujúceho DB stĺpu. Vývod W.5 bude od DB pokračovať v trase existujúceho NN káblu v dĺ. 36 m. Trasa prepojenia vývodu W.5, ako prepojenia Dlhej ulice a Mlynskej ulice vedie z novej skrine SR ako náhrada existujúcej SR kolmo k rodinným domom do chodníka parc. č. 1514, ďalej povedie cez parc. č. 1451/1 do chodníka na Mlynskej ulici po skriňu VRIS1 pri rod. dome súp. č. 436. Dĺ. trasy je 78 m. Trasa rekonštrukcie NN siete bude vedená v pôvodnej trase existujúcej NN siete krížom cez záhrady rodinných domov medzi Mlynskou a Kukučínovou ulicou. Dĺ. rekonštrukcie NN siete je 59 m“.

Zmena územného rozhodnutia sa priamo dotýka navrhovaného predĺženia existujúceho NN káblového vedenia NNK 1 AYKY 3x120+70mm2 vedeného z parc. č. 1451/1 na parc. KN-C č. 1321. Z existujúcej SR č. 504-05-18 po demontovanú WRIS1 č. S4/2 sa trasa nemení a predlžuje sa až od tohto bodu po novú VRIS2, osadenú na podperný bod exist. JB stĺpu zemným káblom 1-AYKY-J 3x120+70mm2; trasa 22m, dĺ. káblu 25m.

Ostatné NN rozvody objektu s názvom „E SO 02: NN vývody z TS“ zostávajú nezmenené.

Dňom podania návrhu na zmenu územného rozhodnutia bolo začaté konanie o zmene územného rozhodnutia stavby „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS – zmena v objekte SO 02: NN vývody z TS“ na pozemkoch KN registra C parc. č. 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) a dokumentácie pre územné rozhodnutie predloženej v novom návrhu dňa 04.05.2017.

Obec Nitrianske Pravno ako stavebný úrad prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska Nitrianske Pravno dňa 04.05.2017 oznámila podľa § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na deň 13.06.2017 nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

V oznámení o začatí konania účastníci konania boli upozornení, že môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozornil, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje záväzné stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V oznámenom konaní mal navrhovateľ určené, aby najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplnil o chýbajúci doklad, čo bolo splnené. K pozemkom, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby navrhovateľ predložil písomný súhlas v súlade s ust. § 3 ods. 1 písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a súčasne aj zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 24.01.2017.

V lehote riadne oznámeného konania a ani na ústnom pojednávaní neboli stavebnému úradu doručené žiadne pripomienky a námietky. Stavebný úrad dal možnosť účastníkom konania vyjadriť sa ku všetkým zisteným skutočnostiam a teda má za to, že splnil povinnosť podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. s správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov t. z. dal možnosť účastníkom konania ešte pred vydaním rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom.

Obec Nitrianske Pravno posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že nové umiestnenie časti stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a preskúmala súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou „Územný plán obce Nitrianske Pravno“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 1/2012 dňa 23.02.2012, „ÚPN-O Nitrianske Pravno zmeny a doplnky č. 1“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2/2013 dňa 14.02.2013, ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 2, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2013 a ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 3, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.04.2016. 

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili dotknuté orgány a vlastníci technických sietí: Krajský pamiatkový úrad Trenčín a Slovenská správa ciest IV SC Žilina. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok podľa položky č. 59 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 100 € na účet stavebného úradu.

 

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Nitrianske Pravno, Obecný úrad, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno

 

Rozhodnutie sa doručí na vedomie:

 1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
 2. SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 01001 Žilina
 3. OÚ Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, Trenčín
 4. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5
 5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 6. Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
 7. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2
 8. Ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
 9. Do spisu úradu

 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“Vytlačiť
 

Obec M a l i n o v á

Podacie číslo obce: 125/2017
Podacie číslo SOcÚ: 89/2017/SP-2
Vybavuje : Mgr. Budayová

V Nitrianskom Pravne dňa 24.04.2017

 

Verejná vyhláška

 

Zverejnená dňa:

Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

 

R o z h o d n u t i e

 

Navrhovateľ:  Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce
so sídlom Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno (ďalej len navrhovateľ).

 

Ostatní účastníci konania:

 1. SPF, Budkova 36, Bratislava (3805/1, 3808/1, 3788/1, 3784/1, 3796/1, 3789/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3782/2, 3782/3, 3783/1, 3800/1, 3801/1, 3804/1, 3782/4, 3782/1)
 2. Mária Kurbelová, Prievidzská 41/59, Nitrianske Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 3. Eva Balážová, Lazany č. 306, 972 11 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 4. Anna Richterová, Malinová č. 334 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 5. Erika Štefániková, M.R.Štefánika 1082/38, Nitrianke Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 6. Jozef Patko, Dlhá 18/16, Prievidza (3784/1)
 7. Oľga Zimmermannová, J. Jesenského 449/3/1, Prievidza (3784/1)
 8. Viliam Toporcer, Javorová č. 5/20, Žilina - Solinky (3784/1)
 9. Správa ciest TSK, Brnianska 3, Prievidza
 10. Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby a zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania je doručované v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona a neznámym fyzickým a právnickým osobám, resp. účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – verejnou vyhláškou

 

Navrhovateľ podal dňa 20.02.2017 (doplnil dňa 24.04.2017) na určenom stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558, presný rozsah dotknutých pozemkov je zakreslený v koordinačnej situácii.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s §-om 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní, podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva:

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“

(ďalej len „stavba“)

 

na pozemkoch KN-C (podľa katastra nehnuteľností)

katastrálne územie  Nitrianske Pravno
parcela číslo 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558.

 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, ktorá obsahuje presný rozsah dotknutých pozemkov (líniová stavba).

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba: firma ELEKTROPROJEKCIA Štefan Mayer, elektrotechnik špecialista, so sídlom T. Vansovej 28, Prievidza. Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:
  Stavba umiestňovaná v tomto konaní pozostáva z rozšírenia vonkajšieho osvetlenia vedľa prístupovej komunikácie na cintorín. Verejné osvetlenie sa navrhuje od križovatky Nitrianske Pravno - Solka na prístupovej komunikácii na miestny cintorín s dĺžkou úseku 120 m, pričom v prvej etape sa bude realizovať v dĺžke 90 m a následne posledných 30 m. Osvetlenie sa navrhuje pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na 5-tich oceľových kužeľových pozinkovaných stožiaroch, ukotvených v betónovej pätke, s výškou 6 metrov, bez výložníka. Rozteč stožiarov v rovnom úseku bude 30 m. Celkovo budú nainštalované 4 stožiare v prvej etape. Tento úsek bude napájaný z jestvujúceho osvetlenia z posledného stožiaru v dokumentácii značený B/1/3 káblom CYKY J3x2,5 do poistkovej skrinky, vybavenej držiakom valcovej poistky. Dĺžka kábla bude cca 134 m.
 2. Polohové a výškové umiestnenie stavby:
  Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Nitrianske Pravno na pozemkoch podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a zakreslení v koordinačnej situácii.
  Polohové a výškové umiestnenie stavby:
  Podľa výkresu „situácia“ č. 1“, „rezy káblovou trasou“ č. 3 a podľa výkresu „základ osvetľovacieho stožiaru“ č. 4, ktoré boli prerokované na ústnom pojednávaní a odsúhlasené v tomto konaní a sú súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie.
 3. Napojenie stavby na pozemné komunikácie:
  Zostáva nezmenené.
 4. Napojenie stavby na siete technického vybavenia:
  Navrhované rozšírenie osvetlenia bude napojené na elektrickú energiu na jestvujúce verejné rozvody, nachádzajúce sa vedľa štátnej komunikácie III. triedy, napájajúcej sa zo štátnej cesty I. triedy a smerujúcej do časti Solka.
 5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko v Prievidzi č. KPÚTN-2017/8416-2/20070, zo dňa 16.03.2017:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr ma druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-PD-OSZP-2017/008001, zo dňa 28.03.2017:

Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej komunikácie.

Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP/2009/01305 v aktuálnom znení.

Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy.

Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.

Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2016/013076-002, zo dňa 30.05.2016:

V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. a požiadať o súhlas na výrub obec Nitrianske Pravno.

Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodovaniu a ničeniu.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Závod 03 Prievidza č. 133-321/Šc-2017, zo dňa 14.03.2017:

S umiestnením stavby súhlasíme. V záujmovom území navrhovaných káblových vedení NN a podperných bodov verejného osvetlenia sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.

Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, č. 4600032340, zo dňa 26.03.2017:

V predmetnej lokalite katastra Nitrianske Pravno, KN132/2, 2184/1, 115, sa v blízkosti nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1. Meter, NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elekroenergetických zariadení v majetku SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na stredisku Údržby Prievidza.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestore min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

Pripojenie nového vonkajšieho osvetlenia bude na existujúce vonkajšie osvetlenie v danej lokalite.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6611711030 zo dňa 20.04.2017:

Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) aspoločnosti Slovak Telekom, a.s. /alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ust. § 65 zákona č. 351/2011 Z. z.o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa odrážky 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti, ktorým je Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk,+421465432144.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektron. komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144, 0903590377. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeob. podmienky ochrany SEK sp. Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres obsahujúci záujmové územia žiadateľa.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, ODI č. ORPZ-PD-ODI-29-022/2017 zo dňa 16.03.2017:

Osvetlenie komunikácie realizovať v zmysle STN, pričom osvetľovacie stožiare nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru komunikácie.

V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, požadujem pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá bude navrhnutá v zmysle platných zásad, technických podmienok a noriem, v súlade zo zákonom č. 8/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhradzujeme si právo v prípade, že si to vyžiada verejný záujem stanovisko doplniť, resp. zmeniť.

Správa ciest Trenčianskeho samospr. kraja, Trenčín č. SC/2017/490 zo dňa 09.03.2017:

Dodržať stavebný zákon (50/1976 v platom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. v platnom znení), zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a platné STN.

Stĺpy musia byť umiestnené mimo cestné teleso v dostatočnej vzdialenosti od hranice časti vozovky tak, aby nevznikla pevná prekážka v cestnej premávke a nedošlo k sťaženiu údržby ciest v správe SC TSK.

Napojenie na existujúci stožiar viesť mimo cestnej komunikácie bez zásahu do telesa cesty III. triedy.

Nenarušiť odvodňovací systém cestnej komunikácie.

Po ukončení upraviť terén v okolí cestnej komunikácie, odstrániť odpady a obnoviť funkčnosť odvodňovania cesty III. triedy v úseku stavby.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín pod č. SC/2017/490 zo dňa 09.03.2017:

Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb.z. v platnom znení), zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a platné STN.

Stĺpy musia byť umiestnené mimo cestné teleso v dostatočnej vzdialenosti od hranice časti vozovky tak, aby nevznikla pevná prekážka v cestnej premávke a nedošlo k sťaženiu údržby ciest v správe SCTSK.

Napojenie na existujúci stožiar viesť mimo cestnej komunikácie bez zásahu do telesa cesty III. triedy.

Nenarušiť odvodňovací systém cestnej komunikácie.

Po ukončení upraviť terén v okolí cestnej komunikácie, odstrániť odpady a obnoviť funkčnosť odvodňovania cesty III. triedy v úseku stavby.

6. Ostatné podmienky určené stavebným úradom a vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých organizácii:

a) Stavba musí byť navrhnutá v súlade so stavebnotechnickými požiadavkami, osobitnými požiadavkami na niektoré druhy stavieb a všeobecnými technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stanovenými vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Splnenie týchto požiadaviek bude preukázané v projekte predkladanom v stavebnom konaní.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

b) Inžinierska stavba bude posudzovaná stavebným úradom na základe samostatnej žiadostí v samostatnom stavebnom konaní. Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie predmetného územia musí byť v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce Nitrianske Pravno.

c) Pri umiestňovaní stavby dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.

d) Pred začatím stavebného konania o zmene stavby pred dokončením bude k pozemkom, dotknutých stavbou, preukázané vlastnícke resp. iné právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona.

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, so sídlom Nám. SNP 1/1, Nitrianske Pravno, podal dňa 20.02.2017 (s doplnením dňa 24.04.2017) na určenom stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558 v k. ú. Nitrianskom Pravne.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska v Nitrianskom Pravne, ktorý pre obec zabezpečuje výkon stavebného úradu, oznámila dňa 22.02.2017 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  na deň 30.03.2017 nariadila k veci ústne pojednávanie. Stavebný úrad súčasne v oznámení o začatí konania upozornil navrhovateľa, aby najneskôr na ústnom pojednávaní predložil stavebnému úradu chýbajúce podklady, rozsah ktorých uviedol stavebný úrad v oznámení. Požadované podklady boli navrhovateľom predložené okrem stanoviska od Stredoslovenskej energetiky-distribúcia, a.s. Žilina a od Správcu cesty III. triedy s vysvetlením, že do lehoty ústneho pojednávania neboli navrhovateľovi ešte doručené. Chýbajúce stanoviská boli doplnené dňa 24.04.2017. V oznámenom územnom konaní a ani na ústnom pojednávaní neboli zo strany účastníkov konania predložené pripomienky a námietky k umiestňovanej stavbe. Navrhovateľ k umiestneniu stavby preukázal iné vlastnícke právo v súlade s ust. § 139 stavebného zákona resp. predložil písomné súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia predložil stanoviská dotknutých orgánov a dokumentáciu pre územné rozhodnutie v súlade s ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia technických sietí, účastníci konania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, regionálny hygienik; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; Obvodný úrad životného prostredia Prievidza, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny a štátna správa v odpadovom hospodárstve; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; mesto Prievidza; StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod Prievidza; SSE- D, a.s., Žilina; SPP- distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak telekom, a.s., Bratislava; Michlovský spol. s r.o., Piešťany; Správa ciest TSK Trenčín, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Malinová posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a súčasne preskúmala súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou „Územný plán obce Nitrianske Pravno“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 1/2012 dňa 23.02.2012, „ÚPN-O Nitrianske Pravno zmeny a doplnky č. 1“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2/2013 dňa 14.02.2013, ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 2, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2013 a ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 3, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.04.2016. Navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby.

Navrhovateľ obec Nitrianske Pravno je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

 

P o u č e n i e :

 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania na Okresnom úrade Trenčín. Odvolanie sa podáva na určený stavebný úrad - obec Malinová, Obecný úrad Malinová č. 115, 972 13. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

Mária Luprichová
starostka obce Malinová

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:

 1. Situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností
 2. Dokumentácia overená stavebným úradom

Rozhodnutie sa doručí:

 1. Navrhovateľovi - obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 2. Ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti stavebného povolenia

Na vedomie:

 1. Obec Malinová v zastúpení starostkou obce
 2. Do spisu stavebného úradu

 
 

Oznámenie o začatí územného konania - Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske PravnoVytlačiť
 

Obec M a l i n o v á,
Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18

Podacie číslo obce: 125/2017 V Nitrianskom Pravne dňa 22.02.2017
Podacie číslo SOcÚ: 89/2017/SP
Vybavuje : Mgr. Budayová, 046/5446218

 

Verejná vyhláška

 

Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Navrhovateľ, Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom, starostom obce, podal dňa 20.02.2017 na stavebnom úrade obci Malinová, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod názvom „Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie na cintorín Nitrianske Pravno“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 132/2, 2184/1 a 115, pod ktorými sú pozemky KN registra „E“ parc. č. 3808/1, 3805/1, 3804/1, 3801/1, 3800/1, 3797/1, 3796/1, 3793/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3789/1, 3788/1, 3785/2, 3785/1, 3784/1, 3783/1, 3782/3, 3782/4, 3782/1, 3782/2, 6984/5 a 558 v k. ú. Nitrianskom Pravne.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia rieši rozšírenie vonkajšieho osvetlenia prístupovej komunikácie na cintorín. Verejné osvetlenie sa navrhuje od križovatky do obce Solka na prístupovej komunikácii na miestny cintorín s dĺžkou úseku 120 m, pričom v prvej etape sa bude realizovať v dĺžke 90 m a následne posledných 30 m. Osvetlenie sa navrhuje pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na 5-tich oceľových kužeľových pozinkovaných stožiaroch, ukotvených v betónovej pätke, s výškou 6 metrov, bez výložníka. Rozteč stožiarov v rovnom úseku bude 30 m. Celkovo budú nainštalované 4 stožiare v prvej etape. Tento úsek bude napájaný z jestvujúceho osvetlenia z posledného stožiaru v dokumentácii značený B/1/3 káblom CYKY J3x2,5 do poistkovej skrinky, vybavenej držiakom valcovej poistky. Dĺžka kábla bude cca 134 m.

Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Malinová ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, podľa ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 30. 03. 2017 o 09,30 h

so stretnutím v zasadačke Obecného úradu v Nitrianskom Pravne.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, Pracovisku v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni - v pondelok a v stredu a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo na zastupovanie.

Upozornenie pre navrhovateľa: najneskôr na ústnom pojednávaní doplniť stavebnému úradu

 • Chýbajúce písomné súhlasy vlastníkov pozemkov, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby a ku ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo /podľa ust. § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť/,
 • Kópiu z katastrálnej mapy predmetného územia z OÚ Prievidza, katastr. odboru,
 • Chýbajúci výpis z listu vlastníctva na pozemky KN registra E parc. č. 6984/5 – LV 1968, parc. č. 3782/4 a 3782/1 LV 1668 a parc. č. 558 LV 1987),
 • záväzné stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb k návrhu umiestnenia a napojenia stavby (Stredoslovenská energetika-distribúcia, a.s. Žilina; Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica; Orange Slovensko – Michlovský s.r.o. Piešťany; Slovak Telekom, a.s. Bratislava – predložené nie je aktuálne; OR PZ – Okresný dopravný inšpektorát Prievidza; OÚ Prievidza, OSŽP, štátna vodná správa),
 • záväzné stanovisko Správy ciest TSK Trenčín ako správcu cesty III-51822 k navrhovanému umiestneniu stavby;
 • Záväzné stanovisko OÚ Prievidza, OCDaPK k navrhu umiestneniu stavby,

 

Mária Luprichová
starostka obce Malinová

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce (6984/5, 3797/1)
 2. SPF, Budkova 36, Bratislava (3805/1, 3808/1, 3788/1, 3784/1, 3796/1, 3789/1, 3792/1, 3792/2, 3792/3, 3782/2, 3782/3, 3783/1, 3800/1, 3801/1, 3804/1, 3782/4, 3782/1)
 3. Mária Kurbelová, Prievidzská 41/59, Nitrianske Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 4. Eva Balážová, Lazany č. 306, 972 11 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 5. Anna Richterová, Malinová č. 334 (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 6. Erika Štefániková, M.R.Štefánika 1082/38, Nitrianke Pravno (3805/1, 3808/1, 3788/1)
 7. Jozef Patko, Dlhá 18/16, Prievidza (3784/1)
 8. Oľga Zimmermannová, J. Jesenského 449/3/1, Prievidza (3784/1)
 9. Viliam Toporcel, Javorová č. 5/20, Žilina - Solinky (3784/1)
 10. M. Tenzerová, Žltá č. 319, Nitrianske Pravno (3785/1, 3785/2)
 11. Správa ciest TSK, Brnianska 3, Prievidza
 12. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby a zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania je doručované v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona – verejnou vyhláškou
 13. Neznámym fyzickým a neznámym právnickým osobám, resp. účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy je oznámenie o začatí územného rozhodnutia doručované v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – verejnou vyhláškou

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom:

 1. OÚ Prievidza, OSŽP, OH, OPK, ŠVS, OPK, štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
 2. OÚ Prievidza, OCDaPK, Medzibriežkova 2
 3. OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4
 4. OR PZ, ODI Prievidza, Košovská cesta 14, Prievidza
 5. KPÚ Trenčín, Nová 2, Prievidza
 6. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
 7. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44B, Bratislava
 8. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
 9. Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava
 10. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (servisná organizácia Orange Slovensko a.s.)
 11. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežkova 2, Prievidza
 12. Obec Nitrianske Pravno, ako vlastník verejného osvetlenia
 13. Obec Malinová v zastúpení starostkou obce
 14. Do spisu stavebného úradu

 


 
 

Kolaudačné rozhodnutie stavby povolenej pod názvom „Sklad separovaného odpadu“, vrátane žiadosti o povolenie zmien uskutočnených počas realizácie stavby. Vytlačiť
 


 
 

Kolaudačné rozhodnutie MT5399 Nitrianske Pravno, Mlynská – NNK pre KELLY TRANSVytlačiť
 

Rozhodnutie je dostupné ako scan dokumentu vo formáte pdf: 

Súbor na stiahnutie 597-16 SSE-D KR.pdf 597-16 SSE-D KR.pdf (85.8 kB)

 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o dodatočnom posúdení zmeny stavby a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Rozhodnutie je dostupné ako scan dokumentu vo formáte pdf:


 
 

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia - Skládka odpadov VyšehradnéVytlačiť
 

Rozhodnutie je dostupné ako scan dokumentu vo formáte pdf: 

 


 
 

Verejné obstarávanie - vyhlásené súťaže

Vyhlásenie anonymnej architektonickej súťaže Dom kultúry Nitrianske PravnoVytlačiť
 

 

Obec Nitrianske Pravno

vyhlasuje

verejnú anonymnú architektonickú súťaž s názvom:


Dom kultúry Nitrianske Pravno


Súťažné podmienkyObsah súťažných podmienok:

 1. Vyhlásenie súťaže
 2. Organizačné zabezpečenie súťaže
 3. Predmet a účel súťaže
 4. Druh súťaže
 5. Podmienky účasti v súťaži
 6. Zverejnenie súťaže, sprístupnenie podmienok, komunikácia
 7. Súťažné pomôcky
 8. Požiadavky na predmet riešenia
 9. Požadovaný rozsah a obsah súťažného návrhu
 10. Požadovaná úprava súťažného návrhu
 11. Požadovaný spôsob označenia súťažných návrhov
 12. Požiadavky na dokladovú časť
 13. Kritéria hodnotenia a dôvody vylúčenia návrhu zo súťaže
 14. Porota
 15. Ceny a odmeny
 16. Základné lehoty a termíny súťaže
 17. Spôsob a miesto odovzdania súťažných návrhov
 18. Záväznosť výsledkov súťaže a disciplinárna zodpovednosť
 19. Akceptovanie súťažných podmienok a odškodnenie súťažiacich
 20. Autorské práva a zverejnenie súťažných návrhov
 21. Právne predpisy podľa ktorých sa súťaž koná
 22. Schválenie a overenie súťažných podmienok

 

1. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Obec Nitrianske Pravno vyhlasuje ku dňu 30.6.2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž s názvom „Dom kultúry Nitrianske Pravno“ na návrh budovy kultúrneho domu v lokalite na námestí, ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (§§ 119-125 zákona) v znení z 18.04.2016 (ďalej len zákon VO), príslušnej vyhlášky č.157/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

2. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

2.1 Identifikácia vyhlasovateľa

Obec Nitrianske Pravno
v zastúpení: Ing. Jozef Balčirák, starosta obce
ICO: 00 318 337
DIČ: 2021162748
Adresa: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
tel.: +421 46/ 54 46 233; e-mail: starosta@nitrianskepravno.sk

2.2 Spracovateľ súťažných podmienok

Ing. arch. Jan Komrska, CSc., Janáčkova 2, 811 08 Bratislava; tel.: +421 904 920 894;
e-mail: archkomrska@gmail.com

2.3 Sekretár súťaže

Drahomíra Chmurová, Obecný úrad, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno tel.: +421 465447510, kl. 28; e-mail: chmurova@nitrianskepravno.sk

2.4 Overovateľ súťažných návrhov

Ing. arch. Jan Komrska, CSc., Janáčkova 2, 811 08 Bratislava; tel.: +421 904 920 894;
e-mail: archkomrska@gmail.com

2.5 Overenie súťažných podmienok

Slovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava
Overovací protokol c.:KA-440/2017 zo dňa: 28.06.2017

3. PREDMET A ÚČEL SÚŤAZE

3.1 Predmet súťaže

Predmetom súťaže je architektonická štúdia novostavby budovy kultúrneho domu v lokalite nanámestí v Nitrianskom Pravne.

3.2 Účel súťaže

Účelom súťaže je
- získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu pri budove obecného úradu na námestí, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského a športovo spoločenského života obce;
- získať spracovateľa projektovej dokumentácie podľa bodu 18.3 týchto súťažných podmienok .

4. DRUH SÚŤAŽE

4.1 Podľa predmetu riešenia

Súťaž sa vyhlasuje ako architektonická a ide v nej o najvhodnejší architektonický návrh budovy kultúrneho domu a architektonických úprav priľahlých exteriérových priestorov na pozemkoch obce.

4.2 Podľa účelu

Súťaž sa súťaž vyhlasuje ako projektová s cenami a odmenami, zaväzujúca vyhlasovateľa po
ukončení súťaže rokovať v priamom rokovacom konaní (podľa písm.h, § 81 zákona VO) o zadaní zákazky na projektovú dokumentáciu s víťazným účastníkom.

4.3 Podľa okruhu účastníkov

Súťaž sa vyhlasuje ako verejná pre neurčený počet anonymných účastníkov, ktorí spĺňajú
požiadavku autorizácie na predmet súťaže ako aj podmienky osobného postavenia umožňujúce účasť na verejnom obstarávaní.

4.4 Podľa počtu kôl súťaže

Súťaž sa vyhlasuje ako jednokolová..

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

5.1 Účastník súťaže

Účastníkom súťaže je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov (podľa bodu 4, §119 zákona VO ) a spĺňa podmienky uvedené v bode 5.2. Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona VO a splnenie podmienok doloží Čestným prehlásením – súťažná pomôcka 7.3.

5.2. Podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti

Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený projektovať na Slovensku podľa §4 a §5 ods.1) písm. a) zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a oprávnenie doloží podľa požiadavky uvedenej v čl.9 a v bode 12.3 týchto súťažných podmienok.

5.3 Osoby vylúčené z účasti v súťaži

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré v zmysle §122 bod (9) zákona VO :

5.3.1 sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní súťažných podmienok a na vyhlásení súťaže. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá vypracovala alebo sa podieľala na vypracovaní dokumentov, ktoré môžu slúžiť pomôcka pri spracovaní súťažného návrhu (najmä územných plánov a ich zmien a doplnkov);

5.3.2 sú členmi, alebo náhradníkmi súťažnej poroty, alebo overovateľmi súťažných podmienok a súťažných návrhov a odbornými znalcami prizvanými súťažnou porotou;

5.3.3 sú blízkymi osobami osôb vylúčených podľa ods. 5.3.1 alebo 5.3.2. Blízkymi osobami podľa zákona VO § 122 bod (9) sa tu rozumejú osoby so spoločným osobným ekonomickým záujmom vo vzťahu ku výsledkom tejto súťaže.

6. ZVEREJNENIE SÚŤAŽE, SPRÍSTUPNENIE PODMIENOK, KOMUNIKÁCIA

6.1 Zverejnenie súťaže

Súťaž je vyhlásená uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže vo Vestníku pre verejné obstarávanie a na internetovej stránke uvo.gov.sk. Oznámenie bude zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.nitrianskepravno.sk a na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk, www.archinfo.sk a České komory architektů www.cka.cz, v Informáciách SKA a v dennej tlači .
Deň vyhlásenia súťaže je dňom sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných pomôcok.
Výsledky súťaže budú zverejnené rovnakým spôsobom.

6.2 Prihlásenie sa do súťaže

Účasť v súťaži sa neviaže na povinnú registráciu, súťažné podmienky a súťažné pomôcky sú voľne prístupné záujemcom.

6.3 Sprístupnenie súťažných podmienok a pomôcok

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky si môžu súťažiaci bezplatne stiahnuť z internetovej stránky www.nitrianskepravno.sk po vyhlásení súťaže a zaväzujú sa použiť ich výlučne pre účely súťaže. 

6.4 Jazyk súťaže

Rokovacím jazykom súťaže je slovenský jazyk. Všetky súťažné dokumenty, t.j. súťažné podmienky, pomôcky a dokumentácia o priebehu súťaže sú a budú vyhotovované v tomto jazyku. Účastníci môžu klásť otázky v slovenskom alebo českom jazyku. Vysvetľovanie bude podané v slovenskom jazyku. Celý súťažný návrh a tiež všetky dokumenty predložené do súťaže musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť súťažný návrh a požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. To sa netýka súťažného návrhu a dokladov predložených v návrhu súťažiaceho, ktorý je vyhotovený v českom jazyku.
Doklady a dokumenty preložené do slovenského jazyka nemusia byť úradné overené.

6.5 Dorozumievanie medzi vyhlasovateľom a účastníkmi

6.5.1 Dorozumievanie v rámci súťaže bude prebiehať písomne v listinnej alebo elektronickej forme. Dokumenty môžu byť doručené osobne, poštovou zásielkou, kuriérom, alebo e-mailom. V záhlaví dokumentu alebo na poštovej obálke bude uvedený názov súťaže. 

6.5.2 Prostredníkom medzi vyhlasovateľom a účastníkmi je po vyhlásení súťaže až do jej ukončenia výhradne sekretár súťaže uvedený v bode 2.3. Tomuto treba adresovať všetky pripomienky a požiadavky v lehotách stanovených súťažnými podmienkami.

6.5.3 Telefonická komunikácia zo strany účastníka je možná len o organizačných otázkach súvisiacich s požadovanou informáciou, a to na telefónnom čísle sekretára súťaže, uvedenom v bode 2.3, v čase od 7,30 – 15,00 hod ( v piatok len do 14,00 hod) v pracovných dňoch. 

6.5.4 Relevantné oznámenia v rámci priebehu súťaže urcené pre všetkých úcastníkov súťaže, bude vyhlasovateľ zverejňovať na svojej internetovej stránke www.nitrianskepravno.sk. Oznámenie o výsledkoch súťaže budú zasielané na spiatočnú adresu, ktorú súťažiaci uvedie v obálke „Spiatočná adresa“ spôsobom uvedeným v bode 11.3.

6.5.5 Pri odovzdaní súťažného návrhu treba zabezpečiť, aby nedošlo k porušeniu anonymity účastníka.

6.6 Vysvetľovanie súťažných podmienok

6.6.1 Súťažiaci môžu k súťažným podmienkam vzniesť otázky spôsobom, ktorý upravuje bod 6.5.1 a v lehote v zmysle bodu 16.3.1. Po tejto lehote už nie je možné podávať k súťaži otázky, resp. na otázky kladené po tejto lehote nebude vyhlasovateľ odpovedať.

6.6.2 Po zozbieraní všetkých otázok sekretárom súťaže vyhlasovateľ v spolupráci s členmi poroty a prizvanými odborníkmi, zodpovie všetky otázky a odpovede zverejní na internetovej stránke vyhlasovateľa v stanovenej lehote.

6.7 Vyhlásenie výsledkov súťaže a zverejnenie návrhov

6.7.1 Vyhlasovateľ súťaže v lehote podľa bodu 16.6 zašle súťažiacim písomné oznámenie o výsledku súťaže vrátane zápisnice z hodnotiaceho rokovania poroty. Súčasne v tejto lehote vyhlási výsledky súťaže oznámením, ktoré bude zverejnené vo Vestníku pre verejné obstarávanie, v Informáciách Slovenskej komory architektov a na jej internetovej adrese www.komarch.sk , na internetovej adrese Ceské komory architektů www.cka.cz, na internetovej stránke vyhlasovateľa www. nitrianskepravno.sk a v celoštátnom periodiku, v ktorom bola súťaž vyhlásená. 

6.7.2 Vyhlasovateľ súťaže v lehote podľa bodu. 16.8 zverejní ocenené a odmenené súťažné návrhy na svojej internetovej stránke www.nitrianskepravno.sk. Originálne panely všetkých hodnotených súťažných návrhov budú vystavené v zasadacej miestnosti obecného úradu. Návrhy budú zverejnené v súlade s bodom 19.2 týchto súťažných podmienok.

6.8 Zápisnice o priebehu súťaže

6.8.1 Zo zasadaní poroty bude vypracovávať sekretár zápisnice s obsahom podľa článku 10 a 11 Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

6.8.2 Individuálne výroky porotcov sa v zápisnici uvádzajú len na ich výslovnú žiadosť a po ich autorizácii pred ukončením zasadnutia a to najmä v prípadoch odlišného stanoviska od stanoviska prijatého porotou. Ak niektorý člen poroty odmietne podpísať zápisnicu, uvedie sa dôvod odmietnutia v zápisnici.

7. SÚŤAŽNÉ POMôCKY

7.1 Súťažné pomôcky pre riešenie návrhu

7.1.1 Text súťažných podmienok

7.1.2 Zameranie polohopisu a výškopisu námestia s výškami ríms budov a s vyznačenými bodmi stanovíšť fotografických záberov pre zákres návrhu, dwg.

7.1.3 Pôdorysy, rez a pohľady jestvujúcej budovy obecného domu.

7.1.4 Dve fotografie súčasného stavu z ľudského horizontu z určených stanovíšť – 7.1.2.

7.1.5 Fotografie znázorňujúce súčasný stav budovy obecného úradu a zástavby námestia.

7.2 Súťažné pomôcky pre formu návrhu

Slepá matrica panelu s umiestnením nadpisu a rámčeka 3x3 cm pre poradové číslo návrhu - formát dwg.

7.3. Formulár „Čestné prehlásenie“ o splnení podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.. o Verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

7.4 Doplňujúce súťažné pomôcky

7.4.1 Ideový zámer výstavby kultúrneho domu v Nitrianskom Pravne.

7.4.2 Zásady ochrany PZ Nitrianske Pravno – www.pamiatky.sk.

7.4.3 Nitrianske Pravno – budova administratívna (obecný úrad), Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, Ing.arch. Milan Marček a Mgr. Kristína Zvedelová, PhD, september – november 2016.

7.4.4 Rozhodnutie KPÚ Trenčín z 26.06.2017.

8. POŽIADAVKY NA PREDMET RIEŠENIA

8.1 V súťažnom návrhu sa požaduje riešiť ideový návrh urbanisticko-architektonickej úpravy námestia a začlenenie budovy kultúrneho domu do priestoru námestia s rešpektovaním zásad pamiatkovej ochrany - v zmysle doplňujúcich súťažných pomôcok bod 7.4.2, 7.4.3 a 7.4.4 .

8.1.1 Do návrhu úpravy námestia (v rozsahu územia podľa uváženie súťažiaceho) je treba zakomponovať historicky cenné artefakty, najmä tie, ktoré sa pripravujú na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky.

8.1.2 V návrhu úpravy námestia je treba symbolicky pripomenúť historickú požiarnu nádrž, ktorá sa nachádzala severne od budovy úradu na mieste jestvujúcej fontány. Jestvujúcu fontánu nie je nutné zachovať. Nevylučuje sa ani zakomponovanie tohto prvku do budovy kultúrneho domu.

8.1.3 Jestvujúcu tranzitnú dopravu na námestí ako aj dopravnú obsluhu je treba zachovať v daných trasách. V súťažnom návrhu je možné uvažovať s architektonickými úpravami komunikácií. Na námestí je treba umiestniť primeraný počet parkovacích stojísk. Nárazové požiadavky na parkovanie pre návštevníkov podujatí v kultúrnom dome sa budú riešiť mimo námestia.

8.1.4 Je treba navrhnúť umiestnenie vegetácie ako aj zásahy do jestvujúcich vegetačných úprav námestia v rozsahu nevyhnutnom pre zvýšenie účinnosti urbánnych hodnôt priestoru.


8.2 Budovu kultúrneho domu je treba umiestniť zo severnej strany ku jestvujúcej budove obecného úradu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, tak, že musí byť zachovaná jej priestorová dominancia na námestí najmä pri vnímaní zo západu, juhu a východu.

8.3 Spôsob pričlenenia kultúrneho domu ku budove úradu je vecou rozhodnutia súťažiaceho. Je však treba zachovať architektonicky stvárnené bočné rizality zadného priečelia. Nevylučuje sa ani ich uplatnenie v interiéri kultúrneho domu. Jestvujúce nadzemné zvislé obvodové konštrukcie a konštrukcia strechy je treba zachovať.

8.4 Je treba navrhnúť vhodné prepojenie kultúrneho domu a obecného úradu cez chodby na prízemí (1.NP) a na 1.poschodí (2.NP) obecného úradu. Nevylučuje sa ani prepojenie (najmä vizuálne) cez jestvujúce centrálne umiestnené schodište.

8.5 Bezbariérové sprístupnenie podlaží kultúrneho domu je treba navrhnúť tak, aby slúžilo aj pre sprístupnenie 1.poschodia obecného úradu.

8.6 Požaduje sa zachovať zadný služobný vchod do obecného domu do chodby č.108.

8.7 Požaduje sa navrhnúť nástupný a rozptylový priestor pre spoločenské podujatia v exteriéri (s možným prepojením na interiér kultúrneho domu).

8.8 Budova kultúrneho domu môže mať viac nadzemných a jedno podzemné podlažie. Limit
výmery zastavanej plochy ani výšky budovy nie je stanovený číselnou hodnotou, musí však byť zachované dominantné pôsobenie budovy obecného úradu.

8.9 Technická infraštruktúra (inžinierske siete) potrebná pre budovu sa nachádza v priľahlých
uliciach a neovplyvňuje jej architektonické riešenie. Od súťažiacich sa nepožaduje riešiť pripojenie budovy na inžinierske siete.

8.11 Lokalitný program budovy – požadované priestory , odporúčané výmery priestorov sú vedené v súťažnej pomôcke (bod 7.4.1).

8.11.1 Viacúčelová sála pre min. 300 návštevníkov, javisko so šatňami účinkujúcich, sklad kulís a rekvizít, sklady nábytku (3 – 4 miestnosti).

8.11.2 Vstupné priestory – zádverie, vestibul, šatne a WC návštevníkov, prípravňa príležitostného občerstvenia (pozri 18.12.2).

8.11.3 Klubovne, 2 miestnosti.

8.11.4 Kancelária správcu.

8.11.5 Údržbárska dielňa, plynová kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, miestnosť pre odpad.

8.11.6 Komunikácie v nevyhnutnom rozsahu.

8.11.7 Kaviareň so stálou prevádzkou uzatvárateľne prepojená s vestibulom.

8.12 Špecifické požiadavky:

8.12.1 Viacúčelovú sálu je potrebné flexibilne členiť na dve menšie, s členením na 1/3 a 2/3 celkovej plochy.. Oddelenie má význam vizuálny, každá časť musí byť využiteľná samostatne , ale nepredpokladá sa súbežné využívanie pre rôzne aktivity.

8.12.2 Príležitostné občerstvenie sa bude poskytovať z dovezených jedál (catering) a pripravovať na servírovanie v samostatnej miestnosti - prípravni a konzumovať vo vestibule 

8.12.3 Vstup pre účinkujúcich je treba oddeliť od vstupu návštevníkov.

8.12.4 Vnútornú klimatickú pohodu viacúčelovej sály, javiska a vestibulu bude zabezpečovať vzduchotechnika.

8.12.5 Pre vykurovanie kultúrneho domu je treba využiť miestnosť jestvujúcej plynovej kotolne č.114 s jestvujúcim komínom.

9. POŽADOVANÝ ROZSAH A OBSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

Grafická časť:

9.1 Návrh urbanistického riešenia námestia (požiadavka bod 8.1) vrátane dvoch rezopohľadov. M = 1: 1 000.

9.2 Pôdorys vstupného podlažia kultúrneho domu s priľahlým exteriérom v rozsahu podľa uváženia súťažiacich v M = 1:200.

9.3 Pôdorysy ostatných nadzemných a podzemných podlaží v M = 1:200.

9.4 Pohľady a rezy v M = 1:200.

9.5 Ideové skice a detaily podľa uváženia súťažiacich

9.6 Dva zákresy do fotografií z určených stanovíšť 7.1.4.

9.7 Min. tri perspektívne zobrazenia: exteriér z ľudského horizontu a z nadhľadu, interiér.

Textová časť:

9.7 Sprievodná správa v rozsahu max.3xA4 s tabuľkou.
Tabuľka bude obsahovať výmery úžitkových plôch všetkých miestností, sumu úžitkových plôch, zastavanú plochu každého podlažia budovy, obostavaný priestor nadzemnej a podzemnej časti budovy, objem základových konštrukcií a celkový obostavaný priestor vrátane základových konštrukcií.

Dokladová časť:

9.8 Požadované doklady: doklad pre komunikáciu, doklad o autorstve a autorizácii, doklad
o osobnom postavení a cenová ponuka sú podrobne popísané v čl.11. Doklady budú uložené v troch obálkach označených podľa bodu 11.3, 11.4 a 11.5.

Elektronická dokumentácia:

9.9 1x CD respektíve DVD médium, ktoré bude obsahovať kompletnú elektronickú dokumentáciu s obsahom zhodným s bodmi 9.1 až 9.7 a to vo formátoch pdf, jpg alebo tiff a to v tlačovej kvalite 300 dpi. Grafické prílohy vyhotovené ako originály budú prevedené do digitálneho tvaru.

9.10 Variantné riešenie

Predloženie variantného riešenia nie je prípustné.

10. POŽADOVANÁ ÚPRAVA SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

10.1 Súťažný návrh – grafická časť, bude prezentovaný na pevných paneloch (odporúča sa
vyľahčená tzv. kapa doska) s rozmermi - vodorovný rozmer 700 mm, zvislý rozmer 1 000 mm. Grafická časť návrhu 9.1 až 9.6 bude umiestnená na 2 (slovom dvoch ). Panely budú upravené v súlade so súťažnou pomôckou 7.2.

10.2 Pôdorysy, rezy a pohľady budú podané čiernobielou pozitívnou grafikou na čistom podklade bez podtlače. Exteriérová časť výkresu 9.2 ako aj ostatné prílohy môžu byť spracované ľubovoľnou technikou, farebnou alebo čiernobielou. Voľné plochy na predpísaných paneloch budú biele. Grafické prílohy budú vyhotovené ako originál alebo tlač, odporúča sa v matnej alebo pololesklej úprave. Prípustné sú manuálne ako aj počítačové techniky vyhotovenia. Grafické prílohy zhotovené manuálnou technikou je potrebné digitalizovať a napáliť na CD.

10.3 Strany sprievodnej správy s tabuľkou budú pevne zopnuté.

10.4 Doklady a elektronická dokumentácia budú vložené do úplne nepriehľadných obálok, ktoré budú zalepené tak, aby ich bolo možné otvoriť len rozrezaním.

10.5 Panely s grafickou časťou súťažného návrhu, správou, obálkami s dokladmi a obálkou
s elektronickou dokumentáciou budú vložené do tuhého, nepriehľadného a nepriesvitného obalu, ktorý bude uzatvorený a zalepený. Obal bude označený nadpisom „ Súťaž Dom kultúry Nitrianske Pravno – Neotvárať“.

11. POŽADOVANÝ SPôSOB OZNAČENIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

11.1 Podmienky anonymity

Súťažné návrhy budú prezentované anonymne. Žiadna časť súťažného návrhu nesmie obsahovať heslo, ani inú grafickú značku, ktorá by mohla viesť k porušeniu anonymity. Obidva panely budú označené nadpisom a rámčekom podľa pomôcky 7.2.

11.2 Úprava návrhu pre vyznačenie identifikácie 

Rámček 3x3 cm na paneloch musí zostať voľný pre identifikačné číslo, ktorým overovateľ
súťažných návrhov označí súťažné návrhy.

11.3 Obálka s názvom „Spiatočná adresa“

Obálka bude obsahovať doklad pre komunikáciu podľa bodu 12.1 a bude upravená podľa bodu10.4. 

11.4 Obálka s názvom „Autor“

Obálka bude obsahovať doklady o autorstve podľa bodu 12.2, autorizácii podľa bodu 12.3
a osobnom postavení podľa bodu 12.4 a bude upravená podľa bodu 10.4.

11.5 Obálka s názvom „Cenová ponuka“

Obálka bude obsahovať ponuku ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 12.5. 

11.6 Zabezpečenie anonymity súťažného návrhu doručeného poštou

Pokiaľ bude súťažný návrh posielaný poštou, je potrebné podľa zákona o poštových službách v zmysle poštového zákona a smernice c. 132/1998 pri doporučenej zásielke uviesť na obale nápis "Anonymná súťaž , adresa odosielateľa je vo vnútri zásielky".

12. POŽIADAVKY NA DOKLADOVÚ ČASŤ

Súčasťou súťažného návrhu musia byť doklady:

12.1 Doklad pre komunikáciu s účastníkom súťaže, spiatočná adresa, bude obsahovať meno, adresu, telefón a e-mail na ktoré je možné poslať rozhodnutie poroty o udelení cien, odovzdať odkaz a zaslať zápisnicu o priebehu súťaže, prípadne neocenený a neodmenený návrh.

12.2 Doklad o autorstve bude obsahovať mená, adresy s podpismi autorov. V doklade sa uvedie prípadný nesúhlas s uvedením mien na vystavenom diele. Absencia písomného nesúhlasu sa považuje za súhlas.

12.3 Doklad o autorizácii je otlačok autorizačnej pečiatky aspoň jedného z autorov súťažného návrhu podľa §4 a §5 ods.1) písm.a) zákona č.138/1992Zb. v znení neskorších predpisov, alebo sa použije doklad o rovnocennom oprávnení podľa príslušnej legislatívy v niektorom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

12.4 Čestné prehlásenie o splnení podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO – vyplnený formulár pomôcka 7.3.

12.5 Cenová ponuka
Súčasťou súťažného návrhu je ponuka ceny za spracovanie projektovej dokumentácie v členení:
- dokumentácia pre územné konanie,
- dokumentácia pre stavebné konanie, ( vrátane posúdenia energetickej hospodárnosti),
- realizačný projekt s výkazom výmer a rozpočtom,
- autorský dozor.
Cenová ponuka má v súťaži informatívny charakter a bude podkladom pre priame rokovacie
konanie s víťazným účastníkom.

13. KRITÉRIÁ HODNOTENIA A DôVODY VYLÚČENIA NÁVRHU ZO SÚŤAŽE

13.1 Kritéria hodnotenia návrhov:

Súťažné návrhy, ktoré prešli overením a neboli vylúčené zo súťaže budú hodnotené podľa dvoch, váhovo rovnocenných kritérií:

13.1.1 Komplexná architektonická kvalita návrhu budovy kultúrneho domu a jej začlenenia do historického námestia.

13.1.2 Efektívnosť a technická realizovateľnosť budovy a exteriérových úprav.

13.2 Dôvody pre vylúčenie návrhu z posudzovania v súťaži

13.2.1 Porota vylúči z posudzovania súťažný návrh, ktorý nesplnil požiadavky podľa týchto súťažných podmienok ak:
a) nevyhovel požiadavkám na rozsah, obsah alebo formu návrhu, pričom za dôvod na vylúčenie sa považuje aj prekročenie rozsahu súťažného návrhu stanoveného v súťažných podmienkach;
b) nemá požadované časti alebo nie je vypracovaný s požadovanou podrobnosťou alebo technikamí;
c) nebol predložený v termíne na odovzdávanie návrhov, alebo na určenom mieste;
d) bola porušená anonymita účastníka najmä tým, že návrh bol predložený otvorený, alebo v porušenom obale, alebo tým, že na obale bol označený údajmi, ktoré umožňujú identifikáciu účastníka;
e) nesplnil inú požiadavku podľa týchto súťažných podmienok, najmä ak nepreukázal požadovanú odbornú spôsobilosť, ak predložil variantný súťažný návrh v rozpore so súťažnými podmienkami, ak predložil dva alebo viac súťažných návrhov.

13.2.2 Porota posúdi mieru prípadných nedostatkov v rozsahu, obsahu a forme súťažného návrhu a rozhodne, či súťažný návrh ako celok vyhovuje alebo nevyhovuje požiadavkám podľa bodu 13.2.1 písm. a).

13.2.3 Súťažiaci berú na vedomie, že všetky súťažné návrhy, ktoré nespĺňajú súťažné podmienky v bode 13.2.1 je súťažná porota povinná v zmysle čl.13 Súťažného poriadku SKA vylúčiť z riadneho posudzovania.

14. POROTA

14.1 Zloženie poroty
Porota má päť riadnych členov a dvoch náhradníkov a bude zasadať, rokovať a rozhodovať v
tomto zložení:

14.1.1 Riadni členovia poroty

Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing.arch Marián Grom
2. Peter Znášik

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
3. Akad. arch. Dušan Voštenák, predseda poroty, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
4. Ing. arch. Viktor Šabík, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
5. Ing. arch. RomanTurčan, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

14.1.2 Náhradníci poroty

Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Róbert Kubala

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing. arch. Ilja Skoček, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Riadneho člena poroty závislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť osoba spomedzi náhradníkov závislých i nezávislých na vyhlasovateľovi. Riadneho člena poroty nezávislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť len osoba spomedzi náhradníkov nezávislých na vyhlasovateľovi..

Súťažná porota si môže na úvodnom zasadnutí vyhradiť právo navrhnúť prizvanie ďalších
odborných znalcov podľa potreby avšak len s výslovným súhlasom zástupcu vyhlasovateľa. Táto skutočnosť musí byť uvedená v zápisnici z úvodného zasadnutia poroty.

14.2 Rokovanie a hlasovanie poroty

Rokovania poroty sa zúčastňujú všetci riadni členovia poroty, náhradníci a experti. Porota je
schopná uznášať sa, ak sú prítomní členovia poroty najmenej v počte riadnych členov. Porota prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov členov poroty s právom hlasovať.

15. CENY, ODMENY

15.1 Ceny

V súťaži budú udelené nasledovné ceny:
1. cena vo výške 4 500,- Є, (slovami štyritisícpäťsto eur),
2. cena vo výške 2 800,- Є, (slovami dvetisícosemsto eur),
3. cena vo výške 1 700,- Є, (slovami jedentisícsedemsto eur)

15.2 Odmeny

Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 1 000 ,-Є (slovami jedentisíc eur).

15.3 Vyplatenie cien a odmien

Ceny a odmeny sa vyhlasovateľ zaväzuje vyplatiť v lehote podľa čl. 16.7 súťažných podmienok a v zmysle cl. 15.5 ich poukázaním na bankový úcet autora oceneného resp. odmeneného návrhu, v prípade autorských kolektívov podľa pomeru uvedeného súťažiacimi v obálke „Autor“.

15.4 Podmienky pre prípadné rozhodnutie o inom rozdelení cien a odmien, prípadne
neudelenie niektorých cien a odmien

Súťažná porota môže rozhodnúť o inom rozdelení alebo neudelení cien, prípadne o inom rozdelení, prípadne neudelení odmien v plnej výške, najviac však v odchýlke 20% od danej ceny. Toto svoje rozhodnutie musí porota zdôvodniť v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia súťaže. Rozhodnutie súťažnej poroty podľa tohto bodu nemôže presiahnuť celkovú výšku cien a odmien, ktorá je stanovená v bodoch 15.1 a 15.2 týchto súťažných podmienok.

15.5 Náležitosti zdanenia cien, odmien udelenych v súťaži

V cenách a odmenách podľa bodu 15.1 a 15.2 je zahrnutá aj daň. Daň priznáva a uhrádza príjemca zdaniteľnej sumy podľa vlastného daňového priznania.

16. ZÁKLADNÉ LEHOTY A TERMÍNY SÚŤAŽE

16.1 Dátum úvodného zasadnutia súťažnej poroty bol stanovený na 28.03.2017 .

16.2 Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 30.06.2017.

16.3 Lehota k podaniu otázok súťažiacich a k zodpovedaniu otázok súťažnou porotou

16.3.1. Lehota k podaniu otázok sa stanovuje na 31.08.2017.

16.3.2. Lehota k zodpovedaniu otázok sa stanovuje na 07.09.2017.

16.4 Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi

Najneskorší termín odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje na 29.09.2017 do 14:00 hodiny pre prípad osobného alebo kuriérneho odovzdania. V prípade podania súťažného návrhu k poštovej alebo inej preprave sa považuje lehota za splnenú, ak bude návrh podaný ku poštovej preprave v rovnakom termíne. Pre splnenie termínu odovzdania je určujúci dátum a hodina podania zásielky ku poštovej preprave.
Pri každej forme doručenia musí byť zachovaná anonymita súťažiaceho.

16.5 Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty

Dátum zasadania poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa stanovuje predbežne na 10.10.2017

16.6 Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže

Lehota k vyhláseniu výsledkov súťaže spôsobom v zmysle týchto súťažných podmienok sa
stanovuje na dobu desiatich dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien a odmien, predbežne do 20.10.2017.

16.7 Lehota na preplatenie cien a odmien

Lehota k preplateniu cien a odmien spôsobom podľa cl. 14.3 a 14.5 je stanovená na dobu 30 dní dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, predbežne do 22.11.2017.

16.8 Lehota na zverejnenie súťažných návrhov

Vyhlasovateľ zverejní ocenené a odmenené návrhy spôsobom podľa cl. 6.7.2. Lehota zverejnenia na internetovej stránke je stanovená do 7 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, predbežne do 27.10.2017. Lehota na otvorenie výstavy návrhov je stanovená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže predbežne do 20.11.2017.

17. SPôSOB A MIESTO ODOVZDANIA SÚŤAZNÝCH NÁVRHOV

Súťažné návrhy je možné odovzdať osobne oproti písomnému potvrdeniu od vyhlasovateľa súťaže súťažiacemu, alebo kuriérom pri zachovaní ustanovení týchto súťažných podmienok a to počas posledných piatich pracovných dní pred termínom odovzdania v dobe medzi 8:00 hod. a 14:00 hod a v deň stanoveného termínu odovzdania od 8:00 hod. do 14:00 hod. na adrese sídla vyhlasovateľa, prípadne podaním k poštovej preprave podľa cl. 16.4.

18. ZÁVÄZNOSŤ VÝSLEDKOV SÚŤAŽE A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

18.1 Vysledok súťaže

Rozhodnutie poroty je záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov a členov poroty.

18.2 Podmienky disciplinárnej zodpovednosti autorizovaných osôb

Ustanovenie týchto súťažných podmienok nie je na prekážku uplatnenia disciplinárnej
zodpovednosti autorizovaných osôb podľa platnej legislatívy Slovenskej komory architektov.

18.3 Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky

Na základe konečných výsledkov súťaže bude vyhlasovateľ viesť priame rokovacie konanie
v zmysle § 81 zákona VO s účastníkom, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný, o zákazke na dodanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie, realizačný projekt a autorský dozor.
Zákazka môže byť zadaná len osobe oprávnenej projektovať v SR podľa zákona SNR c. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá má autorské práva k predmetnému súťažnému návrhu.
Vyhlasovateľ bude viesť priame rokovacie konanie len s osobou ktorá predloží doklady o osobnom postavení podľa zákona č.343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č.438/2015 Z.z., §32 ods.(2) písm.a),b),c),d) a f).

19. AKCEPTOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK A ODŠKODNENIE SÚŤAŽIACICH

19.1 Súhlas vyhlasovateľa, sekretára, overovateľa, porotcov a odborných znalcov
s podmienkami súťaže

Svojou účasťou v súťaži potvrdzujú vyhlasovateľ, sekretár súťaže , overovateľ súťažných návrhov, členovia poroty a náhradníci ako aj odborní znalci, že sa oboznámili so všetkými podmienkami súťaže a zaväzujú sa , že budú tieto Súťažné podmienky dodržovať a ctiť.

19.2 Súhlas súťažiacich s podmienkami súťaže

Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas so všetkými podmienkami súťaže
akoby zmluvy a s rozhodnutiami súťažnej poroty, vykonanými v ich rámci a v súlade s nimi.

19.3 Odškodnenie súťažiacich

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž len zo závažných dôvodov. V prípade zrušenia
súťaže vyhlasovateľ v závislosti od dátumu zrušenia súťaže k termínu jej ukončenia primerane odškodní účastníkov súťaže.

20. AUTORSKÉ PRÁVA A ZVEREJNENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

20.1 Autorské práva súťažiacich

Autori súťažných návrhov môžu svoje súťažné návrhy publikovať a môžu ich opäť využiť v inom prípade.

20.2 Zvolenie k použitiu autorského diela pre účely tejto súťaže

Ocenené a odmenené návrhy sa stávajú vlastníctvom vyhlasovateľa súťaže, s vlastníctvom
neprechádza na vyhlasovateľa autorské právo. Autori týchto návrhov udeľujú vyhlasovateľovi
súhlas použiť ich autorské diela pre účely tejto súťaže. Použitie autorského diela pre iné účely, ako boli uvedené v týchto Súťažných podmienkach, je viazané na výslovný súhlas autorov. Neocenené a neodmenené návrhy budú po ukoncení výstavy vrátené účastníkom.

20.3 Súhlas súťažiacich so zverejnením autorov a súťažných návrhov

Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou,
zverejnením a vystavením svojich súťažných návrhov v rámci propagácie súťaže a jej výsledkov. Súťažiaci, ktorí si prajú, aby boli výsledky zverejnené a návrhy vystavené bez udania autora, uvedú túto skutočnosť prehlásením priloženým do obálky „Autor“. Po vyhlásení výsledkov má súťažiaci právo oznámiť vyhlasovateľovi, aby nezverejnil jeho dielo, alebo aby ho zverejnil anonymne. Toto právo musí autor uplatniť písomne najneskôr do 5 kalendárnych dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

21. PRÁVNE PREDPISY PODĽA KTORÝCH SA SÚŤAZ KONÁ

Súťaž bola pripravená a bude prebiehať ako súťaž návrhov podľa zákona č.343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č.438/2015 Z.z. osobitne §§ 119 -125 a vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č.157/ 2016 Z.z. ako aj v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 11. marca 2015 a ďalej v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

22. SCHVÁLENIE A OVERENIE SÚŤAZNÝCH PODMIENOK

22.1 Overenie Súťažnych podmienok SKA

Tieto Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov listom KA-440/2017 zo dňa 28.06.2017. Osvedčenie o overení sa nacháda u vyhlasovateľa a na úrade Slovenskej komory architektov.

22.2 Schválenie Súťažnych podmienok
Tieto Súťažné podmienky boli schválené vyhlasovateľom a prerokované a odsúhlasené porotou na úvodnom zasadnutí poroty v zmysle cl. 11 súťažného poriadku SKA, ešte pred vyhlásením súťaže konanom 28.03.2017..

 

Námestie - celková situácia (PDF) NÁMESTIE CELKOVÉ-1.pdf NÁMESTIE CELKOVÉ-1.pdf (1.3 MB)
Námestie - celková situácia (DWG) nÁmestie celkovÁ situÁcia.dwg nÁmestie celkovÁ situÁcia.dwg (2.1 MB)
Fotografia námestia - stav v roku 1945 (JPG) Namestie_NPravno_1945.jpg Namestie_NPravno_1945.jpg (248.3 kB)

 
 

Výberové konania

Búranie bývalého kultúrneho domu - predkladanie cenových ponúk na búracie práceVytlačiť
 

Foto - starý kult.dom

Obec Nitrianske Pravno Vás týmto oslovuje so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky na búranie starého kultúrneho domu v Nitrianskom Pravne. V prílohe Vám posielame v elektronickej podobe projekt búracích prác a orientačný výkaz výmer (len ako pomôcka, nie je smerodajný).

Rozsah búrania starého kultúrneho domu:

 • samostatne vyseparovať sklo ( kontajner vieme pristaviť a zobrať čisté sklo zdarma)
 • samostatne vyseparovať drevo – likvidáciu zabezpečí dodávateľ
 • samostatne vyseparovať všetky kovy - likvidáciu zabezpečí dodávateľ
 • samostatne vyseparovať všetky plasty- likvidáciu zabezpečí dodávateľ
 • vybúraný stavebný materiál podrviť na frakciu 0-63 mm a odviezť do vzdialenosti 2 km
 • základy vybúrať do hĺbky min. 20 cm
 • rozsah búrania: od tenisových kurtov,vrátane bočných schodov ,búdky na predaj lístkov s časťou plota až po stĺp plechovej brány
 • zachovať jestvujúcu šachtu s prípojkou vody
 • termín – od 1.7.2017 do 31.7.2017 ( nie je možné predĺžiť ho)

 

cenové ponuky žiadame doručiť na obecný úrad poštou, príp. mailom do 14.6.2017 do 15,00 hod.

obhliadku je možné dohodnúť si telefonicky na tel. čísle: 0905/847732


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania - výrub stromov

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks drevinyVytlačiť
 

 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie , na pozemku KN-C č. 1568/1 k.ú. Nitrianske Pravno.

 

Obec Nitrianske Pravno , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Ing. Pavla Borčina zo dňa 31.5.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks drevín druhu smrek s obvodom kmeňov 100 cm, ktorý rastie na pozemku KN-C č. 1568/1 k. ú. Nitrianske Pravno. Žiadosť bola odôvodnená , že strom je veľmi veľký, ohrozuje bezpečnosť zaparkovaných vozidiel, bráni vo výstavbe plánovanej drobnej stavby a ohrozuje susednú nehnuteľnosť.

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

nariaďuje

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

8.6.2017 o 16,00 hod.

so stretnutím pozvaných pre rodinným domom č. 521 ulica Turčianska v Nitrianskom Pravne.

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Doručí sa: Ing. Borčin Pavol , Turčianska 521, 972 13 Nitrianske Pravno

 

 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín, ktoré rastú vo VyšehradnomVytlačiť
 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín, ktoré rastú vo Vyšehradnom , ulica Jilemnického pozdĺž miestnej komunikácií , na pozemku KN-C č. 114/4 k. ú. Vyšehradné .

 

Obec Nitrianske Pravno ., ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Tibora Medveďa zo dňa 2.3.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 9 ks drevín druhu . Jelša s obvodom kmeňov . 54,120,100,90,100,88,170,90 a 50 cm, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 114/4 k. ú. Vyšehradné. Žiadosť bola odôvodnená tým, že stromy zasahujú do elektrického vedenia a ohrozujú bezpečnosť na miestnej komunikácií.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

9.3.2017 o 10,00 hod.

 

so stretnutím pozvaných na pozemku p. č. 114/4 v k.ú. Vyšehradné.

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Doručí sa: Tibor Medveď, Karloveska 412/33, 841 04 Bratislava

a/a


 
 

Oznámenie o začatí konania - výrub 32 ks drevínVytlačiť
 

 

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 32 ks drevín, ktoré rastú pred bytovým domom ulica Pionierska č. 361, 972 13 Nitrianske Pravno, na pozemku KN-C č.1167 k. ú. Nitrianske Pravno .

 

Obec Nitrianske Pravno , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti .vlastníkov bytov ulica Pionierska č. 361 zo dňa 20.0.2017 , podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub ks drevín druhu 2 ks borovica lesná ( Pinus sylvestris ), smrek obyčajný ( Picea abies) 28 ks, orech kráľovský ( Juglans regia) 1 ks,jedla srienistea 1 ks ktoré rastú na pozemku KN-C č. 1167 LV č. vo vlastníctve žiadateľov a pozemok registra E-KN p.č. 90020/3 LV č. 2021 k.ú. Nitrianske Pravno Žiadosť bola odôvodnená , že konáre zo stromov nadvihujú chodník a zasahujú do vedení káblov, ktoré nad pozemkom prechádzajú.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktorej dátum orgán ochrany prírody stanovil na deň 9.6.2017 o 8,00 hod. so zrazom na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne.

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Doručí sa : Ferdinand Borovčík , Pionierska 361/1, 972 13 Nitrianske Pravno

a/a


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny Vytlačiť
 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny , ktorá rastie na záhrade rodinného domu ulica Dlhá 507, Nitrianske Pravno , na pozemku KN-C č. 1532 k. ú. Nitrianske Pravno

 

Obec . Nitrianske Pravno ., ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Mária Krebesa zo dňa 9.2.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1ks dreviny druhu jedľa s obvodom kmeňa 150 cm, ktorá rastie v záhrade rodinného domu č. 507 ulica Dlhá na pozemku KN-C č. 1532 k. ú. Nitrianske Pravno . Žiadosť bola odôvodnená tým, že strom je vyschnutý a ohrozuje bezpečnosť ľudí.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

14.2.2017 o 10,00 hod.

 

so stretnutím pred rodinným domom č. 507 ulica Dlhá, Nitrianske Pravno.

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.

Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Doručí sa:

Mário Krebes, Tužina 324 , 972 14 Tužina

a/a


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javor a 1 ks jelša rastúcich mimo lesVytlačiť
 

Oznámenie o  začatí správneho konania

a  

upustenie od ústneho rokovania

 

Ing. Marián Hraňo podal dňa 25. januára 2017 na obec Nitrianske Pravno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javor a 1 ks jelša rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. IV ods. 7 zákona č. 408/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na p.č. 235/5 k.ú. Solka vo vlastníctve Ing. Mariána Hraňu LV č.418. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Nitrianske Pravno zastúpená starostom Ing. Jozefom Balčirákom v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

Do podkladov je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Nitrianskom Pravne počas pracovných hodín.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na obci Nitrianske Pravno najneskôr do 2.2.2017 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.nitrianskepravno.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Oznámenie sa doručí: 1. Ing. Marián Hraňo, 972 13 Nitrianske Pravno

Súbor na stiahnutie oozsk-inghrano.pdf oozsk-inghrano.pdf (73.6 kB)

 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, ktoré na pozemku C-KN p.č. 1860/1 – trvalé trávnaté plochy k.ú. Nitrianske Pravno vo vlastníctve Obec Nitrianske Pravno LV č. 1Vytlačiť
 

OBEC Nitrianske Pravno, Obecný úrad Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Číslo: 1844/2016 V Nitr. Pravne 24.11.2016

 

Oznámenie o  začatí správneho konania

a  

upustenie od ústneho rokovania

 

Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno podala dňa 24.11.2016 na obec Nitrianske Pravno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. IV ods. 7 zákona č. 408/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku C-KN p.č. 1860/1 – trvalé trávnaté plochy k.ú. Nitrianske Pravno vo vlastníctve Obec Nitrianske Pravno LV č. 1. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Nitrianske Pravno zastúpená starostom Ing. Jozefom Balčirákom v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

Do podkladov je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Nitrianskom Pravne počas pracovných hodín.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na obci Nitrianske Pravno najneskôr do 28.11.2016 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.nitrianskepravno.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 

Oznámenie sa doručí: 1.a/a

 

 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks ks drevín - dub, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 1934/5 k.ú. Nitrianske PravnoVytlačiť
 

Obec  Nitrianske Pravno , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti  Jána Polačika zo dňa  6.10.2016  podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 3 ks  drevín  druhu  dub s obvodom kmeňov . 158, 245 a 265 cm, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 1934/5  k. ú.  Nitrianske Pravno , LV č. 1201 vo vlastníctve SR  v správe Slovenského pozemkového fondu.  Žiadosť bola odôvodnená že,  stromy sú v blízkosti chát v strmom brehu. V prípade ich   vyvrátenia silným vetrom môžu poškodiť chatu  majiteľa ako aj chaty susedov. 
Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 18. 10. 2016  o 10,00 hod. na pozemku  pána Jána Polačika vo Chvojnici.

so stretnutím pozvaných : Slovenský pozemkový fond  v zastúpení Ing. Zdenko  Žídek

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.
  

 

        Ing. Jozef Balčirák 
           starosta obce

 

Doručí sa: 
1. Ján Polačik, xxxxxxx, Prievidza 971 01
2. Slovenský pozemkový fond , Ing. Zdenko Žídek, Štefanikova 1318, Senica 90501
3. a/a


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 16 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch KN-C č. 1834/3 , 1841 a 1934/6 v k.ú. Nitrianske Pravno.Vytlačiť
 

Obec  Nitrianske Pravno,  ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti  Ing. Ladislava Hudáka zo dňa  6.10.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 
16 ks  drevín  
parcela č. :              druh pozemku :         špec. dreviny        obvod vo výške 1,3 m 
1834/3                     orná pôda                  smrek                          117, 66 a 127
                                                                  borovica                       93
                                                                  dub                               82
                                                                  breza                            90
1841                          TTP                         smrek                           45,56,50,135,58 a 70
                                                                  breza                           114,85
                                                                  borovica                      115
1934/16                     TTP                         smrek                           90

 Žiadosť bola odôvodnená tým, že stromy ohrozujú susedovu dreváreň, koliduju s el. rozvodom , zatieňujú záhradu , ohrozujú chatu majiteľa ako aj susedovu .

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

20.10.2016 o 10,00 hod. 
 so stretnutím  na pozemku pána Ing. Hudáka  vo Chvojnici

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.
  

 


       Ing,. Jozef Balčirák 
          starosta obce

 

 


Doručí sa: 
Ing. Ladislav Hudák, xxxx, 97101 Prievidza 
a/a


 
 

Voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voličaVytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov


Informácie pre voliča

 

I
Dátum a čas konania volieb


Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

 

III
Právo byť volený


Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. 

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 27.7.2017

meniny má: Božena

Ako ste boli spokojný s tohtoročným jarmokom?
 
 
27%

 
Počet hlasujúcich: 15

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka